Проф. д-р Георги Киров

Преподавател
  • Професионални направления

   2015 – Професор в професионално направление 3.7. Администрация и управление (Информационно осигуряване на управлението)

   2009 – Доцент по научната специалност 02.21.10, „Приложение на принципите и методите на кибернетиката в различните области на науката.

   2003 – Образователна и научна степен „доктор” по научната специалност 02.21.10, „Приложение на принципите и методите на кибернетиката в различните области на науката“.

    

    

  • Научни интереси
   • Разпределени информационни системи
   • Компютърни симулации
   • Системни изследвания
   • Програмиране
  • Сертификати
   • C++ Advanced Level, Brainbench, Credential ID 14206014
   • C++ Fundamentals, Brainbench, Credential ID 14206014
  • Награди
   • Първа награда в конкурс„Научна поддръжка на трансформацията в сектора за сигурност – 2006” за разработката „Интегриране на симулационни модели на елементи от Критичната Инфраструктура в единна симулационна среда”. Конкурсът е организиран от Център за Изследвания по Национална Сигурност и Отбрана – БАН, 27.09,2006, София, България.
   • Първа награда за най-добре представена статия „Object-oriented architecture for simulation of complex interdependent systems based on HLA standard” на конференцията „Автоматика и информатика’12”, София, България, 3-6 октомври, 2012, стр. 331-334
  • Дoпълнителна информация

   Професор д-р Георги Киров работи в областта на системното инженерство, математическото моделиране и компютърните симулации. Автор е на редица научни и научно-приложни публикации по проблемите на разпределените информационни технологии за управление на сложни системи. Има богат практически опит в разработването и внедряването на компютърни симулации, предназначени за изследване и анализ на интегрирани мрежовоцентрични системи в областта на сигурността. Участвал е в национални и международни проекти, свързани с приложението на системните изследвания за оценка на елементите и процесите в критичната инфраструктура. Лектор е по учебните дисциплини „Информатика“и „Управленски информационни системи“.

   Научните интереси на проф. д-р Георги Киров са в областта на софтуерното симулиране и моделиране – разпределени симулационни системи (HLA – High Level Architecture, DIS – Distributed Interactive Simulation), разпределените софтуерни системи (DDS – Data Distribution Service, CORBA, DCOM, OOP, симулирането на компютърни мрежи, софт компютинг технологиите – размита логика, системните изследвания – описание, моделиране и анализ на сложни системи.

  • ОКС Бакалавър
   • Информатика
   • Дигитални технологии и бизнес
   • Информационни технологии в бизнеса
  • ОКС Магистър
   • Управленски информационна системи
 • :
 • Дата и място Заглавие на конференцията Заглавие на доклада
  22 June , Rende (Cosenza), Italy, 2023 5th Euro-Mediterranean Conference for Environmental Integration (EMCEI-23) Kirov G., P. Zlateva, S. Hadjitodorov, D. Velev, A Framework Based on the High Level Architecture Standard for Simulations of the Disaster Risk Management Scenarios
  16-19 December, 2021, Bansko, Bulgaria XXXIV International Scientific Conference “Knowledge In Practice” Kirov, G., Yu. Velkov (2021) Contemporary trends in information support for crisis management
  27 ноември, 2020 г., София, МВБУ–Ботевград Седемнадесета международна научна конференция „Цифровата трансформация – бизнес, образование, наука“ Велков, Ю., Киров, Г., (2020) Съвременни тенденции в оценяването на добавената стойност в предприятието, , (ISBN 978-954-9432-988-5), 182-190
  Май, 2020, Велико Търново Годишна университетска научна конференция 2020, Национален военен университет “Васил Левски” Киров Г., Г. Георгиев, Модели за оценка на конкурентоспособността в търговията на дребно
  22 Март, 2019 , София, МВБУ–Ботевград Шеста международна научна конференция „Иновации и предприемачество в образованието и бизнеса” Киров Г., Ю. Велков, Технологии за цифрови иновации в икономиката
 • Монографии

  • Киров Г., Симулационни подходи за изследване и анализ на сложни системи, Информационни системи в управлението, Издателство: „Авангард“, ISBN: 978-619-160-469-2, 2015

  Студии и статии

  • Kirov G., P. Zlateva, D. Velev, Common Architecture for Simulation of Critical Infrastructure Interdependencies in Emergency Situations, International Journal of Modeling and Optimization (IJMO), Vol. 6, No. 2, 81-85, 2016
  • B. Lazarov, G. Kirov, P. Zlateva, and D. Velev, Network-Centric Operations for Crisis Management Due to Natural Disasters, IJIMT International Journal of Innovation, Management and Technology vol. 6, no. 4, ISSN: 2010-0248, pp. 252-259
  • Kirov G., An Object-Oriented HLA Simulation Study, Cybernetics and Information Technologies, Vol. 15, No 5, 2015, Print ISSN 1311-9702, Online ISSN: 1314-4081, pp. 121-130