XIX МНК – Панелисти

„Съвременните бизнес модели – стратегически избор за постигане на растеж. Ролята на изследванията, иновациите и образованието“

Проф. д-р Цветан Илиев е Ръководител на професионално направление 3.8. „Икономика” при Международното висше бизнес училище. Притежава академична длъжност и научна степен в областта на политическата икономия (микро – и макроикономиката).

Неговите научни и научно-изследователски интереси са в областта на макроикономическото регулиране, икономическия растеж и икономиката на знанието. Професионалните му интереси са свързани с разработването и управлението на проекти. 

Проф. Илиев е преподавател по учебните дисциплини: „Микроикономика”, „Макроикономика” и „Управление на проекти”.

Автор на повече от 100 научни публикации по проблемите на икономиката на знанието и нейното проявление на микро и макро равнище, макроикономическото регулиране, факторите за постигане на икономически растеж и възможностите за подпомагане на българската икономика чрез средствата на Структурните фондове и Кохезионния фонд на ЕС.

Д-р Богомил Николов е зам.-председател на Икономически и социален съвет на Република България, Група 3.

Той заема длъжността изпълнителен директор на Българската национална асоциация „Активни потребители“, доктор по икономика от УНСС и магистър по политология от СУ „Св. Климент Охридски“, магистър по стопанско управление от СУ „Св. Климент Охридски“ и университет „Еразмус“ Ротердам, Холандия. Член на ИСС от 2003 г. Член и на ЕИСК.

Д-р Николов членува в Националния съвет за защита на потребителите.

Темата на пленарния доклад, който ще представи по време на конференцията, е „Ролята на икономическия и социален съвет като генератор на идеи за икономически растеж на България“. 

Проф. дн Виржиния Желязкова е професор в БАН и доктор на науките в областта на кръговата икономика и устойчивите финанси. Тя съчетава научните изследвания с дългогодишна практика в банковата система, като в периода 2011-2023 година отговаря за екологичната политика на системна банка, а към момента е независим международен консултант в областта на ESG и кръгова икономика за големи проекти.

Проф. Желязкова е и зам.-ректор по учебната дейност и качеството (2013 – 2022 г.) на Висшето училище по застраховане и финанси и преподавател в същия университет към момента. Тя е инициатор на въвеждането на задължително обучение по дисциплините „Кръгова икономика“ и „ESG политики“ за студентите и е автор на първите университетски учебници по тези дисциплини на български език, на три книги и на над 50 научни публикации по въпросите на финансовото осигуряване на зеления преход.

През годините изнася гост-лекции и обучителни семинари в университети и в бизнес организации в страната и в чужбина – в Италия, Кипър, Гърция, Казахстан и Индия по теми, свързани с финансовите аспекти на ESG политиките.

В периода 2013-2016 г. проф. Желязкова е национално контактно лице за България по въпросите на рамковата програма за научни изследвания „Хоризонт 2020“ на ЕС към Европейската комисия в Брюксел.

Проф. д-р Веселин Минчев от Института за икономически изследвания при БАН ще засегне въпроси, свързани с взаимовръзката на международната миграция с икономическия растеж и перспективи, и ще сподели с нас какви са резултатите от последните изследвания и анализи на миграциите в нашата страна.

Проф. Минчев е дългогодишен преподавател в Международното висше бизнес училище. Изследователските му интереси са в областта на международната миграция, преките чуждестранни инвестиции и корпоративното управление в контекста на преход от планова към пазарна икономика и разширяването на Европейския съюз.

Г-н Станислав Попдончев, член на управителния съвет и заместник-председател на Българската Стопанска Камара и неин главен финансов директор, се присъединява към звездния ни екип от панелисти на XIX Международна научна конференция „Икономически растеж, бизнес перспективи, пазарно позициониране в условията на кризи“.

Отговаря за проектната и стопанска дейност, в т.ч. участието на БСК в националната институционална рамка за управлението на средствата от Европейските структурни фондове. Участва в работата на Националния съвет за тристранно сътрудничество (НСТС). Председател е на Комисията по икономическа политика на Икономическия и социалния съвет на Република България (ИСС). Като заместник-председател на БСК, г-н Попдончев играе ключова роля в наблюдението и подкрепата на значими инициативи и структури в рамките на БСК, включително Центъра за управление на проекти, Националния център за оценка на компетенциите, Центъра за професионално обучение и квалификация, както и Центъра за обучение по информационни и комуникационни технологии.

Г-н Попдончев е сертифициран преподавател и дългогодишен консултант по организация и оптимизация на работни системи и процеси по методиката на REFA-Германия.

Г-жа Лора Йосифова има над  20 години професионален опит в сферата на научната и иновационна политика. Участва активно в структурирането на различни инструменти и програми за подкрепа в тези сфери.

Понастоящем координира най-новата Програма за научни изследвания, иновации и дигитализация 2021- 2027 г., която се финансира от Европейския фонд за регионално развитие  и е част от голямото портфолио на Министерството на иновациите и растежа.

Има богат опит в сферата на европейските политики, програми и инструменти в качеството  на пряк участник и на оценител.