Доц. д-р Дарян Бойков

Преподавател
Телефон: + 359 878 184 360
  • Професионални направления

   3.7 Администрация и управление

  • Научни интереси
   • Управление на проекти
   • Управление на човешки ресурси
   • Образование
   • Изследвания и анализи
   • Управление на риска
  • Сертификати

    

   2015 г. Сертификат за ръководител на проекти, Център за образователно развитие и стратегическо планиране, CERS, Белград
   2017 Преподавател – „Управление на риска в образователните институции“, Образователен център България

    

  • Членство в научни и други организации
   • Член на управителния съвет на Българската асоциация за управление на проекти – IPMA България от 2023 г
   • Член на Националния орган на Агенцията за акредитация на висшите училища в България от 2023 г.
   • Член на надзорния съвет с право на глас на Програмата за трансгранично сътрудничество България-Сърбия по ИПП от 2018 г.
   • Член на Българската асоциация за управление на проекти – IPMA България от 2018 г.
   • Член на Българската асоциация за управление на риска, БРиМА, от 2018 г.
   • Член на редакционната колегия на международното научно списание „Погледи“, от 2014 г.
  • Дoпълнителна информация

   Доц. д-р Дарян Бойков е учил в Сърбия и България. Автор и съавтор на 6 учебника и книги, на повече от 100 публикувани научни труда.  Цитиран е повече от 100 пъти в международни научни списания.

  • ОКС Бакалавър
   • Управление на проекти
   • Маркетингови пручвания
   • Проучвания в дигитална бизнес среда
  • ОКС Магистър
   • Управление на международни проекти

    

  • ОНС Доктор
   • Управление на проекти финансирани от ЕС
   • Проектно управление на бизнеса
 • четвъртък:
  16:00 - 17:30
  петък:
  16:00 - 17:30
 • Дата и място Заглавие на конференцията Заглавие на доклада
  18-20.05.2023 София, МВБУ XVIII Международна научна конференция „Устойчиво развитие – Кръгова икономика, Критични инфраструктури, Зелен преход“ Основни елементи на комуникациите при управлението на проекти
  14-17. 12. 2023. Банско, Institute of Knowlegde Managament – Skopje XVIII International Scientific Conference KNOWLEGDE IN PRACTICE Change in organizations as a tool for organizational development
  19. 10. 2023. Македонско сдружение за маркетинг - Скопие и Международен славянски университет „Г.Р. Державин” – Свети Николе Десета международна научна конференция (ISCMMA'23) „New global economic, social and marketing trends” Managing communications during organizational change in marketing
  02. 06. 2023. УниБИТ, София Девета международна кръгла маса „Проблеми на обществената комуникация” Комуникационният фрейминг в управлението на проекти
  16-18. 06. 2023. Град Голубац, Сърбия Влада Републике Србије, Кабинет министра задуженог за унапређенје развоја недоволјно развијених општина Трета международна кръгла маса „ Местното самоуправление – как от кръга на неразвитите” Менаџери општинских пројеката као лидери/Ръководители на общински проекти като лидери
  24-26.10. 2023. Ниш – Гаџин Хан, Влада Републике Србије, Кабинет министра за дијаспору Међународна научна конференција „Сува планина – неоткривена места Србије“ Алтернативне могућности за развој туризма на Сувој планини
  29-31. 07. 2022. Град Княжевац, Сърбия Влада Републике Србије, Кабинет министра задуженог за унапређенје развоја недовољно развијених општина Втора международна кръгла маса „ Местното самоуправление – как от кръга на неразвитите” Комуникација у управљању пројектима у општинама/ Комуникацията в управлението на проекти в общините
  17-19. 09. 2021. Власина, Сърбия Влада Републике Србије, Кабинет министра задуженог за унапређенје развоја недовољно развијених општина Втора международна кръгла маса „ Местното самоуправление – как от кръга на неразвитите” Аспекти сензационалистчких метода у медијским онлајн комуникацијама/ Аспекти на сензационалистичните методи в медийната онлайн комуникация
 • Монографии

  • Бойков, В. Бойков, Д. Mултимедийните технологии като „глътка свеж въздух” в образованието, МВБУ, Ботевград; ISBN 978-954-9432-81-7
  • Бойков, В. Бойков, Д. Устна и писмена бизнес комуникация, Издателство „Орфеева лира“, ISBN 978-954-2931-24-9

  Студии и статии

  • Тахиров, М., Бойков, Д. Управљање као привилегија и одговорност. Медијско посредовање/ Управлението като привилегия и отговорност. Посредничество на медиите, в сборник „Локална самоуправа: Како из круга неразвијених“/:Местното самоуправление: Как от кръга на неразвитите), Галаксијанис/Галаксиянис, Сврљиг/Свъриг, Србија/Сърбия, ISBN 978-86-6233-502-9, COBISS SR-ID 118021129, Каталогизация/Каталогизација. Народна библиотека Србије/Народна библиотека на Сърбия, Београд/Белград: 352.07 (082), 338.48 (082), 338.45 (082). с. 397-406.
  • Бојков. Д. Алтернативне могућности за развој туризма на Сувој планини, в сборник „Сува планина –неоткривена места Србије“; Галаксијанис, Сврљиг/Туристичка организације општине Гаџин Хан, Гаџин Хан, ISBN 978-86-6233-541-8, COBISS SR-ID 128110345, Каталогизација. Народна библиотека Србије, Београд: 502.131.1 (497,11)(082), 338.4 (497.11) (082), c.171-180.
  • Тахиров, М., Бојков. Д. Животна средина и екологија духа, в сборник „Сува планина –неоткривена места Србије“; Галаксијанис, Сврљиг/Туристичка организације општине Гаџин Хан, Гаџин Хан, ISBN 978-86-6233-541-8, COBISS SR-ID 128110345, Каталогизација. Народна библиотека Србије, Београд: 502.131.1 (497,11)(082), 338.4 (497.11) (082), c.83-86.
  • Boykov, D. Project communication management process, The IVth International Scientific and Practical Conference, Kharkiv National University of Internal Affairs , Кременчук, ISBN: 978-966-610-243-3.
  • Бойков, Д., Нанова, М. Комуникационният фрейминг в управлението на проекти, Сборник доклади от Девета международна кръгла маса „Проблеми на обществената комуникация”, УниБИТ, София, 2. юни, За буквите – О писменехь, ISSN 2534-9430

  Доклади от научни конференции

  • Бojkov, D., Davitkovic, M. Change in organizations as a tool for organizational development, 43rd International Scientific Conference KNOWLEDGE IN PRACTICE 15-17.12.2023, Bansko, Bulgaria, Knowledge International Journal, Skopje Vol. 61. ISSN 2545-4439, (WorldCat, Index Copernicus ICV 2021: 76.06,
  • Boykov, D. & Djordjevic, S. & Nanova, M. (2022): Roles in project teams, Current trends in the development of the new public management, Macedonian international journal of marketing „Marketing“, Skopje, Year 9, No.13; ISSN 1857-9787
  • Bojkov, V. & Bojkov, D. & Gotseva, M. Necessary competencies in communications and their impact on staff motivation, Материалы III Международной научно-практической конференции „Авиация, промышленость, общество”, Министерство внутрашних справ Украини, Харковських национальних университет внутрашвних справ, Кременчуцьких льтних коледж, Кременчук. ISBN 978-966-610-123-8.
  • Bojkov, V., Bojkov, D., Gotseva, M. The stereotype in non-verbal communication “women read non-verbal speech better than men”, Современное состояние медиаобразования в Росии в контексте мировых тенденций, Материалы II международной научной конференции, Таганрогский институт имени А.П. Чехова (филиал) ФГБОУ ВО „РГЭУ (РИНХ) ЦЭХО РАНХиГС, ГБУ РК „КРЫМСКИЙ КИНОМЕДИАЦЕНТР”, Ассоциация кинообразования и медиапедагогики РФ, Общественное движение „Информация для всех”, Факультет психологии и социальной педагогики, Кафедра педагодики и социокультурного развития личности, Таганрог, 15. октобря 2020г.: сборник статий / И.В. Челышева, отв. Ред. – Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2020. – 523 с. ISBN 978-5-4499-1636-5; УДК 316.77:001.8; ББК 74.022, с. 164-167.
  • Bojkov, V., Bojkov, D., Djordjevic, S. Uticaj internet na oblikovanje I razvoj vertuelne zajednice, в „Проблеми на обществената комуникация“, УниБИТ/За буките – О писменехь“, ISSN 2534-9430, c. 238-251

  Учебници и учебни пособия

  • Бойков, В, Бойков, Д. Безмълвието в бизнес комуникацията, МВБУ, ISBN 978-954-9432-84-8
  • Бойков, В, Бойков, Д. Методика на устната и посмена комуникация, Издателство „Орфеева лира“, ISBN 978-954-2931-26-3