Проф. д-р Ванче Бойков

Преподавател
Телефон: + 359 876 514 311
  • Професионални направления

   3.7. Администрация и управление

  • Научни интереси
   • Интернет комуникации
   • Стратегически и кризисни комуникации
   • Политическата реторика
   • Мaркетинг
   • Медии
  • Награди

   Проф. Бойков е носител на множество награди и признания, между които Златна значка на Културно-просветната общност на Сърбия и Златен микрофон на Радио-телевизия Сърбия. Българската Академия за иновации и развитие във висшето образование го удостои с почетното звание „Академик“.

  • Членство в научни и други организации
   • Съюз на учените в България
   • Съюз на сръбските журналисти
   • Гл. редактор на международно научно списание „Погледи”, Лесковац, Сърбия, ISSN 2217-737X.
   • Член на редакционна колегия:

   -„Реторика и комуникация”. Институт по реторика и комуникация, София, ISSN 1314-4464

   -„Newsmedia 21.eu“, Софийски университет, Факултет по юурналистика и масова комуникация, София, ISSN 1314-3794

   -„Маркетинг”, списание за маркетинг, Скопие, ISSN 1857-9787

   -„Проблеми на обществената комуникация”, Университет по библиотекознание и информационни технологии, София, ISSN 2534-9430

   • Член на редакционни комитети на международни научни конференции

   -Международно висше бизнес училище, Ботевград

   -Университет по библиотекознание и информационни технологии

   -Университет в Ниш и др.

  • Дoпълнителна информация

   Ванче Бойков е роден в Долна Любата, Република Сърбия. Учил е в Сърбия и България. Професор е по администрация и управление (бизнес комуникация и връзки с обществеността).

   Автор и съавтор е на повече от 20 книги, автор е на над 200 научни публикации, публикувани в множество европейски страни.

   Работил е като журналист. В медиите е обявил над 50 000 журналистически единици, в това число новини, репортажи, интервюта. Редактор е на научното списание „Погледи“.

   Проф. Бойков е носител на множество награди и признания, между които Златна значка на Културно-просветната общност на Сърбия и Златен микрофон на Радио-телевизия Сърбия. Българската Академия за иновации и развитие във висшето образование го удостои с почетното звание „Академик“.

  • ОКС Бакалавър
   • Връки с обществеността
   • Теория на комуникациите
   • Промоционални стратегии
   • Международни отношения
  • ОКС Магистър
   • Управление на комуникациите
  • ОНС Доктор
   • Корпоративен имидж и фирмена култура на организацията
 • Понеделник:
  13.00 - 14.30
  Вторник:
  13.00 - 14.30
 • Дата и място Заглавие на конференцията Заглавие на доклада
  18-20.05.2023 София, МВБУ XVIII Международна научна конференция „Устойчиво развитие – Кръгова икономика, Критични инфраструктури, Зелен преход“ Лайкване и лайкването като компонент на манипулация в комуникацията
  14-17. 12. 2023. Банско, Institute of Knowlegde Managament – Skopje XVIII International Scientific Conference KNOWLEGDE IN PRACTICE Behavior as a factor of performance of the individual in the organization
  19. 10. 2023. Македонско сдружение за маркетинг - Скопие и Международен славянски университет „Г.Р. Державин” – Свети Николе Десета международна научна конференция (ISCMMA'23) „New global economic, social and marketing trends” Social media likes in the service of marketing
  02. 06. 2023. УниБИТ, София Девета международна кръгла маса „Проблеми на обществената комуникация” Лайкването като знак за намерение в публичната комуникация
  16-18. 06. 2023. Град Голубац, Сърбия Влада Републике Србије, Кабинет министра задуженог за унапређенје развоја недоволјно развијених општина Трета международна кръгла маса „ Местното самоуправление – как от кръга на неразвитите” Стилови у комуникацији локалне самоуправе (Како побољшати комуникацију са локалном заједницом)/ Стилове в комуникацията в местното самоуправление (Как да подобрим комуникацията с местната общност
  24-26.10. 2023. Ниш – Гаџин Хан, Влада Републике Србије, Кабинет министра за дијаспору Међународна научна конференција „Сува планина – неоткривена места Србије“ Еколошки проблеми који утичу на планинске регионе
  29-31. 07. 2022. Град Княжевац, Сърбия Влада Републике Србије, Кабинет министра задуженог за унапређенје развоја недовољно развијених општина Втора международна кръгла маса „ Местното самоуправление – как от кръга на неразвитите” Вештине комуникацоје лидерства у управљању за повећање мотивације особља у општинама/Лидерските комуникационни умения в управлението за повишаване на мотивацията на персонала в общините
  17-19. 09. 2021. Власина, Сърбия Влада Републике Србије, Кабинет министра задуженог за унапређенје развоја недовољно развијених општина Втора международна кръгла маса „ Местното самоуправление – как от кръга на неразвитите” Комуникација у служби локалне самоуправе/ Комуникация в служба на местното самоуправление
 • Монографии

  • Бойков, В., Гоцева. М. Мотивация и учебен процес, ISBN 978-619-7610-05-5
  • Боянов, Б., Бойков, В. Успехът не идва сам, МВБУ, Ботевград; ISBN 978-954-9432-94-7
  • Бойков, В. Бойков, Д. Mултимедийните технологии като „глътка свеж въздух” в образованието, МВБУ, Ботевград; ISBN 978-954-9432-81-7
  • Radović, V., Cvetanović, I., Bojkov, V. Osnovi metodike javnog nastupa – Od misli do poruke – Deontološke i stilske odrednice, monografija, Niš: Talija izdavaštvo ISBN 978-86-80406-36-7; Beograd: Institut za političke studije ISBN 978-86-7419-298-6

  Студии и статии

  • Бойков, В. Гоцева. М. Вероятные барьеры для общения, Коммуникология, Международный научный журнал Москва, DOI 10/21453I2311-3065-2020-8-2, ISSN 2311-3065, с. 91-107
  • Бойков, В. Гоцева. М. Неформальный сетевой поток в бизнес-коммуникациях, Электронный научный журнал „Культура слова”, Новосибирск, Русия, № 5(12), УДК 008+7+8, ББК 71+80/85, К906, DOI: 10.32743/2658-4085.2020.5.12.392, 2020. ISSN: 2658-4085, стр. 4-8.
  • Bojkov V., Goceva М. Marketing communications strategies in the conditionss of pandemia, IDEA International Journal of Science and Arts, European university Skopje, vol. 4. No. 7; UDC 658.8:005.21}:616.98:578.834}-036.21 (100), ISSN: 2545-4552 {Print}. ISSN: 2545-4560 {Online}; pp. 35-42.
  • Bojkov V., Goceva М. The organization as management system, Knowledge International Journal, Skopje, 41(1), ISSN 2545-4439, pp. 263-267.
  • Bojkov V., Goceva М. Motivationl factors the management organizations, Knowledge International Journal, Skopje, 40(1), ISSN 2545-4439, pp. 219-223

  Доклади от научни конференции

  • Bojkov V. (2021): Media Communication: Positive and Negative Manifestations, Научно списаник „Реторика и комуникация“, 47/2021, Институт за ретотика и комуникация, ISSN 1314-4464
  • Bojkov V. Didaktički principi pri kreiranju multimedijalne poruke, „Artefact“, Časopis Fakulteta umetnosti Univerziteta u Nišu, Vol. 6 Br. 1. ISSN: 2406-3150; DOI 10.5937/artefact6-28597, UDK: 004.4’27:37.091.64, с. 65–78.
  • Bojkov V., Goceva М. Доверие – ключ к бизнес-коммуникации, Сборник доклади „Актуальни питання сучасной науки”, Киев, Украйна, UDK 005, BBK 66.3 (0). с.. 23-25.
  • Bojkov, V., Bojkov, D., Gotseva, M. The stereotype in non-verbal communication “women read non-verbal speech better than men”, Современное состояние медиаобразования в Росии в контексте мировых тенденций, Материалы II международной научной конференции, Таганрогский институт имени А.П. Чехова (филиал) ФГБОУ ВО „РГЭУ (РИНХ) ЦЭХО РАНХиГС, ГБУ РК „КРЫМСКИЙ КИНОМЕДИАЦЕНТР”, Ассоциация кинообразования и медиапедагогики РФ, Общественное движение „Информация для всех”, Факультет психологии и социальной педагогики, Кафедра педагодики и социокультурного развития личности, Таганрог, 15. октобря 2020г.: сборник статий / И.В. Челышева, отв. Ред. – Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2020. – 523 с. ISBN 978-5-4499-1636-5; УДК 316.77:001.8; ББК 74.022, с. 164-167. Bojkov, V., Gotseva, M. Почему между разработанными системами коммуникации обезьяны не общаются как люди, Материалы I Международной научно-практической конференции „Авиация, промышленость, общество”, Министерство внутрашних справ Украини, Харковських национальних университет внутрашвних справ, Кременчуцьких льтних коледж, Кременчук. ISBN 978-966-610-123-8. с. 194 – 196.
  • Bojkov, V., Gotseva, M. Коммуникационные навыки как необходимый инструмент эффективной коммуникации, УДК 316.77; Сборник „Концепцции современного образования: вопросы продуктивного взаиомодействия наук в рамках технического прогресса, Материалы Международниых научно-практических мероприятий Общества Науки и Творчества, Казань, 2020г., ISBN 978-5-6043626-8-6; УДК 001.1.; ББК 72; с. 197-202.

  Учебници и учебни пособия

  • Бојков, В. Инжењерско образовање, Електронски факултет, Ниш , ISBN 978-86-6125-226-6
  • Бойков, В, Бойков, Д. Безмълвието в бизнес комуникацията, МВБУ, ISBN 978-954-9432-84-8