Управление на проекти

Целта на програмата е студентите да изградят цялостна представа за многоаспектната работа по проект като проследят жизнения цикъл на проекта и неговата специфика.

Форма на обучение: дистанционна
Продължителност на обучение: 1,5 години (3 семестъра)
Език на преподаване: български
ECTS кредити: 90 ECTS

Магистърската програма по „Управление на проекти” споделя приоритетите и отразява стратегическите цели и задачи на МВБУ, свързани с образователната и научноизследователската дейности. Програмата е в съответствие с нормативната база и изискванията на НАОА за обучение в ОКС „магистър“, със Закона за висшето образование, Европейската система за натрупване и трансфер на кредити (ECTS) и правилниците на МВБУ.

Програмата се реализира и администрира чрез разработена учебна документация и учебни програми, ориентирани към придобиването на знания и умения, и изграждане на лични и професионални компетенции, съобразени с Националната квалификационна рамка на Република България, Европейската квалификационна рамка (ЕКР) и Рамката на квалификациите в европейското пространство за висше образование (ЕПВО).

Програмата по „Управление на проекти“ включва прецизирани и актуални за практиката модули от дисциплини. Те са подбрани съобразно съвременните национални потребности и европейски изисквания в областта на проджект мениджмънта, надграждащи знанията на студентите, логически последователно изложени и подходящо разпределени в три семестъра. Осъществяването на качествено обучение се обезпечава от висококвалифицирани преподаватели и специалисти, което гарантира успешна реализация на пазара на труда на завършилите магистърската програма в съответствие с целите и мисията на МВБУ да създава конкурентноспособни специалисти  на международно ниво. В процеса на обучение широко се използват интерактивни методи, комбинирани с мултимедийни презентации, дискусии, курсови проекти, казуси и др. Предлагаме подкрепяща академична среда, толерираща равнопоставеността. Предоставяме възможности за включването на студенти в екипи за работа по проекти за научни и практически изследвания.

Задължителни

 • Количествени методи в управлението
 • Предприемачество
 • Въведение в управлението на проекти
 • Управление на екипи 
 • Планиране и контрол при управлението на проекти
 • Финансиране и отчитане на проекти
 • Управление на международни проекти
 • Управление на разходите
 • Магистърски семинар

Избираеми

 • Управление на риска/Управление на качеството
 • Администриране на проекти/Управление на договорите и подизпълнителите

Факултативни

 • Всяка дисциплина, изучавана от другите магистърски програми

Дипломна работа/Държавен изпит 

Теоретични знания за:
• съвременните подходи и методи за управление на организациите и проектите;
• инициирането и дефинирането на проекта;
• мониторинга и контрола на проекта;
• методите и техниките за управление обхвата на проекта, на разходите, качеството и екипа на проекта.

Практически умения и компетенции за:
• последователно и реалистично планиране на проектните дейности;
• планиране и управляване на разходите;
• управляване на комуникациите и взаимоотношенията в организацията;
• планиране и подбор на необходимите ресурси;
• вземане на стратегически решения за развитието на организацията;
• анализ и управление на промените и риска;
• използване на цифровите технологии в управлението на проекти. 

• член на проектен екип;
• координатор на проекти;
• мениджър на проекти;
• експерт в държавни и общински администрации;
• експерт в неправителствени организации. 

Успешно завършилите програмата получават диплома за висше образование със степен „магистър“ и Европейско дипломно приложение.

Завършилите магистърската програма по „Управление на проекти“ могат да продължат обучението си в ОНС „доктор“.