Указания за рецензентите

Процедурата по рецензиране (peer review) е съществена част от публикационния процес, съдействаща за поддържане на висок стандарт на качество на публикуваните научни доклади.

Всички доклади, отговарящи на изискванията към авторите преминават през процедура на двойното сляпо рецензиране (double-blind peer review) от независими рецензенти.

Редакционната колегия подбира рецензентите на базата на техния професионален опит и експертна дейност.

 

Рецензентите трябва:

 • да притежават ОНС „доктор“
 • да посочат официална принадлежност (университет, изследователски институт)
 • да предоставят изследователски идентификатор (ORCID) с налична информация за публикационна дейност и друг релевантен експертен опит.

 

Отговорности на рецензента:

 • рецензентите се съгласяват да извършат обективна, навременна и прозрачна оценка на ръкописа, следвайки стандартите и указанията на COPE, Указанията за авторите и Издателската етика.
 • с приемането на ръкопис за рецензиране, рецензентът се задължава да спазва анонимността на рецензентската процедура, да не разпространява или възпроизвежда под каквато и да е форма представеният му за рецензиране труд.
 • да декларират потенциален конфликт на интереси или конкуриращи се интереси.
 • да уведоми незабавно редактора, ако открие конфликт на интереси, който не е бил наличен при встъпване в процедура по рецензиране и потенциално може да повлияе върху обективната оценка на ръкописа.
 • да уведоми редактора в случай, че процедурата по рецензиране не може да бъде извършена в предварително зададения срок.
 • да предостави допълнителна информация и разяснения след завършване на рецензентската процедура в случая, че такава се изиска от редактора.
 • от рецензентите не се очаква да предоставят лингвистична или граматическа оценка на текста, а да се съсредоточат върху качеството, научният принос и цялостен стил на изследването.

 

Процедура:

(1) При съгласие за рецензиране на ръкопис, рецензентите се съгласяват в поставения от редактора срок да изпратят завършената рецензия.

(2) Рецензентите получават ръкописа, подготвен за двойно сляпо рецензиране, както и придружаваща го бланка за рецензиране.

(3) След завършване на рецензията, рецензентът изпраща рецензентската бланка на имейл адрес: conference2023@ibsedu.bg.

(4) Рецензията се счита за приета, когато рецензентът получи официално благодарствено писмо от редакцията.

Рецензентската дейност е един от най-важните компоненти в публикационния процес. С цел обективно признаване на рецензентския труд, редакцията на сборник с доклади „Устойчиво развитие – кръгова икономика, критични инфраструктури, зелен преход“ насърчава всички рецензенти да осъществят процедура по верификация на своите рецензии.

 

Полезни връзки за рецензентите:

 • COPE Ethical Guidelines for Peer Reviewers:

https://publicationethics.org/files/Peer%20review%20guidelines.pdf

 • Web of Science Academy: An Introduction to Peer Review:

https://webofscienceacademy.clarivate.com/learn

 • Elsevier Researcher Academy – Peer Review Course:

https://researcheracademy.elsevier.com/navigating-peer-review/certified-peer-reviewer-course