представяне

Представяне

Какво е програма ЕРАЗЪМ+?

История

Програма „Еразъм“ е създадена от Европейския съюз на 30 януари 1987 г. Тя носи името на холандския философ и хуманист Дезидерий Еразъм Ротердамски, водещ учен и вдъхновяващ лектор, живял и творил през периода на Ренесанса, който пътува много из Европа, за да преподава и учи в редица университети. С възникването си Програма „Еразъм“ има за цел да насърчи по-тясното сътрудничество между университетите и институциите за висше образование в цяла Европа. Така се поставя началото на организирана и интегрирана система за трансграничен обмен на студенти. Постепенно Програма „Еразъм“ става неотменна част от стратегията за борба с младежката безработица на Европейския съюз, оказва подкрепа в постигането на модерно висше образование, поддържащо по-тесни връзки между академичните институции и работодателите. В първоначалния си облик програмата предвижда само студентски обмен с цел обучение, но от 2007 г. разширява целите си и включва възможности за осъществяване на стажове и практики. През 2007 година Европейската комисия обединява образователните си инициативи, което включва и програмата Еразъм, в една обща програма – „Учене през целия живот“.

За периода 1987 – 2012 г. в Програма „Еразъм“  са участвали близо три милиона студенти, а между 2014-2021 г. общо участниците в програмата са над 13 милиона души.

Еразъм + 2021 – 2027

„Еразъм+“ е програмата на ЕС в областите на образованието, обучението, младежта и спорта за периода 2021—2027 г. Образованието, обучението, младежта и спортът са ключови области, които подпомагат личностното и професионалното развитие на гражданите. Висококачественото приобщаващо образование и обучение, както и информалното и неформалното учене, са изключително важни, тъй като дават отлична възможност на младежите и участниците от всички възрасти да придобият необходимите квалификации и умения за пълноценното си участие в демократичното общество, междукултурно разбирателство и успешен преход към пазара на труда. Въз основа на успеха, постигнат през периода 2014—2020 г., в рамките на програмата „Еразъм+“ се полагат по-големи усилия за увеличаване на възможностите, предлагани на повече участници и на по-широк кръг организации, като се обръща специално внимание на качественото въздействие на програмата и се допринася за по-приобщаващи и сплотени, по-екологични и адаптирани към цифровите технологии общества. В динамично променящото се общество, което става все по-мобилно, мултикултурно и цифрово, европейските граждани трябва да са по-добре подготвени с необходимите знания, умения и компетентности. Прекарването на време в друга държава за обучение, учене или работа следва да се превърне в стандарт, а възможността за изучаване на два други езика освен майчиния следва да се предлага на всички. Програмата е ключов компонент в подкрепа на целите на европейското пространство за образование, плана за действие в областта на цифровото образование за периода 2021—2027 г., стратегията на ЕС за младежта и работния план на ЕС за спорта (2021—2024 г.).

Програмата „Еразъм+“ е един от най-видимите примери за успех на Европейския съюз. Тя се основава на постиженията на изпълняваните в продължение на повече от 30 години европейски програми в областите на образованието, обучението, младежта и спорта и обхваща партньорство както с вътрешноевропейско, така и с международно измерение.

Дейностите на програмата на национално ниво се координират от Център за развитие на човешките ресурси.