Доц. д-р Иван Андреев

Заместник-ректор по управление на системата за качество и образованието в ОНС "Доктор"
Телефон: +350 (0)2 907 8220
  • Професионални направления
   • 2015 г. – Доцент по научна специалност 05.02.07 Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност (Счетоводство)
   • 2009 г. – Образователна и научна степен „Доктор“ по научна специалност 05.02.07 Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност
  • Научни интереси

   Научните интереси на доц. д-р Иван Андреев са в областта на:

   • методическите и практико-приложните аспекти на счетоводството на предприятието
   • стандартизацията на счетоводството
   • счетоводния анализ на дейността на икономическите субекти
   • счетоводството в публичния сектор
 • Дата и място Заглавие на конференцията Заглавие на доклада