Структура

Студентски съвет към МВБУ

Структура на студентски съвет

Студентски съвет при МВБУ е законово установена структура с цел да представлява и защитава общите интереси на студентите и докторантите. 
Той се състои от настоящи студенти и служи като официално призната форма за връзка между студентите и управляващите органи на бизнес училището.
Студентски съвет, чрез своите студентски представители, участва в състава на Академичния съвет и в други вътрешноуниверситетски органи и структури. 

Структура на студентски съвет

  1. Председател
  2. Зам. председател
  3. Зам. председател
  4. Председател на комисия „Маркетинг“
  5. Председател на комисия “Научноизследователска дейност”
  6. Председател на комисия “Връзки с обществеността”
  7. Председател на комисия “Социални дейности и култура”
  8. Председател на комисия „Еразъм+“