Актуално

Студентски практики - Фаза 2

ПРОЕКТ BG05M2OP001-2.013-0001 “Студентски практики - фаза 2“ финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г.

Уважаеми студенти,

Започна проект BG05M2OP001-2.013-0001 “Студентски практики – фаза 2“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г.

Цели на проекта:

• да подпомогне подобряването на качеството на висшето образование чрез предоставяне на възможности за придобиване на практически опит и усъвършенстване на практическите умения на студентите от висшите училища в съответствие с потребностите на пазара на труда;
• да улесни прехода от образователните институции към работното място и повишим успешната реализация на младите хора на трудовия пазар;
• да подпомогне и насърчи изграждането на стабилни партньорства между образователните институции и бизнеса;
• да увеличи стимулите на студентите за участие в допълнително практическо обучение в реална работна среда;
• да стимулира нарастването на броя на студентите, които си намират работа непосредствено след дипломирането;
• да осигури предпоставки за осъвременяване както на учебните планове като цяло, така и на преподаваните дисциплини, курсове и теми според нуждите на пазара на труда;
• да подпомогне създаването на устойчиви механизми и възможности на работодателите за подбор на студенти, доказали умения в реална работна среда, и за непосредственото им включване на пазара на труда.

За включване в практическо обучение (практика) в реална работна среда могат да кандидатстват всички действащи студенти, включени в Регистъра на всички действащи и прекъснали студенти и докторанти, поддържан от Министерството на образованието и науката (МОН). Един студент може да бъде включен в практическо обучение, финансирано по ОП НОИР, в т.ч. и по настоящия проект един път в рамките на своето обучение за придобиване на всяка една от образователно-квалификационните степени по съответната специалност.Регистрацията за участие в проекта (провеждане на практическо обучение, практика) е отворена за студенти, обучаващи организации и ментори на платформата на проекта.

Приемът на договори ще се извършва по следния начин:

1) Договори на обучаващи организации и ментори

Документи, които трябва да бъдат депозирани от страна на обучаващата организация:

• Договор за сътрудничество с Международно висше бизнес училище в 3 (три) екземпляра на хартиен носител, надлежно попълнени и подпечатани, без дата и номер
• Списък на менторите, който се генерира от профила на организацията (при всяка настъпила промяна, този списък се генерира отново от системата и се предоставя на МВБУ)

Документите се депозират в сградата на Центъра за дистанционно обучение на Международно висше бизнес училище на адрес:
гр. София, ул. „Винсент ван Гог“, 7 до г-жа Галя Керемидчийска, технически изпълнител на проекта, всеки работен ден от 10:00 до 12:00 ч. или се изпращат по пощата на същия адрес.

Договора се депозира не по-късно от 10 (десет) работни дни от датата за започване на практическо обучение на студентите.
Получаването на подписаните договори се извършва в ЦДО на МВБУ след 10 работни дни след депозирането им на същия адрес при спазване на същото работно време или се изпраща по пощата за сметка на работодателя.

Документи, които трябва да бъдат депозирани от страна на ментора:

• Договор между Международно висше бизнес училище и ментора, който се генерира от системата на проект “Студентски практики – фаза 2” (3 (три) екземпляра на хартиен носител).
• Попълнена декларация за ментор, която може да свалите oт тук.

2) Договори на студенти

Документи, които трябва да бъдат депозирани от страна на студента:

• Договор, изцяло генериран онлайн през платформата на проекта  www.praktiki.mon.bg, в 3 (три) екземпляра надлежно попълнен и подписан лично от студента без дата и номер
• Декларацията по образец за спазването на обстоятелства, че студентът не е в трудови правоотношения и/или правоотношения по Закона за задълженията и договорите (ЗЗД) с работодателя

Договора се предава на техническия изпълнител на проекта г-жа Галя Керемидчийска на адрес МВБУ, Център за дистанционно обучение, гр. София, ул. „Винсент ван Гог“, 7 в понеделник, сряда и петък от 10.00 до 12.00 ч., не по-късно от 10 работни дни до началото на практиката. Този срок е важен, за да се осигури време за обработка на договорите на студентите, както и да бъде сключена съответната застрахователна полица.

За информация, следете официалната интернет страница на МВБУ, както и платформата на проекта.
За контакти:
Тел: 02/400 1631 – ЦДО на МВБУ
Галина Керемидчийска-технически изпълнител
BG05M2OP001-2.013-0001 “Студентски практики – фаза 2“

gkeremedchiyska@ibsedu.bg

BG05M2OP001-2.013-0001 “Студентски практики – фаза 2“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Назад 

1. За включване в практическо обучение (практика) в реална работна среда могат да кандидатстват всички действащи студенти от висшите училища-партньори по проекта, включени в Регистъра на всички действащи и прекъснали студенти и докторанти, поддържан от Министерството на образованието и науката (МОН).

2. Един студент може да бъде включен в практическо обучение, финансирано по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОПНОИР), в т.ч. и по настоящия проект, един път в рамките на своето обучение за придобиване на всяка една от образователно-квалификационните степени по съответната специалност.

3. Студент може да се включи в практика и втори път в рамките на обучението си за придобиване на образователно-квалификационна степен, ако на работодателя, при който провежда практиката си, е прекратено правото на участие в проекта, поради доказано нарушение не може да провежда практика в обучаваща организация, с която към момента на кандидатстване за включване в практическо обучение е в трудови правоотношения и/или правоотношения по Закона за задълженията и договорите (ЗЗД). При сключване на договор за практическо обучение, студентът подава декларация (по образец) за спазването на тези обстоятелства.

4. Практическото обучение, за което кандидатства студента, трябва да съответства на изучаваната от него специалност или професионално направление. Практиката се провежда в рамките на 240 астрономически часа, в реална работна среда, в изпълнение на задачи по нарочно изготвена програма.

5. Всички започнали практически обучения по проекта трябва да приключат най-късно до 45 дни преди края на проекта. Практическото обучение се провежда индивидуално или в групи с помощта и под контрола на служител от обучаващата организация – ментор, и при наставничеството на преподавател от висшето училище – академичен наставник. 

6. Студентът се регистрира на адрес https://praktiki.mon.bg/registration/students и попълва профила си в изградения в информационната система модул. Информацията за студентско положение (курс, специалност, професионално направление, форма на обучение в МВБУ ), посочена от студента при регистрацията, подлежи на проверка за достоверност от страна на висшето училище. При генериране на договора в информационната система студентът предоставя лични данни за статистически цели на Управляващия орган на Оперативна програма “Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020 г.

7. Студентът самостоятелно кандидатства за избрана от него позиция (позиции) по публикувана от обучаващата организация обява. Информационната система автоматично филтрира публикуваните от обучаващите организации обяви, като студентът може да кандидатства по обявите за позиции, съответстващи на професионалното направление, в което се обучава в МВБУ.

8. Обучаващата организация извършва подбор сред кандидатствалите за обявената позиция студенти – по информация от профила на студента и по друг, посочен от обучаващата организация начин, по нейна инициатива и за нейна сметка.

9. След одобрение от обучаващата организация, чрез информационната система студентът потвърждава участието си в практическо обучение само за една позиция, включително в случаите, когато се обучава едновременно по повече от една специалност.

10. Практическото обучение се провежда индивидуално или в групи с помощта и под контрола на служител от обучаващата организация – ментор, и при наставничеството на преподавател от висшето училище – академичен наставник. Менторът избира своите практиканти от одобрен от работодателя списък с кандидат-практиканти, които са потвърдили желанието за провеждане на практическо обучение в обучаващата организация. Студентът избира своя академичен наставник от списък с преподаватели от висшето училище, в което се обучава. Списъкът съдържа имена на тези преподаватели, които са регистрирани в информационната система, имат сключен договор с МВБУ и са посочили, че преподават в направлението, в което той се обучава.

11. За да участва в практическо обучение по проект „Студентски практики – фаза 2“, студентът трябва да има сключен договор (по образец) за провеждане на практическо обучение с висшето училище, в което се обучава. Договорът се генерира чрез информационната система на проекта.

12. Преди сключването на договора студентът трябва да изготви график за провеждане на практическото обучение, който се съгласува и потвърждава от ментора и академичния наставник. Графикът трябва да съдържа разпределение по дати и часове на 240 астрономически часа в избран от студента период. Графикът не може да бъде разположен в повече от шест месеца, считано от избраната началната дата на практическото обучение, като практиката следва да приключи не по-късно от 45 дни преди края на проекта. Дневната продължителност на практическото обучение не може да бъде повече от 8 астрономически часа, при не повече от 40 астрономически часа в рамките на 7 последователни дни.

13. За сключването на договор за практическо обучение е необходима и програма за провеждане на обучението. Програмата се изготвя и въвежда в информационната система от ментора и се съгласува от академичния наставник преди генериране на договора за провеждане на практическо обучение между студента и висшето училище за провеждане на практическо обучение между студента и висшето училище се сключва след потвърждението от страна на студента на участието в практиката, изготвяне и потвърждаване на графика, изготвяне и потвърждаване на програмата, избор и потвърждение от академичен наставник и наличен ментор.

14. Провеждането на практическото обучение се извършва при спазване на предварително изготвения график. Практикантът отразява ежедневно в информационната система участието си в практическото обучение. При обективна невъзможност да спазва графика си практиканта предварително заявява чрез информационната система промени в графика.

15. След провеждането на практическото обучение практиканта генерира финален отчет за дейността си (по образец), който се потвърждава от ментора и академичния наставник чрез информационната система. Приключването на практиката финално се потвърждава от водещия функционален експерт или от определен от него функционален експерт, не по-късно от срока на договора на студента.

16. При успешно приключила практика, студентът получава от висшето училище удостоверение, подписано от представляващия висшето училище и подпечатано.

17. За всяко успешно приключило и потвърдено практическо обучение студентът получава стипендия в размер на 600 лева.

За консултация, моля вижте Ръководството за регистрация на студент: https://praktiki.mon.bg/arti/view-file?help=10&file=4353

ВАЖНО:

1. Договори на студенти

Договора, изцяло генериран онлайн през платформата на проекта https://praktiki.mon.bg/, в три екземпляра надлежно попълнен и подписан лично от студента без дата и номер, заедно с декларацията по образец за спазването на обстоятелства, че студентът не е в трудови правоотношения и/или правоотношения по Закона за задълженията и договорите (ЗЗД) с работодателя, се депозират на адрес МВБУ, Център за дистанционно обучение, гр. София, ул. „Винсент ван Гог“, 7.
Договора се предава на техническия изпълнител на проекта г-жа Галя Керемедчийска в понеделник, сряда и петък от 10.00 до 12.00 ч., не по-късно от 10 работни дни до началото на практиката. Този срок е важен, за да се осигури време за обработка на договорите на студентите, както и да бъде сключена съответната застрахователна полица.

Всички студенти следва да извършват всички дейности по подготовка на договорите и провеждане на практическото си обучение по проект BG05M2OP001-2.013-0001 “Студентски практики – фаза 2“ при задължително спазване на всички действащи на територията на РБългария противоепидемични мерки във връзка с Covid-19 и указанията в тази връзка при посещение в сградата на Международно висше бизнес училище. 

Информация за обучаващите организации може да бъде намерена на платформата на проекта https://praktiki.mon.bg/pages/infooo

За целите на проекта обучаващата организация сключва договор за сътрудничество (по образец) с висшето училище, чиито студенти са кандидатствали и одобрени за практика. Договорът се сключва след първото потвърждение от студент в информационната система за участие в практика в обучаващата организация и преди началото на първата практика.
Данни на ментора (менторите), който (които) ще участва(т) в дейности по практическото обучение до края на проекта, се посочват освен в информационната система и в нарочен списък, представен от обучаващата организация на висшето училище при сключването на договора за сътрудничество. Списъка с менторите се генерира от профила на обучаващата организация и се предоставя в МВБУ. Този списък се генерира наново при всяка настъпила промяна в него и се предоставя в МВБУ.
Обучаващата организация предоставя договор с Международно висше бизнес училище, генериран от платформата на проекта в 3 (три) екземпляра на хартиен носител, подписан и подпечатан от представляващия организацията или упълномощено от него лице. В договора не се посочва дата и номер.
Договора, заедно с изискуемите приложения (списък на менторите) и декларация по образец на МВБУ, се депозират в сградата на Центъра за дистанционно обучение на Международно висше бизнес училище на адрес: гр. София, ул. „Винсент ван Гог“, 7 на техническия изпълнител на проекта г-жа Галя Керемедчийска всеки работен ден от 10:00 до 12:00 ч. или по пощата.
Договора се депозира не по-късно от 10 (десет) работни дни от датата за започване на практическо обучение на студентите.
Получаването на подписаните договори се извършва в ЦДО на МВБУ след 10 работни дни след депозирането им на същия адрес при спазване на същото работно време или се изпраща по пощата за сметка на работодателя. 

Информация за менторите от обучаващите организации може да бъде намерена на платформата на проекта: https://praktiki.mon.bg/pages/infomentor

1. Изискванията, на които следва да отговаря посочения от обучаващата организация ментор, са:

• Да бъде в трудови или други допустими от законодателството правоотношения с обучаващата организация най-малко 3 месеца преди началото на практиката.
• Да познава дейностите, които ще се възлагат на студента по време на неговото практическо обучение.
• Да притежава висше образование.
• Да има минимум 3 години професионален опит в областта на провежданата практика.

2. Менторът сключва договор по образец за участие в дейностите по проекта с Международно висше бизнес училище, чиито студенти обучава в реална работна среда. Договорът (по образец. достъпен в информационната система на проект BG05M2OP001-2.013-0001 „Студентски практики – Фаза 2“) се сключва преди началото на първата практика и след сключването на договор между обучаващата организация и висшето училище.

3. Договора на ментора в 3 (три) екземпляра на хартиен носител (без номер и дата), заедно с декларация по образец на МВБУ се депозира в сградата на Центъра за дистанционно обучение на Международно висше бизнес училище на адрес: гр. София, ул. „Винсент ван Гог“, 7 на техническия изпълнител на проекта г-жа Галя Керемедчийска всеки работен ден от 10:00 до 12:00 ч. или се изпраща по пощата.

4. Договора се депозира не по-късно от 10 (десет) работни дни от датата за започване на практическо обучение на студентите.

5. Получаването на подписаните договори се извършва в ЦДО на МВБУ след 10 работни дни след депозирането им на същия адрес при спазване на същото работно време или се изпраща по пощата за сметка на ментора. 

ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА ЗА СТУДЕНТИ НА МВБУ

15 април 2021 г. (четвъртък) от 11:00 ч. до 12:00 ч.

Уважаеми студенти,

Международното висше бизнес училище е партньор на министерство на образованието и науката по проект BG05M2OP001-2.013-0001 „Студентски практики – фаза 2“ – отлична възможност за улесняване на прехода от образователната институция към работното място и повишaване успешната реализация на младите хора на трудовия пазар.

На 15 април 2021 г. (четвъртък) от 11:00 ч. до 12:00 ч. ще се проведе следващата информационна среща по проект BG05M2OP001-2.0130001 „Студентски практики – фаза 2“ за студенти от МВБУ.

По време на събитието ще бъдат разяснени начина на провеждане на практическото обучение на студентите от МВБУ и представени добри казуси от проведени практически обучения.

Срещата ще се проведе онлайн във Виртуалната класна стая на проект „Студентски практики – фаза 2“ на адрес: https://dlc.ibsedu.bg/mod/bigbluebuttonbn/view.php?id=160523

Информация за проекта може да намерите на интернет платформата на проект BG05M2OP001-2.013-0001 „Студентски практики – фаза 2“ на адрес: https://praktiki.mon.bg , както и на официалната страница на Международно висше бизнес училище на адрес: https://ibsedu.bg/bg/page/196-studentski-praktiki-faza-2

Заповядайте!

За контакт: praktiki@ibsedu.bg

ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА ЗА СТУДЕНТИ НА МВБУ

15 февруари 2020 г. (понеделник) от 11:00 ч. до 12:00 ч.

Уважаеми студенти,

Международното висше бизнес училище е партньор на министерство на образованието и науката по проект BG05M2OP001-2.013-0001 „Студентски практики – фаза 2“ – отлична възможност за улесняване на прехода от образователната институция към работното място и повишaване успешната реализация на младите хора на трудовия пазар.

На 15 февруари 2020 г. (понеделник) от 11:00 ч. до 12:00 ч. ще се проведе следващата информационна среща по проект BG05M2OP001-2.013-0001 „Студентски практики – фаза 2“ за студенти от МВБУ.

По време на събитието ще бъдат разяснени начина на провеждане на практическото обучение на студентите от МВБУ и представени добри казуси от проведени практически обучения.
Срещата ще се проведе онлайн във Виртуалната класна стая на проект „Студентски практики – фаза 2“ на адрес: https://dlc.ibsedu.bg/mod/bigbluebuttonbn/view.php?id=160523

Информация за проекта може да намерите на интернет платформата на проект BG05M2OP001-2.013-0001 „Студентски практики – фаза 2“ на адрес: https://praktiki.mon.bg , както и на официалната страница на Международно висше бизнес училище на адрес: https://ibsedu.bg/bg/page/196-studentski-praktiki-faza-2

Заповядайте!
За контакт: praktiki@ibsedu.bg

ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА ЗА СТУДЕНТИ НА МВБУ

8 февруари 2020 г. (понеделник) от 11:00 ч. до 12:00 ч.

Уважаеми студенти,

Международното висше бизнес училище е партньор на министерство на образованието и науката по проект BG05M2OP001-2.013-0001 „Студентски практики – фаза 2“ – отлична възможност за улесняване на прехода от образователната институция към работното място и повишaване успешната реализация на младите хора на трудовия пазар.

На 8 февруари 2020 г. (понеделник) от 11:00 ч. до 12:00 ч. ще се проведе следващата информационна среща по проект BG05M2OP001-2.013-0001 „Студентски практики – фаза 2“ за студенти от МВБУ.

По време на събитието ще бъдат разяснени начина на провеждане на практическото обучение на студентите от МВБУ и представени добри казуси от проведени практически обучения.

Срещата ще се проведе онлайн във Виртуалната класна стая на проект „Студентски практики – фаза 2“ на адрес: https://dlc.ibsedu.bg/mod/bigbluebuttonbn/view.php?id=160523

Информация за проекта може да намерите на интернет платформата на проект BG05M2OP001-2.013-0001 „Студентски практики – фаза 2“ на адрес: https://praktiki.mon.bg , както и на официалната страница на Международно висше бизнес училище на адрес: https://ibsedu.bg/bg/page/196-studentski-praktiki-faza-2

Заповядайте!

За контакт: praktiki@ibsedu.bg 

***

Започна проект BG05M2OP001-2.013-0001 “Студентски практики – фаза 2“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г., в който Международно висше бизнес училище отново ще участва. За включване в практическо обучение (практика) в реална работна среда могат да кандидатстват всички действащи студенти, включени в Регистъра на всички действащи и прекъснали студенти и докторанти, поддържан от Министерството на образованието и науката (МОН). Един студент може да бъде включен в практическо обучение, финансирано по ОП НОИР, в т.ч. и по настоящия проект само един път в рамките на своето обучение за придобиване на всяка една от образователно-квалификационните степени по съответната специалност.

***

15.10.2020

СЕДМА ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА ЗА СТУДЕНТИ НА МВБУ

Приключиха успешно и с удовлетвореност първите практики на студентите от Международното висше бизнес училище по проект BG05M2OP001-2.013-0001 „Студентски практики – фаза 2“ – отлична възможност за улесняване на прехода от образователната институция към работното място и повишaване успешната реализация на младите хора на трудовия пазар.
В четвъртък, 15 октомври 2020 г. от 18:30 ч. до 19:30 ч. ще се проведе шестата информационна среща по проект BG05M2OP001-2.013-0001 „Студентски практики – фаза 2“ за студенти от МВБУ.
По време на събитието ще бъдат разяснени начина на участие на студентите от МВБУ в проекта и представени добри казуси от проведени практически обучения.
Срещата ще се проведе онлайн във Виртуалната класна стая на проект „Студентски практики – фаза 2“ на адрес: https://dlc.ibsedu.bg/mod/bigbluebuttonbn/view.php?id=160523
Информация за проекта може да намерите на интернет платформата на проект BG05M2OP001-2.013-0001 „Студентски практики – фаза 2“ на адрес: https://praktiki.mon.bg , както и на официалната страница на Международно висше бизнес училище на адрес: https://ibsedu.bg/bg/page/196-studentski-praktiki-faza-2

Заповядайте!

За контакт: praktiki@ibsedu.bg

28 септември 2020

ШЕСТА ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА ЗА СТУДЕНТИ НА МВБУ

Приключиха успешно и с удовлетвореност първите практики на студентите от Международното висше бизнес училище по проект BG05M2OP001-2.013-0001 „Студентски практики – фаза 2“ – отлична възможност за улесняване на прехода от образователната институция към работното място и повишaване успешната реализация на младите хора на трудовия пазар.

В понеделник 28 септември 2020 г. от 18:30 ч. до 19:30 ч. ще се проведе шестата информационна среща по проект BG05M2OP001-2.013-0001 „Студентски практики – фаза 2“ за студенти от МВБУ.

По време на събитието ще бъдат разяснени начина на участие на студентите от МВБУ в проекта и представени добри казуси от проведени практически обучения.

Срещата ще се проведе онлайн във Виртуалната класна стая на проект „Студентски практики – фаза 2“ на адрес: https://ddlc.ibsedu.bg/mod/bigbluebuttonbn/view.php?id=160523

Информация за проекта може да намерите на интернет платформата на проект BG05M2OP001-2.013-0001 „Студентски практики – фаза 2“ на адрес: https://praktiki.mon.bg , както и на официалната страница на Международно висше бизнес училище на адрес: https://ibsedu.bg/bg/page/196-studentski-praktiki-faza-2

Заповядайте!

За контакт: praktiki@ibsedu.bg

27 юли 2020

ПЕТА ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА ЗА СТУДЕНТИ НА МВБУ

В понеделник 27 юли 2020 г от 18:30ч. до 19:30 ч. ще се проведе петата информационна среща по проект BG05M2OP001-2.013-0001 за студенти от МВБУ.
По време на събитието ще бъдат разяснени начина на участие на студентите от МВБУ в проекта и представени добри казуси от вече започнали практически обучения.
Срещата ще се проведе онлайн във Виртуалната класна стая на проект „Студентски практики – фаза 2“ на адрес:
https://dlc.ibsedu.bg/mod/bigbluebuttonbn/view.php?id=160523

Очакваме Ви!

За контакт: praktiki@ibsedu.bg

20 юли 2020

ЧЕТВЪРТА ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА ЗА СТУДЕНТИ НА МВБУ

В понеделник 20 юли 2020 г от 18:30ч. до 19:30 ч. ще се проведе четвъртата информационна среща по проект BG05M2OP001-2.013-0001 за студенти от МВБУ.
Срещата ще се проведе онлайн във Виртуалната класна стая на проект „Студентски практики – фаза 2“ на адрес:
https://dlc.ibsedu.bg/mod/bigbluebuttonbn/view.php?id=160523

За контакт: praktiki@ibsedu.bg

13 юли 2020

ТРЕТА ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА ЗА СТУДЕНТИ НА МВБУ

В понеделник 13 юли 2020 г от 18:30ч. до 19:30 ч. ще се проведе третата информационна среща по проект BG05M2OP001-2.013-0001 за студенти от МВБУ.
Срещата ще се проведе онлайн във Виртуалната класна стая на проект „Студентски практики – фаза 2“ на адрес:
https://dlc.ibsedu.bg/mod/bigbluebuttonbn/view.php?id=160523

За контакт: praktiki@ibsedu.bg

06 юли 2020

ВТОРА ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА ЗА СТУДЕНТИ НА МВБУ

В понеделник 06 юли 2020 г от 18:30ч. до 19:30 ч. ще се проведе втората информационна среща по проекта за студенти от МВБУ.
Срещата ще се проведе онлайн във Виртуалната класна стая на проект „Студентски практики – фаза 2“ на адрес:
https://dlc.ibsedu.bg/mod/bigbluebuttonbn/view.php?id=160523

За контакт: praktiki@ibsedu.bg

29 юни 2020

ПЪРВА ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА ЗА СТУДЕНТИ НА МВБУ

В понеделник 29 юни 2020 г от 11:00 ч. до 12:00 ч. ще се проведе първата информационна среща по проекта за студенти от МВБУ. Срещата ще се проведе онлайн във Виртуалната класна стая на проект „Студентски практики – фаза 2“ на адрес:
https://dlc.ibsedu.bg/mod/bigbluebuttonbn/view.php?id=160523

За контакт: praktiki@ibsedu.bg

24 юни 2020

ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА ЗА АКАДЕМИЧНИ НАСТАВНИЦИ

В понеделник 24 юни 2020 г от 11:00 ч. до 12:00 ч. ще се проведе информационна среща по проекта за студенти от МВБУ. Срещата ще се проведе онлайн във Виртуалната класна стая на проект „Студентски практики – фаза 2“ на адрес:
https://dlc.ibsedu.bg/mod/bigbluebuttonbn/view.php?id=160092

За контакт: praktiki@ibsedu.bg

Студентски практики - Фаза 1 Архив

ПРОЕКТ BG05M2OP001-2.002-0001 "СТУДЕНТСКИ ПРАКТИКИ - ФАЗА 1"

Уважаеми студенти,

Стартира проект BG05M2OP001-2.002.00001 „Студентски практики“ – фаза 1, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж 2014 – 2020 г.“ чрез Европейския социален фонд на Европейския съюз.

Цели на проекта:

 • да подпомогне подобряването на качеството на образование чрез предоставяне на възможности за придобиване на практически опит и усъвършенстване на практическите умения на студентите от висшите училища в съответствие с потребностите на пазара на труда;
 • да улесни прехода от образователните институции към работното място и повиши успешната реализация на младите хора на трудовия пазар;
 • да подпомогне и насърчи изграждането на стабилни партньорства между образователните институции и бизнеса;
 • да увеличи стимулите на студентите за участие в допълнително практическо обучение в реална работна среда;
 • да стимулира нарастването на броя на студентите, които си намират работа непосредствено след дипломирането;
 • да осигури предпоставки за осъвременяване както на учебните планове като цяло, така и на преподаваните дисциплини, курсове и теми според нуждите на пазара на труда;
 • да подпомогне създаването на устойчив механизъм и възможности на работодателите за подбор на студенти, доказали умения в реална работна среда, и за непосредственото им включване на пазара на труда.

Всички участници в проекта спазват Инструкцията за реда и условията за изпълнение на дейностите по проект „Студентски практики“ – фаза 1, и Ръководството за работа с информационната система на проекта.

Регистрацията за участие в проекта (провеждане на практическо обучение, практика) е отворена за студенти, обучаващи организации и ментори на платформата на проекта.

За информация, следете официалната интернет страница на МВБУ-Ботевград, както и платформата на проекта.

 

За контакти:

Тел: 02/400 1632 – ЦДО на МВБУ

Гергана Рашкова – функционален експерт

rashkova.gergana@ibsedu.bg

Дани Жилкова – технически изпълнител

daivanova@ibsedu.bg

Галина Керемидчийска – технически изпълнител

gkeremedchiyska@ibsedu.bg

 

 1. За включване в практическото обучение (практика) в реална работна среда могат да кандидатстват студенти от МВБУ, отговарящи на изискванията на чл. 3 от Инструкцията за реда и условията за изпълнение на дейностите по проекта. Това са студенти, вписани в Регистъра на действащите и прекъсналите студенти и докторанти, поддържан от Министерството на образованието и науката.
 2. Студентите в ОКС бакалавър е необходимо да са завършили и покрили успешно изпитите за първи семестър, и да са записали втория семестър на първата година от своето обучение в МВБУ, за да могат да се включат в ПРОЕКТА.
 3. Студентите, изпълнили задълженията си по учебен план за съответната образователно-квалификационна степен и допуснати до държавен изпит или защита на дипломна работа, сключват договор за практическо обучение не по-късно от първата обявена дата за държавен изпит или защита на дипломна работа.
 4. Студентите могат да участват само веднъж в проекта в рамките на обучението си в съответната образователно-квалификационна степен.
 5. Практическото обучение на студентите се извършва само в съответствие с изучаваната специалност в професионалното направление, в което се обучава студентът в МВБУ.
 6. Студентът предоставя договор с МВБУ, който генерира от платформата на ПРОЕКТА, подписан лично от него, в три екземпляра на хартиен носител. В договора не се посочва дата и номер. Посочената в договора банкова сметка е лична и в български лева.
 7. Договора, заедно с декларацията по образец на МВБУ, се депозират в сградата на Центъра за дистанционно обучение на МВБУ на адрес: гр. София, бул. Васил Левски 138. Договорът се предава на техническите изпълнители на проекта в ЦДО на МВБУ всеки работен ден от 09:00 – 12:00 и от 14:00 – 16:00 часа.
 8. Получаването на подписаните договори се извършва в ЦДО на МВБУ през седмицата, следваща, приемането им, при спазване на същото работно време.

 

ВАЖНО: Началото на стартиране на практическото обучение е най-рано през седмицата, следваща приемането на договорите.

 1. Обучаващата организация, предоставя договор с МВБУ, генериран от платформата на ПРОЕКТА в три екземпляра на хартиен носител, подписан и подпечатан от представляващия организацията или упълномощено от него лице. В договора не се посочва дата и номер.
 2. Договора, заедно с изискуемите приложения (списък на менторите) и декларация, по образец на МВБУ, се депозират в сградата на Центъра за дистанционно обучение на МВБУ на адрес: гр. София, бул. Васил Левски 138 – на техническите изпълнители на проекта в МВБУ, всеки работен ден от 09:00 – 12:00 и от 14:00 – 16:00 часа.
 3. Договора се депозира не по-късно от 10 работни дни от първата дата за  започване на практическо обучение на студентите.
 4. Получаването на подписаните договори се извършва в ЦДО на МВБУ през седмицата, следваща приемането им, при спазване на същото работно време. 
 1. Менторът следва да бъде в трудови или други допустими от законодателството правоотношения с обучаващата организация най-малко 6 (шест) месеца преди началото на практиката и да познава дейностите, които ще се възлагат на студентите по време на практиката.
 2. Менторът следва да притежава висше образование и да притежава минимум 3 години професионален опит в областта на провежданата практика.
 3. Менторът предоставя договор с МВБУ, генериран от платформата на ПРОЕКТА в три екземпляра на хартиен носител, подписан лично от него. В договора не се посочва дата и номер.
 4. Довогора, заедно с декларация, по образец на МВБУ, се депозират в сградата на Центъра за дистанционно обучение на МВБУ на адрес: гр. София, бул. Васил Левски 138 – на техническите изпълнители на проекта в МВБУ, всеки работен ден от 09:00 – 12:00 и от 14:00 – 16:00 часа.
 5. Договора се депозира не по-късно от 10 работни дни от първата дата за започване на практическо обучение на студенти.
 6. Получаването на подписаните договори се извършва в ЦДО на МВБУ през седмицата, следваща приемането им, при спазване на същото работно време.