Обучение в образователна и научна степен доктор

Обучение в образователна и научна степен "Доктор"

Докторски програми

Моделът на обучение в докторските програми на Международно висше бизнес училище е в отговор на изискванията на съвременната бизнес среда и създава оригинални компетенции в научно-приложен аспект за академично и бизнес развитие на докторанта.

Чрез обучение в образователната и научна степен „доктор“ се постига естествено надграждане от магистърска степен при прилагане на същите високи стандарти за качество на учебния процес и задълбочена научноизследователската дейност.

Обучението за придобиване на образователно-научна степен „доктор“ в Международно висше бизнес училище се осъществява в редовна, задочна и самостоятелна форма.

Образователното портфолио на акредитираните докторски програми предлагани от Международното висше бизнес училище включва:

  • Професионално направление 3.7. Администрация и управление:

Докторска програма Администрация и управление (бизнес администрация)

  • Професионално направление 3.8. Икономика:

Докторска програма Икономика и управление (индустрия)

  • Професионално направление 3.9. Туризъм:

Докторска програма Икономика и управление (туризъм)

Обучението в редовна форма е с продължителност до 3 години, в самостоятелна форма – до 5 години, а в задочна форма – до 4 години.

На зачислените докторанти се определя научен ръководител – хабилитирано лице.

Справка относно акредитираните докторски програми на Международно висше бизнес училище можете да направите на сайта на Националната агенция за оценяване и акредитация. 

Споделете:

Запишете консултация