Международното висше бизнес училище и бизнесът в подкрепа на глобалните вериги за добавяне на стойност

Екип МВБУ
юли 21, 2023

Неподходящи индикатори за оценка на иновационния потенциал на предприятията се използват на национално и европейско равнище. Това ощетява България и води до некоректни данни и нереалистично представяне на страната ни в European innovation scoreboard.

Участници във фокус групата
Екип на проекта

До това заключение достигнаха участниците във фокус групата по проект „Разработване и апробиране на модел за оценка на иновационния потенциал на глобалните вериги за добавяне на стойност като основа за повишаване на регионалната конкурентоспособност“, финансиран от Фонд „Научни изследвания“, с договор № КП-06-Н55/8 от 16.11.2021 г.

Тя се проведе на 12.07.2023 г. в МВБУ. В нея взеха участие 12 представителя на бизнеса, неправителствения сектор и академичните среди, както и Vita Juknevičienė, член на екипа по проекта от Šiauliai Academy, Vilnius University, Литва.

доц. д-р Даниела Георгиева, ръководител на проекта и Vita Juknevičienė, член на екипа (отдясно наляво)
Vita Juknevičienė, член на екипа, Vilnius University, Литва

Част от въпросите, които се дискутираха са: „Какви са притесненията на бизнеса от участие в глобални вериги за добавяне на стойност (ГВДС)?“, „С какви добри практики можем да се похвалим?“, „Има ли подходящи национални политики за стимулиране участието на предприятията в подобен вид вериги?“ и много други.

Сред основните предизвикателства, очертани от експертите, са липсата на доверие сред участниците по веригата, слабото маркетингово представяне, междукултурните различия и възможността за създаване на монопол, негативно влияещ върху иновативното развитие на малките предприятия в ГВДС. Нежеланието на предприятията да участват в проучвания за събиране на информация по индикаторите допълнително намаляват коректността на отчетените индикатори.

Независимо от това участниците във фокус групата изразиха мнение, че отношенията на предприятията в подобни вериги са по-скоро партньорски, което дава възможност за по-голяма свобода и възможност за иновации и трансфер на технологии. За българския пазар обаче е характерно, че местните производители се „ограничават“ в рамките на страната ни, поради причината, че местният пазар им е напълно достатъчен. В ГВДС обаче се споделят не само иновации, споделят се и знания! Важно е предприятията да разберат, че големите фирми не винаги са конкуренти, а че може да се учим от тях и да развиваме иновационния си потенциал по веригата!