Ризорт и СПА мениджмънт

Целта на програмата е да придобиете професионални компетенции за разработване на креативни концепции за развитие на СПА туризма и взаимодействие с местните общности. Тя осигурява знания, аналитични и практически умения за планиране и развитие на курорти и СПА дейности, разработване и управление на проекти в туристическия сектор, социалните, междукултурните и комуникативните особености във функционирането на туристическите обекти.

„Ризорт и СПА мениджмънт” e практическа мениджърска програма, която подготвя висококвалифицирани специалисти в областта на управлението на специфични туристически продукти и услуги. Тя е плод на задълбочен анализ и комуникация между академичната общност и бизнес организациите на проблемите в бранша. 

Програмата е създадена и се реализира от утвърдени академични преподаватели и с подкрепата на професионалистите от „Български съюз по балнеология и СПА туризъм” (БСБСПА). Тя следва модерните световни тенденции за създаване, управление и устойчиво развитие на СПА туризма и балнеологията.

Форма на обучение: дистанционна
Продължителност на обучение: 1,5 години (3 семестъра)
Език на преподаване: български
ECTS кредити: 90 ECTS

Магистърската програма по „Ризорт и СПА мениджмънт” споделя приоритетите и отразява стратегическите цели и задачи на МВБУ, свързани с образователната и научноизследователската дейност. Програмата е в съответствие с нормативната база и изискванията на НАОА за обучение в ОКС „магистър“, със Закона за висшето образование, Европейската система за натрупване и трансфер на кредити (ECTS) и правилниците на МВБУ.

Програмата се реализира и администрира чрез разработена учебна документация и учебни програми, ориентирани към придобиването на знания и умения и изграждане на лични и професионални компетенции, съобразени с Националната квалификационна рамка на Република България, Европейската квалификационна рамка (ЕКР) и Рамката на квалификациите в европейското пространство за висше образование (ЕПВО).

Програмата по „Ризорт и СПА мениджмънт“ включва прецизирани и актуални за практиката модули от дисциплини. Те са подбрани съобразно съвременните национални потребности и европейски изисквания в областта на управлението на туристически продукти и услуги, надграждащи знанията на студентите, логически последователно изложени и подходящо разпределени в три семестъра.

Осъществяването на качествено обучение се обезпечава от висококвалифицирани преподаватели и специалисти, което гарантира успешна реализация на пазара на труда на завършилите магистърската програма в съответствие с целите и мисията на МВБУ да създава конкурентноспособни специалисти на международно ниво. В процеса на обучение широко се използват интерактивни методи, комбинирани с мултимедийни презентации, дискусии, курсови проекти, казуси и др. Предлагаме подкрепяща академична среда, толерираща равнопоставеността. Предоставяме възможности за включването на студенти в екипи за работа по проекти за научни и практически изследвания.

Задължителни

 • Стратегически мениджмънт на туристическата дейност
 • Маркетинг в туризма в дигитална среда
 • Иновации и управление на качеството в туризма
 • Управление на проекти в туризма
 • Изследователски проект – I част
 • СПА мениджмънт- операции 
 • Ризорт и Спа – планиране и развитие
 • Изследователски проект – II част
 • Публична политика и развитие на туризма
 • Магистърски семинар

Избираеми

 • Здраве и wellbeing /Управления на събития в Ризорт и СПА индустрията

Факултативни

 • Всяка дисциплина, изучавана от другите магистърски програми

Дипломна работа/Държавен изпит 

Теоретични знания за:
• социалните, междукултурните и комуникативните особености във функционирането на туристическите обекти;
• оперативните техники за управление и развитие на СПА;
• планирането и управлението на проекти в Ризорт и СПА индустрията;
• управлението на качеството на туристическия продукт;
• маркетинга на ризорт и СПА.

Практически умения и компетенции за:
• планиране и развитие на СПА дейности;
• вземане на решения за развитие и управление на ресурсите;
• организиране и управление на дейността на СПА хотели и центрове;
• разработване на концепция за Ризорт и СПА;
• участие във формулиране и прилагане на политики в сферата на СПА индустрията;
• изготвяне на стратегически и програмни документи в областта Ризорт и СПА. 

• мениджър на СПА хотел или център;
• мениджър в туроператорски и турагентски фирми;
• експерт в организации в сферата на балнеология и СПА туризъм;
• аналитик и консултант в организации, ангажирани с развитие и опазване на СПА ресурсите;
• експерт в общинска и държавна администрация;
• ръководител или експерт при разработване на проекти, свързани с туризма на национално и регионално ниво;
• експерт в неправителствени организации, свързани с балнеологията и СПА туризма;
• собственик на СПА и туристически бизнес. 

Успешно завършилите програмата получават диплома за висше образование със степен „магистър“ и Европейско дипломно приложение.

Завършилите магистърската програма по „Ризорт и СПА мениджмънт“ могат да продължат обучението си в ОНС „доктор“.