Проф. д-р Ирина Цакова

Преподавател
  • Представяне

   Ирина Цакова е доктор по научна специалност „Теория на държавата и правото“ от Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“, професор по Информационно право в Международно висше бизнес училище. Учредител и правен експерт в „Европейски център по законодателство, анализ и усъвършенстване на съдебната практика“ и ръководител на Център за цифрови права. През 2012г. въвежда първия лекционен курс по „Право и Интернет“. Автор на монографии, статии и учебници в областта на правното регулиране на виртуалното пространство и цифровите технологии. Член на Научния съвет на Международната научна конференция на МВБУ.

  • Професионални направления

   3.6 Право

  • Научни интереси
   • Правно регулиране на високите технологии и системите с изкуствен интелект
   • Управление на данни
   • Защита на личните данни
   • Електронно управление
   • Електронна идентификация и електронни удостоверителни услуги
  • Членство в научни и други организации

   Член на „Европейски център по законодателство, анализ и усъвършенстване на съдебната практика”.

 • Вторник:
  10:00 - 11:30
  Петък:
  10:00 - 11:30
 • Дата и място Заглавие на конференцията Заглавие на доклада
  15th International Scientific Conference WoodEMA 2022 Crisis management and safety foresight in forest-based sector and SMEs operating in the global environment, International Association for Economics, Management, Marketing, Quality and Huma Resources in Forestry and Forest Based Industry – WoodEMA Gateva, N., Georgieva, V. D., Georgieva, T., Tsakova, I., Jukneviciene, V.Assessing the innovation potential of the furniture industry value chain in Bulgaria
  I Международной научно – практической конференции, 2022г Цифровые технологии и право. Мукова, А.Л., Цакова, И.С., Европейское нормотворчество в области исскуственного интелекта
  Седемнадесета международна научна конференция Международно висше бизнес училище Ботевград, 2020г. „Цифровата трансформация – бизнес, образование, наука“, Цифровые технологии и право. Цакова, И.,Правно регулиране на изкуствения интелект и защита на личните данни при дистанционна биометрична идентификация.
  XXIV Международна научна конференция , Врънячка Баня, Република Сърбия, 2019г. KNOWLEDGE WITHOUT BORDERS Цакова, И., Правила за представяне на електронни документи като доказателства в международните арбитражни производствa, Knowledge International Journal Scientific papers, Vol. 35.5., ISSN 2545 – 4439; ISSN 1857 – 923X; GIF 1.322 (2016), Skopje, 2019, с. 1531-1536;
 • Монографии

  • Цакова, И., Хубенова, М., Георгиева., Тимева, Т, Тагарев, Н, Всичко за електронното управление в едно практическо ръководство, изд. Парадигма, 2021г. ISBN 978-954-326-454-4;

  Студии и статии

  • Статия: Цакова, И, Готови ли са регулаторите да регулират в условията на „цифрово по подразбиране“ законодателство?, Lex.bg, електронно издание, ISSN 2682-9606, 2024;
  • Статия: Mukova,L,Tsakova,I.,European legislation in the field of artificial intelligence, Digital Technologies and Law: collection of scientific articles of the I International Scientific and Practical Conference / DOI: http://dx.doi. org/10.21202/978-5-8399-0772-0_2022_3_440; ISBN 978-5-8399-0772-0, 2022;
  • Студия: Prof. Dr. Irina Tsakova, Assoc. Prof. Dr. Daniela Georgieva, Milena Mitkova, PhD Student, Prof. Dr. Teodora Georgieva, Precision agriculture” and the new European strategic value chains framework, Сборник "Научни трудове", Международно висше бизнес училище - Ботевград, том14, с.7 - 28, ISSN-print: 1313–0846
  • Цакова, И., Хубенова, М. Отражението на цифровизацията на обществените отношения в професионалната квалификация на юристите, Lex.bg, 2022 г., Електронно издание, ISSN 2682-9606;
  • Цакова, И., Процесуални действия в електронна форма – нормативен безпорядък в новите текстове на ГПК, Lex.bg, 2021 г., Електронно издание, ISSN 2682-9606;
  • Цакова, И., Административните органи като доставчици на електронни административни услуги, сп. Норма, бр.2, 2020г.,ISSN 1314- 5126, с.95 - 111;
  • Статия, Мукова, Л., Цакова,И., Применение Общего европейского регламента (ЕС)2016/679 в защите личных данных (практические аспекты на материалах Болгарии), Социология в современном мире: Наука, образование, творчество,Сборник статии, Алтайский государственный университет, выпуск 11, ISSN2307-2598, с. 112- 116
  • Цакова, И., Алтернативни схеми за електронна идентификация на лицата съгласно Закона за електронното управление, Списание DE JURE, Юридически факултет на ВТУ " Св. св.Кирил и Методий", бр. 1, ISSN 1314-2593, с.5-11, 2019г.

  Доклади от научни конференции

  • Gateva, N., Georgieva, V. D., Georgieva, T., Tsakova, I., Jukneviciene, V. (2022). Assessing the innovation potential of the furniture industry value chain in Bulgaria, 15th International Scientific Conference WoodEMA 2022 Crisis management and safety foresight in forest-based sector and SMEs operating in the global environment, International Association for Economics, Management, Marketing, Quality and Huma Resources in Forestry and Forest Based Industry – WoodEMA, i.a., Slovak Association for Quality, n.o, pp. 85-91, ISBN 978-953-8446-00-9.
  • Мукова, А.Л., Цакова, И.С., Европейское нормотворчество в области исскуственного интелекта, Сборник научных трудов, I Международной научно – практической конференции, Цифровые технологии и право,т.3, изд. „Познание“, 2022г.
  • Правно регулиране на изкуствения интелект и защита на личните данни при дистанционна биометрична идентификация, Седемнадесета международна научна конференция „Цифровата трансформация – бизнес, образование, наука“, Международно висше бизнес училище Ботевград, ISBN 978-954-9432-98-5, с. 74-84
  • Правила за представяне на електронни документи като доказателства в международните арбитражни производствa, Knowledge International Journal Scientific papers, Vol. 35.5., ISSN 2545 – 4439; ISSN 1857 – 923X; GIF 1.322 (2016), Skopje, 2019, с. 1531-1536;

  Учебници и учебни пособия

  • Учебник Електронен документ и електронни удостоверявания, изд. Международно висше бизнес училище, ISBN 978-954-9432-93-0