Центрове

Центрове на МВБУ

Центърът за кариерно развитие на студентите предоставя информация, услуги и ресурси, които им помагат да намерят подходящ стаж или работа по време и след завършването на образованието си.

ЦКР организира кариерни изложения, където студентите могат да се запознаят с работодатели и да научат повече за възможностите за стажове, работни позиции и кариерно развитие в компаниите. 

Извършва проучвания и анализи за необходимостта на бизнеса от персонал с образование и квалификация, отговарящи на завършилите образователни степени в училището в съответните специалности.

Съвместно с работодатели и работодателски организации, проучва възможностите и съдейства за провеждането на специализирани курсове при обучението на студенти в отделните специалности с цел придобиване на специфични компетентности.

Вижте още

Центърът за продължаващо обучение развива дейности, свързани с мисията и политиката на МВБУ за мотивиране и поясняване значението на непрекъснатото професионално развитие (CPD – continuous professional development) и предоставяне на възможности за учене през целия живот (LLL- Lifelong learning).
Към Центъра за продължаващо обучение функционира като структурно звено и Център за професионално обучение, който предоставя възможности за придобиване на професионална квалификация, в съответствие с изискванията на Националната агенция за професионално обучение.

Ръководител: 

гр. София 1407
ул. „Винсент ван Гог“ №7
телефон: 
e-mail: 

ЦДО разширява и развива институционалната среда за дистанционно обучение като разработва стандарти и процедури за проектиране и създаване на учебни електронни ресурси. Организира процеса по регистрацията и съхраняването на електронни учебни дейности и ресурси в съответствие с правилата и стандартите и според изискванията на Закона за авторското право и сродните му права.
Центърът следи за съответствие с нормативната база и вътрешните правила на използваните електронни учебни и административни дейности като осигурява технологична и педагогическа функционалност на системите и платформите. Извършва обучение и консултации на академичния състав за провеждане на електронно и дистанционно обучение.
ЦДО извършва периодичен мониторинг и оценка на качеството на провежданото обучение, включително с използване на електронни средства за интелигентен анализ на процеса на обучение.
Съвместно с Центъра за образователни технологии провежда изследвания в областта на дистанционното и електронното обучение, систематизира и популяризира добри практики в областта на електронното дистанционно обучение. 

 

Ръководител:

гр. София 1407 
ул. „Винсент ван Гог“ №7
телефон: 02 400 16 30
e-mail:

Центърът обезпечава качеството на учебния процес чрез разработване и въвеждане на съвременни методи на преподаване, учене и оценяване, извършване на системни и периодични наблюдения и оценки в т.ч. обучителната дейност на преподавателите и учебната дейност на студентите и предлага въвеждане на мерки за неговото подобряване.

 

Ръководител: гл. ас. д-р Любомир Джалев

гр. София 1407
ул. „Винсент ван Гог“ №7
телефон: 02 400 16 30
e-mail: [email protected]

Центърът за иновации и предприемачество има за цел да насърчава експериментални и приложни изследвания върху актуални предизвикателства на стопанския и обществения живот. Той осигурява среда за мултидисциплинарно взаимодействие на университетски преподаватели, изследователи, студенти и докторанти с представители на бизнеса и други заинтересовани страни с цел създаване на иновативни решения на значими проблеми с потенциал за практическа реализация. Това се постига чрез обвързване на научните изследвания с обучението и практиката, както и с въвличането на успешни предприемачи в разработването на експериментални модели. Центърът прави проучвания и изгражда партньорства с потенциални инвеститори, готови да подкрепят иновативни идеи и решения. Сред основните цели на ЦИП е и повишаване на иновативния и предприемачески капацитет на МВБУ чрез разработване и реализиране на проекти и инициативи, както и активно участие в международни програми и мрежи. 

Ръководител: гл. ас. д-р Ани Атанасова

гр. София 1407
ул. „Винсент ван Гог“ №7
телефон: 02 400 16 30
e-mail: [email protected]

Центърът за лидерство на жените има за цел да стимулира участието на жените в ръководните органи на организации от сферата на бизнеса, образованието и науката чрез обогатяване и задълбочаване на професионалната им подготовка и личностните им качества. Центърът организира обучения и тематични събития, разработва и реализира менторски програми и проекти, провежда научни изследвания в областта на женското лидерство и равенството на половете, създава условия за изграждане на международни мрежи и реализиране на съвместни инициативи със заинтересовани лица и организации. ЦЛЖ разработва, предлага и координира въвеждането на План за равнопоставеност на половете в МВБУ в съответствие с политиките на Европейския съюз в сферата на висшето образование и науката.

 

Ръководител: гл. ас. д-р Ирина Топузова

гр. София 1407
ул. „Винсент ван Гог“ №7
телефон: 02 400 16 30
e-mail: [email protected]