Форми на обучение за магистър

Магистърски програми

Форми на обучение

Задочна форма

Това е една от най-модерните и успешни форми на обучение при работещите професионалисти. Т.нар. „смесено обучение“ (blended learning) е балансиран комплекс от личен контакт, обучение в дигитална среда и самоподготовка.
Графиците на занятията през семестъра са удобни за посещение. Цялата административна и образователна информация се получава в дигиталната учебна платформа. Комуникацията с преподавателите е постоянна – по време на учебните занятия или в дигиталните канали.
При задочната форма на обучение се прави периодична оценка на постиженията на студентите чрез задължителни писмени задачи, самостоятелни или екипни проекти и тестове. 

Дистанционна форма

Дистанционната форма на обучение ви дава свободата да се обучавате напълно самостоятелно навсякъде, по всяко време и от всяко устройство. В дигиталната платформа учебните материали са достъпни 24/7. За връзка с преподавателите и администрацията можете да използвате посочените имейли или съобщения, на които ще бъде отговорено приоритетно в рамките на работното време на бизнес училището.
Като гаранция за успех и качество се прави периодична оценка на постиженията чрез задължителни писмени задачи, проекти и тестове. Всички задания и тестове се предават и оценяват в електронна среда.
Предвидени са лични консултации с преподавателите на място в бизнес университета по предварителен график или във виртуални класни стаи.