Structure

Студентски съвет към МВБУ

Структура на студентски съвет

Студентски съвет при МВБУ е законово установена структура с цел да представлява и защитава общите интереси на студентите и докторантите. 
Той се състои от настоящи студенти и служи като официално призната форма за връзка между студентите и управляващите органи на бизнес училището.
Студентски съвет, чрез своите студентски представители, участва в състава на Академичния съвет и в други вътрешноуниверситетски органи и структури. 

Структура на студентски съвет

1. Председател
2. Зам. председател
3. Зам. председател
4. Секретар
5. Председател на комисия “Научноизследователска дейност”
6. Председател на комисия “PR и Култура”
7. Председател на комисия “Спорт и туризъм”