Гл. ас. д-р Ирина Топузова

Преподавател
  • Професионални направления

   3.2 Психология

  • Научни интереси

   Научните интереси на гл. ас. д-р Ирина Топузова са в следните области:

   • Трудова и организационна психология
   • Крос – културна психология, лидерство и организационна култура
   • Организационно развитие и управление на човешките ресурси
   • Психологически феномени и когнитивни пристрастия (Когнитивни склонности) в организационна среда
   • Психология на пола
  • Сертификати
   • Равнопоставеност на половете в научно-изследователската дейност и иновациите: Уводни концепции“ – сертификационен курс за експерти и обучители в сферата на равнопоставеността на половете и организационни консултанти, работещи в и за образователни и научно-изследователски организации.
   • „Градивни елементи и основни ключови концепции за проектиране и прилагане на планове за равенство между половете“– сертификационен курс за експерти и обучители в сферата на равнопоставеността на половете и организационни консултанти, работещи в образователни и научно-изследователски организации.
   • „Баланс между личния и професионалния живот и организационна култура“ – сертификационен курс за експерти и обучители в сферата на равнопоставеността на половете и организационни консултанти.
   • „Въведение в работата с инструмента за одит и мониторинг на равнопоставеността на половете (GEAM Tool)” – тренинг за експерти и обучители в сферата на равнопоставеността на половете и организационни консултанти.
  • Членство в научни и други организации
   • (2019 – до момента) Секретар, съучредител и член на секция: Трудова и организационна психология към Дружеството на психолозите в България.
   • (2024) Член на международен научен съвет на XIX международна научна конференция „Икономически растеж, бизнес перспективи, пазарно прогнозиране в условия на криза“.
   • (2023) Член на международен научен съвет на XVIII „Устойчиво развитие – кръгова икономика, критични инфраструктури, зелен преход”.
   • (2023) Член на редакционна колегия на сборник „Устойчиво развитие – кръгова икономика, критични инфраструктури, зелен преход“, Ботевград: МВБУ, ISBN: 978-619-7610-18-5
   • (2023)Член на редакционна колегия на сборник с разширени резюмета „Равнопоставеност на жените и мъжете в академични и научни организации – добри практики, предизвикателства и перспективи”, Ботевград: МВБУ, ISBN 978-619-7610-16-1
   • (2014-2016) Член и официален представител (мандат 2014-2016) на България в Early Researchers Union, ERU Съюз на младите изследователи
  • Дoпълнителна информация
   • (2021 – до момента) Институционален Еразъм Координатор на МВБУ
   • (2021 – до момента) Ръководител на Център за лидерство на жените към МВБУ
   • (2019-2020) Главен редактор на сп. Психологическа мисъл,Psychological Thought, PsychOpen, (Scopus)
   • (2017 – до момента) Външен оценител на проектни предложения по Програма „Еразъм+“ (КД1, КД2) към Центъра за развитие на човешките ресурси – София
   • Експерт – обучител по Оперативна Програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ съфинансирана от Европейските структурни и инвестиционни фондове.
   • Експерт – обучител по Оперативна програма Административен капацитет (ОПАК)
   • Вещо лице за съдебния район на Окръжния и Административния съд – Благоевград. Клас „Съдебна експертиза на психичното състояние“, 3.2. Съдебно-психологична експертиза.
  • ОКС Бакалавър
   • Социална психология
   • Трудова психология
   • Организационна психология
   • Психология на пола
   • Управление на човешките ресурси
   • Основи на статистиката за социалните и поведенческите науки
   • Междукултурно лидерство и екипи
  • ОКС Магистър
   • Трудова и организационна психология
   • Стратегическо управление и развитие на хора в организацията
   • Междукултурен мениджмънт
   • Управление на екипи
   • Междукултурни различия
   • Психология на предприемачеството
   • Организационно развитие и управление на човешките ресурси
   • Професионален коучинг
   • Индивидуални различия на работното място
 • Вторник:
  13:00 - 14:30
  Четвъртък:
  13:00 - 14:30
 • Дата и място Заглавие на конференцията Заглавие на доклада
  София, 3-5 ноември 2023 г. X-ти Юбилеен Международен Конгрес по Психология Практики за управление на човешките ресурси и организационна привързаност при работещи в онлайн и във физическа среда
  Копенхаген, Дания, 1 март 2023 г. Заключителна конференция по проект SPEAR
  София, МВБУ, 15.12.2022 г. Национална конференция „Равнопоставеност на жените и мъжете в академични и научни организации – добри практики, предизвикателства и перспективи“ Равнопоставеност на мъжете и жените – Рамка и политики на ЕС.
  София, МВБУ и онлайн, 3 ноември, 2022 г. IBS in SPEAR and our place as a modern university with an open-minded academic community supporting and promoting European values SPEAR project – consortium, goals, activities and expected impacts; GE work at IBS – before and after GEP
  ПУ „Паисий Хилендарски“ (онлайн), 25-26 ноември 2021 г. Втора международна научна конференция Иновации и конкурентоспособност „Светът през призмата на пандемията COVID-19“ - Кръгла маса на тема „Мерки за преодоляване последствията от кризата, предизвикана от пандемията COVID-19“. Въздействия на пандемията от COVID-19 върху управлението на баланса между професионалния и личния живот.
  Китен, 21-22 юни 2021 г. Тенденции и предизвикателства пред трудовата и организационна психология: Интегриране на теория и практика при КОВИД-кризата Лидерски модели при жени в процеса на управление на КОВИД-кризата
  София, 13-15 ноември 2020 г. IX Международен конгрес по психология Удовлетвореност от работата и полово-ролеви стереотипи на работното място
  Пловдив, 20 юни 2019 г. Заседателна зала на ПУ „Паисий Хилендарски“, Ректорат Кръгла маса: „Полза и необходимост от политики по равнопоставеност на жените и мъжете в академичните среди и научноизследователската дейност“ Политики по равнопоставеност на жените и мъжете в академичните среди и научноизследователската дейност
  Лисабон, Португалия, 11-12 февруари 2019 г. Lifelong Education Policies Supporting Young Adults in Europe - Reframing Vulnerabilities, Международна заключителна конференция по проект YOUNG_ADULLLT
 • Студии и статии

  Доклади от научни конференции

  • Topuzova, I & Cholakova, A. 2023. GEP as a mechanism and tool for institutionalizing gender equality in RPOS and HEI. Introducing IBS’GEP. In: Gender Equality in Academia and Research – good practices, challenges and perspectives. Extended Abstracts. IBS Press. ISBN 978-619-7610-16-1.