1. Икономически растеж – фактори и модели в съвременната турбулентна среда.

В този панел участниците ще дискутират теми върху икономическия растеж и икономическата ефективност, които са в основата на икономическото развитие на обществото. Икономическият растеж е обективен процес, негова роля е насочена към подобряване качеството на живот на хората, към повишаване ефективността на икономиката и конкурентоспособността й, за приоритетно участие в международното разделение на труда. От качеството на управление зависи темпа на икономически растеж, качеството на човешкия фактор, ефективността, иновациите, технологичното и техническо равнище на производството, социалния статус на обществото.

2. Перспективи за бизнеса в условията на криза. Дигитална трансформация на бизнес моделите. Изкуствен интелект сега?

Във фокуса на панела са въпроси, свързани с икономическите и социално разрушителни кризи, съществували през цялата история на човечеството и влиянието, което оказват върху живота на хората, бизнеса и общностите, към които принадлежат и перспективите за бизнеса в условията на криза. Covid-19 ярко показа, че вероятно ще продължи да има заплахи за кризи с най-различен генезис, като най-податливи ще бъдат малките и средни предприятия. В условията на криза обаче възникват уникални условия за предприемаческа дейност и мощна дигитална трансформация на организациите. Обект на дискусии в панела ще бъде и мястото на изкуствения интелект в прогнозиране и управление на кризи сега и в перспектива.

3. Стратегически избор по време на икономическа криза: позициониране на вътрешния и международните пазари за постигане на екологична устойчивост.

Обект на дискусии в панела е стратегическото мислене и стратегическият избор по време на икономическа криза. Внезапното свиване на търсенето се отразява както на вътрешния, така и на международните пазари, но какви са възможностите тази промяна да осигури ползи за фирмите? Как бизнесите се позиционират на пазарите в условията на криза, за да постигнат пълноценно използване на ресурсите, бързо внедряване на постиженията на научноизследователската дейност в производството за постигане на ефективност и екологична устойчивост.

4. Организационно развитие и управление на човешките ресурси.

Панелът има за цел да обедини опит и резултати от изследвания с фокус върху теоретичните и практически аспекти, перспективи и глобални тенденции, в дискусионни сфери и области като лидерство, организационно развитие и управление на промяната, управление и развитие на човешките ресурси, корпоративна идентичност и бранд мениджмънт. Сред основните теми в панела са още невромаркетинг и поведенческа икономика, крос-културен мениджмънт, личност, психично здраве и благополучие в организациите.

5. Форум на студенти, докторанти и млади учени.

Докторанти и млади учени ще имат възможност да представят резултати от свои изследвания, да обменят идеи и опит в областите на икономическия растеж, постигане на екологична устойчивост при управлението на кризи, лидерство, организационно развитие и развитие на корпоративна идентичност, постигане на конкурентоспособност в организациите.