Предприемачество и иновации

Пред съвременните бизнес структури – утвърдени или стартиращи – стои предизвикателството да се трансформират непрекъснато, да станат иновативни, за да привлекат новото поколение и да се адаптират към модерните технологии. Основната цел на програмата е да обучи предприемачи, които могат да излязат с творчески решения, които са практични и приложими.

Форма на обучение: дистанционна
Продължителност на обучение: 1 година (2 семестъра)
Език на преподаване: български
ECTS кредити: 60 ECTS

Магистърската програма по „Предприемачество и иновации” споделя приоритетите и отразява стратегическите цели и задачи на МВБУ, свързани с образователната и научноизследователската дейности. Програмата е в съответствие с нормативната база и изискванията на НАОА за обучение в ОКС „магистър“, със Закона за висшето образование, Европейската система за натрупване и трансфер на кредити (ECTS) и правилниците на МВБУ. Програмата се реализира и администрира чрез разработена учебна документация и учебни програми, ориентирани към придобиването на знания и умения и изграждане на лични и професионални компетенции, съобразени с Националната квалификационна рамка на Република България, Европейската квалификационна рамка (ЕКР) и Рамката на квалификациите в европейското пространство за висше образование (ЕПВО).

Програмата по „Предприемачество и иновации“ включва прецизирани и актуални за практиката модули от дисциплини. Те са подбрани съобразно съвременните национални потребности и европейски изисквания в областта на предприемачеството, надграждащи знанията на студентите, логически последователно изложени и подходящо разпределени в два семестъра.

Осъществяването на качествено обучение се обезпечава от висококвалифицирани преподаватели и специалисти, което гарантира успешна реализация на пазара на труда на завършилите магистърската програма в съответствие с целите и мисията на МВБУ да създава конкурентноспособни специалисти на международно ниво. В процеса на обучение широко се използват интерактивни методи, комбинирани с мултимедийни презентации, дискусии, курсови проекти, казуси и др. Предлагаме подкрепяща академична среда, толерираща равнопоставеността. Предоставяме възможности за включването на студенти в екипи за работа по проекти за научни и практически изследвания.

Задължителни

  • Предприемачество
  • Иновационен мениджмънт и технологичен трансфер
  • Дигитална трансформация на бизнеса
  • Счетоводно отчитане на разходите по иновационни проекти
  • Финансиране на иновациите
  • Магистърски семинар

Избираеми

  • Правно регулиране на предприемаческата дейност/Управление на иновационни проекти
  • Социално предприемачество/Иновации в публичния сектор

Факултативни

  • Всяка дисциплина, изучавана от другите магистърски програми

Дипломна работа/Държавен изпит

Теоретични знания за:

• формите на взаимодействие в рамките на иновационните системи и технологичните вериги;
• правните и финансовите механизми за управление на фирмата;
• дигиталната трансформация на бизнеса;
• социалното предприемачество;
• финансирането и маркетинга на нови продукти и идеи.

Практически умения и компетенции за:

• управление на предприемаческата дейност и приложение на инструментите за финансиране на иновационната дейност;
• вземането на самостоятелни решения за организация на собствен бизнес;
• разработване на бизнес или продуктови иновации;
• управление на промените в организацията;
• създаване на иновации. 

• мениджър в големи компании;
• консултант в проекти за разработване на бизнес и продуктови иновации;
• експерт бизнес развитие и стратегическо управление;
• предприемач/собственик на бизнес;
• консултант развитие на МСП;
• експерт в публичната администрация и неправителствени организации. 

Успешно завършилите програмата получават диплома за висше образование със степен „магистър“ и Европейско дипломно приложение.

Завършилите магистърската програма по „Предприемачество и иновации“ могат да продължат обучението си в ОНС „доктор“.