Проф. дгн Мария Воденска

Преподавател
Телефон: +359 886 829 613
  • Професионални направления

   4.4. Науки за земята ((География на рекреацията и туризма)

  • Научни интереси

   История и теория на туризма, география на рекреацията и туризма, методи на изследване в туризма, оценка и анализ на влиянията на туризма, климатичните промени и туризма, събитията в туризма, СПА туризъм и др.

    

  • Членство в научни и други организации
   • Член на редакционната колегия на Сп. TOURISMOS, An International Multidisciplinary Refereed Journal of Tourism, ISSN: 1790-8418 (print) ISSN: 1792-6521 (online)
   • Eксперт в комисиите по Обществени науки и Науки за земята към националния Фонд Научни Изследвания
   • Член на международната научна мрежа La Fondation pour la Formation Hoteliere
   • Член на редколегията на сп. European Journal of Tourism Research https://ejtr.vumk.eu/index.php/about
   • НАОА – експерт
  • Дoпълнителна информация

   Мария Воденска е преподавател в МВБУ от дъздаването му. Чете лекции в ОКС Бакалавър и Магистър.

   1979 – Образователна и научна степен „доктор” по научната специалност 01.08.14 География на рекреацията и туризма

   1991 – Доцент по научната специалност 01.08.14 География на рекреацията и туризма

   2005 – Научна степен Доктор на географските науки по научната специалност 01.08.14 География на рекреацията и туризма

   2006 – Професор в професионално направление 4.4. Науки за земята (География на рекреацията и туризма)

  • ОКС Бакалавър
   • Въведение в туризма
   • Социална отговорност и устойчиво развитие на туризма
   • Туроператорска и агентска дейност
  • ОКС Магистър
   • Изследователски проект I и II
   • Теория и практика на ивент мениджмънта
   • Креативна концепция на събитие
  • ОНС Доктор

   Методи на изследване в туризма

 • Вторник:
  13:00 - 14:30
  Четвъртък:
  13:00 - 14:30
 • Дата и място Заглавие на конференцията Заглавие на доклада
  2023, София Юбилейна международна конференция на ГГФ, СУ „Св. Кл. Охридски” Сравнителен анализ на обществените оценки и нагласи към устойчивото развитие на туризма в националните курорти
  2020, София Международна конференция на УНСС Сезонността като фактор за устойчиво развитие на туристическите дестинации
  2019, Белград X International Conference on Tourism Sustainability Monitoring The Sustainability Of Tourist Destinations
  2019, София XV Международна научна конференция „Туризъм – изследване, развитие и обучение” Climate Change and Tourism Adaptation in Bulgaria
  2019, Будапеща “Устойчиво развитие, основано на знанието ERAZ 2019” „Factors For (Un) Sustainable Tourism Development”
  2019, Порвоо, Финландия Tourism and Leisure Education and Research „Business Events as a Factor for Destination Sustainable Tourism Development”
  2019, София Международна научна конференция МВБУ „Оценка на влиянията на туризма в българските планински национални курорти”
 • Монографии

  • В монографията Мониторинг и оценка на устойчивото развитие на туризма в националните курорти на България,част 1 и 2, ISBN 978-619-7610-06-02, ISBN 978-619-7610-07-9 pdf, ISBN 978-619-7610-08-6, ISBN 978-619-7610-09-3 pdf - Увод, с. 8-10; Оценка на влиянията на туризма върху околната среда в българските национални курорти, с.64-87; Оценка на климатичните промени и тяхното въздействие върху развитието на туризма в българските национални курорти, с.88-121; Резултати от проведено проучване на тема „Разработване и апробиране на модел за мониторинг и оценка на устойчивото развитие на туризма в България (на територията на община Самоков и курорт Боровец) –туристи и местно население, с.35-51; Резултати от проведено проучване на тема „Разработване и апробиране на модел за мониторинг и оценка на устойчивото развитие на туризма в България (на територията на община Балчик и курорт Албена) –туристи и местно население, с.57-71; Добри примери за устойчиво развитие на туризма, с.89-94 и с.102-107 ; Пътна карта за устойчивото развитие на туризма в националните туристически курорти и тяхното управление, с.75-84
  • В монографията Събития и туризъм, IBS-Press, 2019 г. ISBN 978-954-9432-87-9; 1.2. Събитията като ресурс за развитието на туризма,с.26-34; 1.3. Тенденции в туризма и влиянието им върху събитийния туризъм, с.35-43; 2.2.2. Човешки ресурси, с.97-118; 2.2.6. Управление на риска с.187-195; 3.5. Ефекти и влияния на събитията върху туристическата дестинация,с.308-328; 3.6. Мониторинг на събитийния туризъм, с.329-361; 3.7. Бъдещето на събитията в туризма и туристическата дестинация, с.362-369; 4.5. Специални събития: сватбен туризъм, с.399-410 Общо 121 стр.