Tourism and Entrepreneurship

Туризмът е призван за създава промяна в качеството на живот на всеки един от нас, да постига емоционален и културен баланс в просперитета на общностите и икономиките, а устойчивото им развитие е движещата сила за икономически растеж и културен обмен между хората, в съхранението на природата и културното наследство на народите за поколенията. Туризмът днес, повече от всякога, е особено динамична и бързо променяща се индустрия, жизненоважна за успеха на много икономики по света. Милиони работни места са свързани с успешното развитие и  управлението на туристическия сектор.

Програмата „Туризъм и предприемачество“ има за цел да ви подготви като специалисти, задълбочено познаващи спецификите на предприемаческия бизнес в туризма, притежаващи знания, умения и компетенции за създаване и управление на модели за устойчиво развитие на туристическия продукт или услуга.

Ако мечтаете професията ви да създава свят, изпълнен с преживявания и положителни емоции, ако сте откривател и приключенията са вашата страст, ако се зареждате с енергия от срещата с нови хора и култури, ако цените красотата на природата ни и осъзнавате значението на нейното популяризиране, ако искате да допринесете за съхранението и предаването на знанието за културно-историческото ни наследство, ако предприемаческия бизнес в туризма е вашата мечта, ако желаете сами да управлявате всички тези процеси, то специалността „Туризъм и предприемачество“ е за вас.

В туристическата индустрия вие ще трябва да се справяте с разработването на туристически продукти, с управлението на туристически дестинации, със сигурността на пътуванията, да създавате услуги в индустрията на гостоприемството. С обучението в програмата „Туризъм и предприемачество“, вие ще разберете същността на туристическия продукт, неговото пространствено управление и  маркетиране, за да се превърне в печеливш бизнес. Ще усвоите твърди и меки умения, които са изключително полезни за вашето кариерно професионално развитие, които  ви определят  като успешен предприемач и висококвалифициран конкурентноспособен експерт в туризма. След успешно приключване на бакалавърската програма, вие ще придобиете:

Твърди умения:

 • участвате в разработването на политиката и пространственото планиране на туризма;
 • прилагате съвременната теория и практика на управление в туризма;
 • създавате и развивате туристически продукти или услуги;
 • използвате съвременните информационни и комуникационни технологии в туризма;
 • предлагате решения на основните проблеми на развитието на съвременните международни интеграционни процеси в туризма;
 • изграждате подходяща маркетингова концепция и бранд на дестинацията и туристическия продукт;
 • използвате потенциала и възможностите за планиране, организиране и контролиране на дейности, свързани с предприемачеството в туризма;
 • прилагате действащите регулации и социалното предприемачество;
 • вземате адекватни управленски решения, както на фирмено, така и на различни нива в публичния и частния сектор.

 

Меки умения:

 • емпатия и емоционална интелигентност;
 • комуникативност;
 • работа в екип и в мрежи;
 • умения за обслужване на клиенти;
 • решаване на проблеми и управление на конфликти;
 • креативност и иновативност.

С уменията, които ще придобиете в бакалавърската специалност “Туризъм и предприемачество”, ще успеете да се реализирате бързо и лесно, тъй като недостигът на високообразовани кадри  е огромен. Вашият кариерен път може да е свързан както с работа в туристическите фирми от производствения и посредническия сектор, така и със стартирането на свой собствен бизнес. Примери за професии, които може да упражнявате са:

 • Индивидуални предприемачи с успешен собствен бизнес
 • Експерт в общински и областни администрации, в чиито отговорности влиза планирането и териториалното управление на туризма на местно и регионално равнище
 • Консултант в институциите на изпълнителната власт и различни нейни структури /правителствени организации/, ангажирани с участие в създаване на благоприятна среда за развитие на туризма в България
 • Експерт в национални, регионални и локални браншови и професионални туристически организации (съвети, асоциации, съюзи и др.) и туристически информационни центрове
 • Мениджър в хотели, ресторанти, спортни, културни и развлекателни паркове, свързани с предлагане на широка палитра от основни и специализирани туристически услуги
 • Мениджър в туроператорски фирми и туристически агенции, предлагащи професионалното предизвикателство на проучване и създаване на нови атрактивни туристически продукти, както и посредническа и  информационно-консултантска дейност

През първите две години ще положите основите на икономическите знания и ще започнете да говорите на езика на икономиката и бизнеса.

1-ви курс

 • Микроикономика
 • Научна етика
 • Бизнес комуникации
 • Основи на управлението
 • Бизнес математика
 • Макроикономика
 • Основи на правото
 • Информатика

 

2-ри курс

 • Основи на маркетинга в туризма
 • Бизнес статистика
 • Въведение в туризма
 • Управление на човешките ресурси
 • Психология
 • Финанси
 • Счетоводство
 • Философия / Стопанска история

 

В трети и четвърти курс ще влезете в ролята на експерт в туризма и бъдещ предприемач.  Ще се запознаете с важни инструменти за разработване на туристически продукти и развитие на туристическа дестинация при прилагане на смарт решения. Ще разработите бизнес проект за start-up, в който ще приложите на практика всичко, което сте научили във вашето обучение. 

3-ти курс

 • Междукултурни различия и гостоприемство
 • Туристическо търсене
 • Въведение в предприемачеството
 • Планиране и развитие на туристическите дестинации
 • Туристическо предлагане
 • Нормативна уредба в туризма
 • Социална отговорност и устойчиво развитие
 • Дигитална трансформация в туризма
 • Социално предприемачество

 

4-ти курс

 • Разработване на концепция за туристически продукт
 • Бизнес планиране
 • Стандартизация и управление на качеството в туризма
 • География за травел агенти
 • Екскурзоводство / Индустрия на гостоприемството
 • Туристически организации / Организация и планиране на кетъринг събития
 • Туроператорска и агентска дейност / Технология на хотелските операции
 • Бизнес преговори / Управление на специални събития

Успяваме заедно!

Програмата включва възможност за избор и профилиране в три специализации – мениджмънт на туроператорската и агентска дейност, мениджмънт в хотелиерството и мениджмънт в ресторантьорството. 

Обучението се обезпечава от висококвалифицирани академични преподаватели и експерти от туристическата индустрия. Това гарантира на завършилите студенти успешно  професионално развитие.  Мисията на МВБУ е създаване на конкурентноспособни специалисти на национално и международно ниво.  Процесът на обучение се осъществява чрез  прилагане на  интерактивни методи, дискусии, работа в групи и по проекти, казуси от бизнес практиката . Предлагаме подкрепяща академична среда, толерираща равнопоставеността. Предоставяме възможности за включване на студентите в екипи за работа по проекти за научни и практически изследвания. МВБУ е мястото, което отговаря на вашите стремежи и изисквания, защото ви предлагаме:

 • Програми, напълно разработени и фокусирани върху бизнес потребностите, които Ви подготвят да бъдете по-успешни в днешния бързо развиващ се многофункционален бизнес
 • Персонално отношение и индивидуален подход
 • Сплотена общност от студенти, преподаватели, служители и бизнес партньори, която Ви подкрепя, която развива креативността и лидерския Ви потенциал
 • Преподаватели с богат практически опит, с които заедно решавате казуси и работите по проекти, свързани с Вашите текущи служебни отговорности
 • Възможност да изготвите портфолио от проекти, доказателство за практическото приложение на Вашите умения, което може да представите пред работодателите при кандидатстване за работна позиция
 • Обучение, проектирано да се вмести идеално във Вашия график
 • Финансова подкрепа под формата на студентско кредитиране, разсрочено плащане на таксите за обучение и стипендии
 • Международно признати дипломи и образование без граници
 • Възможност да за обучение или практика в чужбина по програма Еразъм+

Форма на обучение: редовна, задочна и дистанционна

Продължителност на обучение: 4 години (8 семестъра)

Език на преподаване: български

ECTS кредити: 240

Качеството на обучението се обезпечава от висококвалифицирани академични преподаватели. Това гарантира на завършилите студенти успешна реализация на пазара на труда и висока конкурентна способност на национално и международно ниво. В процеса на обучение широко се използват интерактивни методи, комбинирани с мултимедийни презентации, дискусии, курсови проекти, казуси и др. Предлагаме подкрепяща академична среда, толерираща равнопоставеността. Предоставяме възможности за включването на студенти в екипи за работа по проекти за научни и практически изследвания.

Успешно завършилите програмата получават диплома за висше образование със степен „бакалавър“ и Европейско дипломно приложение.

Завършилите успешно студенти могат да продължат обучението си в магистърски програми в областта на социалните, стопански и правни науки. Едно естествено продължение и надграждане на знанията и уменията ви в областта на туризма и предприемачеството ще ви предложат нашите магистърски програми Ризорт и СПА мениджмънт, „Управление на туризма“ и „Предприемачество и иновации“.

Повече за тях и останалите възможности за продължаване на обучението ви като магистър вижте ТУК