Erasmus+ Teaching mobility

Еразъм+ Прeподаватeлска мобилност

МОБИЛНОСТ НА ПЕРСОНАЛА

Следвайки Еразъм Хартата за висше образование Международно висше бизнес училище допринася за постигането на общите принципи на програма Еразъм + чрез реализирането на преподавателска мобилност.В тази връзка програма „Еразъм +“ –КА 1, предоставя възможности за преподавателския и непреподавaтелския състав да осъществят следните видове мобилности:

 • ИЗХОДЯЩА МОБИЛНОСТ НА ПЕРСОНАЛА С ЦЕЛ ОБУЧЕНИЕ (МПО)

МПО включва обучение в чужбина (с изключение на конференции) и обмяна на опит/период на наблюдение във висше училище с присъдена Еразъм Харта или подписано споразумение за мобилност, ако е държава-партньор по дейност КА107.

Приемаща институция може да бъде и всяка публична или частна организация в програмна държава, чиято дейност е свързана с пазара на труда или областите на образованието, обучението и младежта.

Дейностите по мобилността следва да се осъществяват в програмна страна, различна от страната на пребиваване или държавата на изпращащата институция.

Участието в конференции, семинари, конгреси и други подобни форуми не се зачита за мобилност по програма „Еразъм+”.

Право на участие в МПО имат всички членове на преподавателския и административния персонал на първи основен трудов договор.

Продължителността на мобилността не може да бъде по-малко от 2 дни (без дните за път) и не може да надвишава 5 дена (без дните за път).

Критериите за участие в МПО са следните:

 • Да има одобрена от приемащата институция Програма за обучение.
 • Мобилността да води до повишаване на знанията, уменията и компетенциите на преподавателя/служителя и качеството на неговата работа.
 • Да отговарят на изискванията за езикова подготовка по работния език.
 • Млади преподаватели (Junior със стаж до 10 години по определение на ЕК) с предстоящи атестации и процедури за академично развитие имат предимство.
 • Да не са участвали в мобилност за преподаване или обучение през настоящата учебна година.
 • Мобилността да допринася за развитие на връзките със съответния университет или организация.

Преди мобилността желаещите да реализират мобилност следва да подадат документи за участие в селекционна процедура. За допускане до селекционна процедура желаещите да участват в МПП представят на Еразъм+ координатора:

 • Удостоверение за съгласие от декана на МВБУ за участие в мобилност с цел  преподаване  на съответния преподавател по образец.
 • Покана/писмо (Letter of Invitation) от приемащата институция. Поканата от приемащата институция трябва да покрива целия период на мобилност.
 • Програма за обучение от приемащата институция.
 • Автобиография на кандидата.
 • Договор за мобилност с цел обучение – Mobility Agreement for Training. Договорът се попълва от кандидата и се подписва от него, от представителя на приемащата институция и от официалния представител на МВБУ.

Със заповед на Ректора стартира селекционната процедура. В заповедта се посочва комисия, която да прегледа представените документи, провери съответствието на кандидатите с критериите за оценка, след което класира кандидатите в низходящ ред.

Преди мобилността одобрените от селекционната комисия кандидати следва да подготвят и предадат на Еразъм+ координатора следните документи:

 • Индивидуален договор с МВБУ за мобилност с цел обучение по образец.
 • Удостоверение от банка за наличие на лична сметка в евро. Удостоверението трябва да съдържа –  името на титуляра на сметката, IBAN и BIC на банката.
 • Декларация за защита на  личните данни по образец.
 • Декларация за мобилност с цел обучение по образец.
 • Копие на Европейска здравна карта.
 • Копие на медицинска застраховка „Помощ при пътуване“.
 • Заповед за командировка.

В срок от 10 работни дни (ако не е посочено друго) след завръщането си участниците в мобилността следва да представят на Еразъм+ координатора следните доказателствени материали:

 • Удостоверение за присъствие с начална и крайна дата на реализираната мобилност, подписано/подпечатано от приемащата институция – Certificate of attendance.
 • Договор за мобилност за обучение, подписан и подпечатан от приемащия университет – Mobility agreement for training.
 • Бордни карти/автобусни билети, печат в паспорта (при пътуване с автомобил) или  други документи, удостоверяващи влизането и напускането на страната, в която се реализира мобилността.
 • Документ от хотела или мястото на настаняване, удостоверяващ престоя на участника.
 • Финален отчет – В последния ден от мобилността електронно се изпраща на участника линк за задължително попълване на онлайн отчет. Участникът трябва да попълни отчета в срок от 7 календарни дни след получаването му.
 • Банково извлечение или друг документ удостоверяващ изплатените от МВБУ суми по мобилността. Същият следва да се представи на Еразъм+ координатора в срок до 10 работни дни след получаване на окончателното плащане по гранта.
 • ИЗХОДЯЩА МОБИЛНОСТ НА ПЕРСОНАЛА С ЦЕЛ ПРЕПОДАВАНЕ (МПП)

МПП е преподавателска дейност, която трябва да включва минимум 8 часа преподаване седмично (това изискване важи и в случаите, когато престоят е по-кратък от една седмица)

Мобилността следва да се реализира във висше училище с присъдена Еразъм Харта или подписала споразумение за мобилност, ако е държава-партньор по дейност КА107. Дейностите по мобилността следва да се осъществяват в програмна страна, различна от страната на пребиваване. Участието в конференции, семинари, конгреси и други подобни форуми  не се зачита за мобилност по програма „Еразъм+”.

Мобилността следва да се реализира в държава, различна от държавата на изпращащата институция или страната, в която пребивава желаещия да участва в мобилността.

Преди мобилността желаещите да участват следва да подадат документи за участие в селекционна процедура. За допускане до селекционна процедура желаещите да участват в МПП представят на Еразъм+ координатора:

 • Удостоверение за съгласие от декана на МВБУ за участие в мобилност с цел  преподаване  на съответния преподавател по образец.
 • Покана/писмо (Letter of Invitation) от приемащата институция. Поканата от приемащата институция трябва да покрива целия период на мобилност.
 • Предложение на програма за преподаване.
 • Автобиография на кандидата.
 • Договор за мобилност с цел преподаване – Mobility Agreement for Teaching. Договорът се попълва от кандидата и се подписва от приемащата и изпращаща институция. Кандидатури за мобилност с дестинации без двустранно споразумение се приемат, само в случай че двустранното споразумение между МВБУ и приемащата институция се подпише преди осъществяването на мобилността.

Със заповед на Ректора стартира селекционната процедура. В заповедта се посочва комисия, която да прегледа представените документи, провери съответствието на кандидатите с критериите за оценка, след което класира кандидатите в низходящ ред.

Критериите за селекция в МПП са следните:

 • Да има одобрена от приемащата институция Програма за преподаване по образец.
 • Да отговарят на изискванията за езикова подготовка по работния език.
 • Млади преподаватели (Junior със стаж до 10 години по определение на ЕК) с предстоящи атестации и процедури за академично развитие имат предимство.
 • Да не са участвали в мобилност за преподаване или обучение през настоящата учебна година.
 • Мобилността да допринася за развитие на връзките със съответния университет или организация

Преди мобилността одобрените от селекционната комисия кандидати следва да подготвят и предадат на Еразъм+ координатора следните документи:

 • Индивидуален договор с МВБУ за мобилност с цел преподаване – по образец.
 • Удостоверение от банка за наличие на лична сметка в евро. Удостоверението трябва да съдържа –  името на титуляра на сметката, IBAN и BIC на банката.
 • Декларация за защита на личните данни по образец.
 • Декларация за мобилност с цел преподоване по образец.
 • Копие на Европейска здравна карта.
 • Копие на медицинска застраховка „Помощ при пътуване“.
 • Заповед за командировка.

В срок от 10 работни дни (ако не е посочено друго) след завръщането си участниците в мобилността следва да представят на Еразъм+ координатора следните доказателствени материали:

 • Удостоверение за присъствие с начална и крайна дата на реализираната мобилност, подписано/подпечатано от приемащата институция – Certificate of attendance.
 • Оригинален договор за мобилност за преподаване, подписан и подпечатан от приемащия университет – Mobility agreement for teaching.
 • Бордни карти/автобусни билети, печат в паспорта (при пътуване с автомобил) или  други документи, удостоверяващи влизането и напускането на страната, в която се реализира мобилността.
 • Документ от хотела или друго място за настаняване за престоя на участника.
 • Финален отчет – В последния ден от мобилността електронно се изпраща на участника генериран линк за попълване на онлайн отчет. Преподавателят трябва да попълни отчета в срок от 7 календарни дни след получаването му.
 • Банково извлечение или друг документ, удостоверяващ изплатените от МВБУ суми по мобилността. Същият следва да се представи на Еразъм+ координатора в срок до 10 работни дни след получаване на окончателното плащане по гранта.

ФИНАНСОВА ПОДКРЕПА – ГРАНТ

 • Финансовата подкрепа за мобилност на преподаватели и служители се отпуска съобразно държавата, в която следва да се осъществи обучението или преподаването. Ежегодно според изискванията на програма „Еразъм+“, както и на база сключен договор между МВБУ и ЦРЧР се определят ставки за единични суми за реализиране на мобилности.
 • Еразъм+  грантът е фиксиран и не може да бъде увеличаван или намаляван.
 • Отпуска  се и сума за транспортни разходи, изчислявани съобразно калкулатор на разстоянието, разработен от Европейската комисия.

Калкулатор на разстояние:

           http://ec.europa.eu/programmes/erasmus–plus/tools/distance_en.htm              

Разстоянието е дистанцията от мястото на тръгване до мястото на пристигане,  а сумата е за отиване и връщане.

 • Еразъм+ грантът не е цялостна издръжка и не покрива всички разходи. Целта на финансовата подкрепа е да компенсира частично разходи, възникнали от разликата в стандарта  на живот в  отделните държави.
 • За мобилности между 15-60 дни ЕК прилага специална схема на редуцирано финансиране.

   ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ

 • Всички  участници в мобилност за преподаване или обучение  трябва да спазват договорения срок на мобилност. При самоволно прекъсване срока на мобилността участниците са длъжни да възстановят напълно получения Еразъм+ грант. В случай, когато се преустанови периода на преподаване в приемащата институция поради форсмажорни обстоятелства, здравословни или други основателни причини или е осъществен период на престой, по-малък от минимално установения от ЦРЧР, институцията-бенефициент е длъжна веднага да уведоми писмено ЦРЧР и да изиска от участника в мобилността незабавно възстановяване на сумата, съответстваща на нереализирания престой в страната домакин.
 • Всяка приемаща институция сама определя сроковете за кандидатстване. Академичните календари могат да се намерят на сайта на всеки университет;
 • Престоят в приемащия университет или предприятие се зачита съгласно издаденото  Удостоверение  за присъствие – Certificate of Attendance,  в което са отразени началната и крайната дата на мобилността. При разминаване в датите между Certificate of attendance и билетите, се отчита по-краткият отрязък от време (за начало на мобилността се приема по-късната дата, а за край на мобилността се приема по-ранната дата).
 • Поканата от приемащата институция трябва да покрива целия период на мобилност, включително дните за пътуване.
 • Отчетните документи потвърждават началната и крайната дата на периода на мобилност. Отчита се периодът, който  се покрива  от всички отчетни документи.
 • Престоят се отчита в срок от 10 работни дни след приключване на мобилността в офис Еразъм на МВБУ:

ул. Винсент ван Гог 7,

ЦДО, гр. София 1407.

 • Всички участници сами осигуряват билетите си за транспорт и хотелски резервации.
 • Преди да правят хотелска резервация и закупуване на билети за пътуване, участниците трябва да са съгласували всички документи с Еразъм+ координатора на МВБУ. При несъблюдаване на този ред всички разходи са за тяхна сметка;
 • Участието в конференции, семинари, конгреси и други подобни форуми  не се зачита за мобилност по програма „Еразъм+”.

Преподавателите имат право да кандидатстват по всяко време на академичната година! Комисия по селекция се събира и разглежда подадените документи всеки месец или в месеца на постъпване на редовен пакет от документи за кандидатстване по мобилност на персонал програма Еразъм+ към МВБУ!

Повече информация може да получите от:

 Офис Еразъм на МВБУ:

ул. Винсент ван Гог 7,

ЦДО, гр. София 1407

Еразъм+ координатор: гл. ас. д-р Ирина Топузова

Е-mail: itopuzova@ibsedu.bg

Международно висше бизнес училище има сключени двустранни споразумения за преподавателска мобилност с цел обучение и преподаване със следните университети: