Национална конференция “Равнопоставеност на жените и мъжете в академични и научни организации – добри практики, предизвикателства и перспективи

Team IBS
Sep 08, 2022

Международното висше бизнес училище и Пловдивският университет „Паисий Хилендарски“ имат удоволствието да Ви поканят на съвместна национална конференция, която ще се проведе на 15.12.2022 г. в Международно висше бизнес училище, гр. София. Конференцията се организира в рамките на международен проект SPEAR („Насърчаване на половата равнопоставеност в академични и научни организации чрез въвеждане на планове за равни възможности“), финансиран от програмата за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020“ на Европейския съюз, дейност Координиране и подкрепа в приоритетна област „Наука със и за обществото“:

РАВНОПОСТАВЕНОСТ НА ЖЕНИТЕ И МЪЖЕТЕ В АКАДЕМИЧНИ И НАУЧНИ ОРГАНИЗАЦИИ – ДОБРИ ПРАКТИКИ, ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА И ПЕРСПЕКТИВИ

SPEAR се фокусира върху подкрепата за въвеждане на планове за равнопоставеност на жените и мъжете (GEPs) в европейските университети в съответствие с инструментариума (GEAR) на Европейския Институт за равенство на половете (EIGE). SPEAR прилага този инструментариум чрез уникален методологически подход, ориентиран към Креативни, Отворени, Оптимизиращи, Процесуални, Отговорни, Интелигентни и Устойчиви промени (SPEAR`s COMPASS).

Съгласно въведените критерии за легитимност и условия за финансиране на проекти по новата програма на ЕС за научни изследвания и иновации – Хоризонт Европа, от началото на 2022 г., всички научноизследователски организации (RPO), включително висши училища, организации за финансиране на научни изследвания (RFO) и други публични органи от държавите-членки на ЕС и асоциираните страни, трябва да имат въведен План за равнопоставеност на жените и мъжете (GEP). 

В тази връзка експерти в областта ще представят разработени и приети Планове за равнопоставеност и добри европейски практики при прилагане на инструменти за мониторинг. В рамките на дискусионен панел ще бъдат обсъдени предизвикателствата в процеса на разработване, въвеждане, изпълнение и мониторинг на Планове за равнопоставеност в академични и научни организации.

Информация относно регистрация и срок за подаване на резюмета, може да намерите на адрес: https://sites.google.com/uni-plovdiv.bg/spearbgconf?pli=1&authuser=2