Проф. д-р Цветан Илиев

Преподавател
  • Професионални направления

   3.8 Икономика

  • Научни интереси

   Научните му интереси са в областта на:

   • Икономиката на знанието
   • Макроикономическото регулиране
   • Ролята и мястото на образователната система в обществено – икономическите процеси
   • Управлението на инвестиционни проекти и др.
  • Сертификати
   • Удостоверение за разработване на проекти по програми на ЕС, СУ „Св. Климент Охридски”
   • Удостоверение от квалификационен курс „Разработване на проекти по програми на ЕС”, ИПАЕИ, Министерство на държавната администрация
   • Удостоверение от квалификационен курс „Интегрирането на България в ЕС”, ИПАЕИ, Министерство на държавната администрация
   • Сертификат от Global Business Association, American International Association

    

  • Дoпълнителна информация

   Цветан Илиев е професор в Международно висше бизнес училище. През 2006 г. придобива докторска степен по Политическа икономия. Научните му интереси са в областта на икономиката на знанието, макроикономическото регулиране, ролята и мястото на образователната система в обществено – икономическите процеси, управлението на инвестиционни проекти и др. Ръководител е на професионално направление 3.8 Икономика в МВБУ.

  • ОКС Бакалавър
   • Микроикономика
   • Макроикономика
   • Международна икономика
   • Икономика на предприятието
   • Ценова политика
   • Управление на проекти
   • Финансово управление на проекти
   • Управление на проекти в публичния сектор
  • ОКС Магистър
   • Международни проекти и програми на ЕС
   • Въведение в управлението на проекти
  • ОНС Доктор
   • Управление на бизнес процеси и операции
   • Управление на бизнес проекти
 • Понеделник:
  15:00 - 16:30
  Вторник:
  15:00 - 16:30
  Сряда:
  15:00 - 16:30
 • Период на проекта Заглавие на проекта
  2023 г. Invest4Excellence A European Alliance of 5 Universities
  2021 – 2022 г. Invest - Inovations of regional sustainability: European University Alliance | A European Alliance of 5 Universities.
  2015 – 2016 г. European Agricultural and Environmental Policy. KEGA project No. 025SPU–4/2015. Slovak University of Agriculture in Nitra.
  2015 г. Methodological bases and practice of sustainable development implementation. University of Economics and Humanities (Bielsko-Biala, Republic of Poland).
  2007 – 2008 г. Проект „МОДЕЛ” – Управление на свързаните с енергията сфери в общините, финансиран от програмата Интелигентна енергия за Европа, реализиран в партньорство на общини от България и Общинска мрежа за енергийна ефективност „ЕкоЕнергия” – София.
  2006 – 2010 г. „Изграждане на знания и умения за повишаване на енергийната ефективност в частните и обществените сгради в България”, финансиран от Глобалния екологичен фонд и Програмата на ООН за развитие и изпълняван от Центъра за енергийна ефективност ЕнЕфект в периода 2006-2010 г.
  2005 – 2006 г. „Създаване на връзки между заинтересованите страни, дейности, сектори и области за устойчиво развитие на селските райони" -Програма ФАР 2005; Договор CSDP-071, lot 3; АРИР-Враца – участие в 4 форума; набиране на информация и изготвяне на социално-икономически анализ на общините Борован, Бяла Слатина, Оряхово, Роман”.
 • Дата и място Заглавие на конференцията Заглавие на доклада
  Декември 2023 г., Пловдив Международна научно-практическа конференция „България на регионите 2023 – Иновации за регионална устойчивост“ Глобализация на съвременните международни икономически отношения.
  16 – 18. Юни 2023 г., Голубац, Сърбия Международна научно – практическа кръгла маса „Местното самоуправление: как от кръга на неразвитите“ Преходът от ЛИДЕР към ВОМР – възможности за подпомагане на общините в селските райони на България
  Май 2023 г., София XVIII Международна научна конференция „Устойчиво развитие – Кръгова икономика, Критични инфраструктури, Зелен преход The green economy – upgrading the concept of sustainable development.
  08 – 09.04.2023, Пловидв XIX. International Balkan and Near Eastern Congress Series on Economics, Business and Management Consequences of Climate Changes for Economic Development
  29 – 31 юли 2022 г., Княжевац, Сърбия Международна научно – практическа кръгла маса „Местното самоуправление: как от кръга на неразвитите“ Финансова подкрепа за общините в Република България в периода 2021 – 2027 г.
  27 ноември 2020 г., София Седемнадесета международна научна конференция „Цифровата трансформация – бизнес, наука, образование” Дигитална трансформация на производството и потреблението посредством „Интернет на нещата”
  7 – 9.06.2019 г., Будва, Черна Гора XXI международна научна конференция на тема „THE TEACHER OF THE FUTURE”, „Институт по мениджмънт на знанието” (Македония) Образователната система през ХХІ век – предизвикателства и перспективи
  22. – 23.03.2019 г., филиал КузГТУ в г. Белово, Россия XII Международная научная конференция „Инновации в технологиях и образовании” Съвременни форми на образование в България при новите икономически реалности
  22 – 23 март 2019 г., София Шестнадесета международна научна конференция „ИНОВАЦИИ И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО В ОБРАЗОВАНИЕТО И БИЗНЕСА” Промени в стопанския живот на обществото – възгледи на представителите на неоинституционалното течение в икономическата мисъл
  9 – 10 Mart 2019, Tekirdag, Turkey XI. International Balkan and Near Eastern Social Sciences Congresses Basic changes in the knowledge economy
  15 – 16 юни 2018 г., София ХV международна научна конференция „Туризъм – изследване, развитие и обучение” Икономиката на знанието – предпоставка за повишаване качеството на туристическия продукт и за развитие на смарт туризма
  28.02 – 1.03.2018 г. Санкт Петербург VII Международную научно-техническую и научно-методическую конференцию „Актуальные проблемы инфокоммуникаций в науке и образовании” The transition from the economy of material resources to knowledge economy
 • Монографии

  • Ylyev Ts., 2015. Opportunities for social and economic development of districts for planning in Republic of Bulgariain. Chapter 3.2. in Monograph: O. Prokopenko, N. Kostyuchenko. Methodological bases and practice of sustainable development implementation. Bielsko-Biala, Poland, 2015, р. 146 – 155. ISBN 978-83-63649-56-2
  • Iliev, Ts., 2016. Implementation of direct payments in Bulgaria. Chapter 3.1.2 in Monograph: SCHWARCZ, Pavol, Anna BANDLEROVÁ, Tzvetan Iliev, et al. European agricultural and environmental policy. Nitra: Slovak University of Agriculture, 2016, pp. 44 – 50 ISBN 978-80-552-1576-1.
  • Илиев, Цв., 2017. Съвкупни разходи и макроикономическо регулиране. Теоретични аспекти. „Медиа груп – Иво Йорданов”, С., 2017, 120 стр. ISBN 978-954-2955-38-2
  • Iliev, Ts., 2018. Principles and methods of team building and management in a knowledge-based economy. In: Modern Management: Logistics, Economy, Education, Administration. The Academy of Management and Administration in Opole (Poland). Poland, 2018, p. 13 – 19. ISBN 978-83-62683-27-7

  Студии и статии

  • Илиев, Цв. (2020). Идеите на Рикрадо и Малтус – принос в развитието на политическата икономия от края на ХVIII и началото на ХIX век. – Ново знание, бр. 3, Пловдив, 2020, с. 23 – 33 ISSN 2367-4598 (On-line)
  • Илиев, Цв. (2020). Идеите на Джон М. Кейнс и съвременната политическа икономия. – Ново знание, бр. 4, Пловдив, 2020, с. 5 – 14 ISSN 2367-4598
  • Илиев, Цв. (2021). Обществено – икономическите отношения в идейния свят на Франсоа Кене. – Ново знание, Година X, бр. 3, Пловдив, 2021, с. 6 – 15. ISSN 2367-4598 (On-line)
  • Илиев, Цв. (2022). Съвременният международен пазар на ценни книжа. – Ново знание, бр. 2, Пловдив, 2022, с. 12 – 21. ISSN 2367-4598

  Доклади от научни конференции

  • Глобализация на съвременните международни икономически отношения. Сборник с доклади от международна научно-практическа конференция „България на регионите 2023 – Иновации за регионална устойчивост“, Пловдив, 2023, с. .... ISBN ……. (под печат)
  • Преходът от ЛИДЕР към ВОМР – възможности за подпомагане на общините в селските райони на България. Сборник с доклади от Международна научно – практическа кръгла маса „Местното самоуправление: как от кръга на неразвитите“, Изд. „Галаксияни, доо Свърлиг, Голубац, Сърбия, 16 – 18. Юни 2023 г., с. 217 – 228. ISBN 978-86-6233-502-9
  • The green economy – upgrading the concept of sustainable development. XVIII Международна научна конференция „Устойчиво развитие – Кръгова икономика, Критични инфраструктури, Зелен преход. IBS Press, София 2023, с. 321 – 331. ISBN 978-619-7610-18-5
  • Consequences of Climate Changes for Economic Development. XIX. International Balkan and Near Eastern Congress Series on Economics, Business and Management – Plovdiv, Plovdiv/Bulgaria, April 08-09, 2023. рр. 329 – 335. ISBN: 978-619-203-339-2
  • Финансова подкрепа за общините в Република България в периода 2021 – 2027 г., Сборник с доклади от Международна научно – практическа кръгла маса „Местното самоуправление: как от кръга на неразвитите“ – Княжевац, 29 – 31 юли 2022 г., Сърбия, 2022, с. 185 – 193. ISBN 978-86-80480-30-5
  • Дигитална трансформация на производството и потреблението посредством „Интернет на нещата”. Седемнадесета международна научна конференция „Цифровата трансформация – бизнес, наука, образование” 27 ноември 2020 г., София, МВБУ, с. 53 – 62 ISBN 978-954-9432-83-1
  • Образователната система през ХХІ век – предизвикателства и перспективи. XXI международна научна конференция на тема „THE TEACHER OF THE FUTURE”, „Институт по мениджмънт на знанието” (Македония), 7 – 9.06.2019 г., Будва, Черна Гора. – Knowledge – International Journal, Vol. 31.2, June 2019, с. 403 – 410. ISSN 2545 – 4439 (printed version), ISSN 1857 – 923X (e – version)
  • Съвременни форми на образование в България при новите икономически реалности. – XII Международная научная конференция „Инновации в технологиях и образовании”, 22. – 23.03.2019 г., филиал КузГТУ в г. Белово, Россия, Сборник статей, Часть 3 с. 103 – 107. ISBN 978-5-00137-064-2
  • Промени в стопанския живот на обществото – възгледи на представителите на неоинституционалното течение в икономическата мисъл. – Шестнадесета международна научна конференция „ИНОВАЦИИ И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО В ОБРАЗОВАНИЕТО И БИЗНЕСА”, 22–23 март 2019 г., София, МВБУ, с. 31 – 43. ISBN 978-954-9432-83-1
  • Basic changes in the knowledge economy. – XI. International Balkan and Near Eastern Social Sciences Congresses Series, 9 – 10 Mart 2019, Tekirdag, Turkey, p. 69 – 76. ISBN: 978-605-67815-2-0
  • Икономиката на знанието – предпоставка за повишаване качеството на туристическия продукт и за развитие на смарт туризма. Сборник с доклади от ХV международна научна конференция „Туризъм – изследване, развитие и обучение”, 15 – 16 юни 2018, Издателство на МВБУ, С., с. 290 – 304. ISBN 978-954-9432-75-1 (CD)
  • The transition from the economy of material resources to knowledge economy. VII Международную научно-техническую и научно-методическую конференцию „Актуальные проблемы инфокоммуникаций в науке и образовании”. Tом 3. Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций им. проф. М.А. Бонч – Бруевича, 28 февраля – 1 марта 2018 года. Санкт – Петербург, с. 461 – 465. ISBN 978-5-89160-168-0

  Учебници и учебни пособия

  • Илиев, Цв. (2023). Управление на инвестиционни проекти. Второ преработено и допълнено издание. „Медиа груп – Иво Йорданов”, С., 352 стр. ISBN 978-954-2955-97-9
  • Илиев, Цв. (2023). Макроикономика. Второ преработено и допълнено издание. „Медиа груп – Иво Йорданов”, С., 2023, 428 стр. ISBN 978-954-2955-33-7
  • Илиев, Цв. (2019). Микроикономика. Теми, въпроси за дискусия и задачи. Второ преработено и допълнено издание. „Медиа груп – Иво Йорданов”, С., 392 стр. ISBN 978-954-2955-51-1
  • Илиев, Цв. (2019). Управление на инвестиционни проекти. Първо издание. „Медиа груп – Иво Йорданов”, С., 280 стр. ISBN 978-954-2955-52-8
  • Илиев, Цв. (2018). Икономически теории. „Медиа груп – Иво Йорданов”, С. ISBN 978-954-2955-41-2