информационни ресурси

Информационни ресурси

Библиотечно-информационен център на МВБУ

Ежегодно обновяване

Ежегодно библиотечният фонд се обновява със стотици нови заглавия. Най-голям принос за обновяване на библиотечния фонд имат дарителите на книги.

За центъра

Библиотечно-информационният център е част от цялостната структура на Международно висше бизнес училище и следва неговите насоки за развитие, дългосрочните цели, задачи и приоритети, залегнали в стратегията му. Като съвременен научен, информационен и образователен фактор БИЦ подпомага обучението, изследванията и комуникацията по най-добрия начин. Библиотеката предлага услуги, съчетаващи традициите и модерните технологии, които изграждат облика и́ на съвременна културна институция за иновации и учене.
Целта на Библиотеката е да осигурява достъп до най-добрите наши и световни информационни ресурси, да подпомага процеса на подготовка по всички учебни програми на студентите, да мотивира и ускорява стремежа за придобиване на знания и умения, като стимулира младите хора да намерят своята реализация. Тя е фактор за възпитанието и социалната им осъзнатост в овладяване на науката и знанието, да са пълноценни, последователни и уверени в себе си, да приемат образованието като най-важната инвестиция. Библиотеката оказва изследователска подкрепа в пряката научната дейност на преподавателския състав в неговите постижения в обучителния процес. Библиотеката е съпричастна в неговия непрестанен стремеж да разширява границите на човешкото познание, в опитите му да накара студентите да бъдат активни участници в образователния процес, да възпитават добри хора, да откриват нови хоризонти, да предизвикват мисълта и да поощряват мечтите. Библиотеката притежава общо около 17 000 тома научна и образователна литература в областта на стопанските науки, периодични издания и електронни ресурси, набавени чрез покупка, абонамент, като дарения и книгообмен. Информацията за наличните материали са видими от каталога, който се ползва на място в библиотеката. БИЦ разполага с 40 читателски места, от които 5 компютъризирани. Библиотечно-информационният център обслужва преподавателския състав, студентите и служителите на МВБУ. Всички външни потребители ползват само читалнята. В процес на реализиране е цялостната автоматизация на библиотечно-информационните дейности. БИЦ е член на Българската библиотечно-информационна асоциация и Българския информационен консорциум.

Автоматизирана библиотека
Търсене в електронни каталози
Заемане на книги за дома
Ползване на библиотечни материали в читална зала
Ползване на библиотечни материали по системата на междубиблиотечно заемане
Копиране на страници и глави от библиотечните материали 

Заемането на книги за дома в Библиотеката се извършва в ,,Заемна служба”. Студентите, докторантите, преподавателите и служителите могат да заемат библиотечни документи, съобразно правилата за заемане, описани в Правилника на Библиотечно-информационния център на Международно висше бнизнес училище.
За регистрацията на читателите и издаване на читателска карта са необходими:
– документ за самоличност;
– студентска книжка. 

Връщането на библиотечните материали може да се направи на място или по куриер на адрес:
Международно висше бизнес училище /МВБУ/ Ботевград 2140, ул. Гурко 14; Център за дистанционно обучение, София 1407, ул. Винсент ван Гог 7.

Условията за възстановяване на изгубени или унищожени библиотечни материали е регламентирано в Правилника на Библиотечно-информационния център на Международно висше бизнес училище.
Библиотеката приема точна замяна на изгубения материал, който трябва да има един и същ ISBN като изгубения. При невъзможност да се намери такъв, се закупува книга с подобна тематика и съдържание. 

В библиотеката се предлага услуга, която изисква спазване на законите за авторското право и лицензионните споразумения, регулиращи възможностите за копиране на материали.
Устройство за копиране се предлага само от библиотеката в ЦДО, София 

Библиотеката на МВБУ предоставя лицензиран online-достъп до няколко реферативни и наукометрични бази данни: електронната база данни Science Direct, реферативната база данни Scopus и аналитичната платформа SciVal, собственост на издателство Elsevier, както и Web of Science и свързаната към нея аналитична платформа InCites, собственост на компания Clarivate, които осигуряват както библиографскo-рефератна информация, така и пълнотекстови статии, публикувани в голям брой чуждестранни научни списания и сборници. Базите данни могат да се ползват безплатно от всички компютри в библиотеката.
За достъп до платформите моля, използвайте следните адреси:

• За достъп до SciVerse® Scopus® моля, ползвайте http://www.scopus.com
• За достъп до Science Direct® моля, ползвайте http://www.sciencedirect.com/
• За достъп до Web of Science моля, ползвайте http://apps.webofknowledge.com 

Достъпът до информацията в платформите се осъществява на принципа на IP регистрацията в интернет мрежата на МВБУ като потребителят задължително трябва да се намира на територията на мрежата на бизнес училището. Активирането е възможно само и единствено след регистрация на съответния сайт с e–mail, завършващ с домейна на МВБУ @ibsedu.bg. След така направената регистрация може да се осъществи отдалечен достъп до базите данни. 

Библиотеката предлага достъп до електронни книги на преподаватели от МВБУ.