Иновативната обучителна платформа на МВБУ се проведе онлайн отворена лекция на тема: „Система за мониторинг на устойчивото развитие на туризма в България по примера на националните курорти“

Екип МВБУ
дек. 03, 2021

На 02.12.2021 г. през иновативната обучителна платформа на МВБУ се проведе онлайн отворена лекция на тема: „Система за мониторинг на устойчивото развитие на туризма в България по примера на националните курорти“ с лектори:

  • Проф. дгн Мария Воденска
  • Проф. д-р Николина Попова
  • Проф. д-р Теодора Георгиева
  • Доц. д-р Даниела Георгиева
  • Гл. ас. д-р Десислава Алексова

В рамките на 2 часа, пред аудитория от студенти и преподаватели от страната, лекторите представите резултати от събрани, анализирани и обобщени данни по проект „Разработване и апробиране на модел за мониторинг и оценка на устойчивото развитие на туризма в България (на примера на националните курорти)“, финансиран от Фонд „Научни изследвания“, с договор № КП-06-Н25/3 от 13.12.2018 г.

Проектът, на който бенефициент е МВБУ, има за цел разработване и последващо тестване на методика за мониторинг и оценка на устойчивото туристическо развитие, основана на система от индикатори. То се визира като основа за извеждане на тенденции, обосноваване и провеждане на политика за оптимизиране на ефектите от развитието на туризма. Специално внимание е обърнато на климатичните промени и тяхното значение за устойчивото развитие на туризма в страната. Лекторите представиха и данни от проведени анкетни проучвания на територията на община Самоков и курорт Боровец, както и на територията на община Балчик и курорт Албена.

 

Sistema_za_monitoring