Отлични рeзултати от първа фаза на проeкт „Разработванe и апробиранe на модeл за оцeнка на иновационния потeнциал на глобалнитe вeриги за добавянe на стойност като основа за повишаванe на рeгионалната конкурeнтоспособност“

Екип МВБУ
апр. 21, 2023

Отлични резултати постигна екипът от експерти от Международното висше бизнес училище, ръководен от доц. д-р Даниела Георгиева  и техния колега от Литва на първия етап от изпълнението на проект „Разработване и апробиране на модел за оценка на иновационния потенциал на глобалните вериги за добавяне на стойност като основа за повишаване на регионалната конкурентоспособност“.

Публикувани са една статия и два доклада от участия в международни конференции, в т.ч. 1 бр. индексиран и рефериран в WoS и Scopus. Под печат са една студия и един доклад. Взето е участие в две международни конференции. Информация за проекта е разпространена сред академичната общност на МВБУ и по време на международен уъркшоп през 2022 г. Публикувано е прессъобщение в медиите. Разписани и ползвани за обучителни цели са аналитични доклади, представящи анализ на първични и вторични данни в това число:

  • аналитичен доклад относно актуални аспекти и тенденции на развитие на глобалните вериги за добавяне на стойност (ГВДС);
  • аналитичен доклад относно сравнителен анализ на международни практики от дейността на ГВДС и тяхното отражение върху националните и регионалните икономики;
  • аналитичен доклад на приложимата законодателна и стратегическа рамка с преглед и анализ на политиките и стратегическите документи на ЕС.

Проведени са:

  • дванадесет индивидуални интервюта с експерт от бизнеса и от науката;
  • два правни одити на високотехнологично и по-нискотехнологично предприятие;
  • една фокус група с литовски представители на бизнеса, неправителствения сектор, академичните среди и публичната администрация;
  • едно анкетно проучване сред производители на мебели в България;
  • едно пилотно проучване по метода Делфи.

Целите на проекта са изследване на Глобалните вериги за добавяне на стойност, разглеждани като система от стопански субекти и процеси, обединени по етапи на добавяне на стойност и разположени на територията на различни национални и регионални икономики. Изследвания на ОИСР сочат, че глобалните вериги за добавяне на стойност генерират значителни икономически ползи както за участващите компании, така и за националните и регионалните икономики, в рамките на които те са позиционирани. Ползи могат да извличат както големи водещи компании, така и малки фирми от развиващи се държави. Проектът е финансиран от Фонд „Научни изследвания“, с договор № КП-06-Н55/8 от 16.11.2021 г. и е спродължителност три години.