Задължителна информация за правата на лицата за защита на личните данни за кандидат-студенти, студенти и докторанти на МВБУ

Информация относно Администратора на лични данни:

Наименование:
Международно висше бизнес  училище

БУЛСТАТ:
 122037746

Седалище и адрес на управление:

2140 Ботевград, ул. „Гурко“14, Международно висше бизнес училище
Адрес за кореспонденция:
2140 Ботевград, ул. „Гурко“14
[email protected]

Наименование на длъжностното лице:

Стела Миланова Първанова

Информация относно компетентния надзорен орган по защита на личните данни

Наименование: Комисия за защита на личните данни

Седалище и адрес на управление:

1592 гр. София, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ №2

Адрес за кореспонденция:

1592 гр. София , бул. „Проф. Цветан Лазаров“ №2

Телефон:

02/915 3 518

Интернет страница:
 www.cpdp.bg       

Международното висше бизнес училище  (Наричан по-долу за краткост „Администратор“,  „МВБУ „ или „ние“) осъществява дейността си в съответствие със Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни. Настоящата информация има цел да Ви информира за всички аспекти на обработката личните Ви данни от Университета и правата, които имате във връзка с тази обработка.
Основание за събиране, обработване и съхраняване на Вашите лични данни
Чл. 1. (1) МВБУ събира и обработва лични данни на следните категории лица за провеждане на кандидатстудентска кампания, конкурси за придобиване на докторска степен, осъществяване на процес на обучение: кандидат-студенти и студенти, записани в редовна или дистанционна форма на обучение за придобиване на образователно-квалификационна степен „бакалавър“ или „магистър“; Кандидати за докторантура; Докторанти.
Личните данни на посочените лица се събират и обработват на основание чл. 6, ал. 1, Регламент (ЕС) 2016/679 (GDPR), и по-конкретно въз основа на следното основание:
За спазването на законово задължение, което се прилага спрямо Университета;
За изпълнението на задача от обществен интерес и осъществяване на официални правомощия, предоставени на Администратора;
Ваше изрично съгласие за обработване на определени категории лични данни.
МВБУ приема Правилник за приемане на студенти за всяка кандидатстудентска кампания на основание чл. 5 от Наредбата за държавните изисквания за приемане на студенти във висшите училища на Република България във връзка с чл. 68, ал. 1, т. 2 от Закона за висшето образование, с който определя изискванията и условията за прием на български граждани и граждани на държави от Европейския съюз и Европейското икономическо пространство, завършили средно образование, за студенти в МВБУ.
Университетът приема Правилник за учебната дейност, с който определя цялостния ред за извършване на обучението на студенти, включително докторанти, специализанти и курсисти.
МВБУ осъществява дейността си при спазване на изискванията на нормативната уредба и приложението на Закона за висшето образование, публикуван в ДВ, брой 112 от декември 1995 година и с всички последващи допълнения и изменения към него, Постановления на Министерски съвет, както и вътрешни актове на органите на МВБУ.

Цели и принципи при събирането, обработването и съхраняването на Вашите лични данни

Чл. 2. (1) При събирането, обработването и съхраняването на Вашите лични данни за участие в кандидатстудентска кампания и прием, МВБУ събира и обработва лични данни за целите на регистрация на кандидат в електронната система за участие в кандидатстудентска кампания, индивидуализиране на кандидата, осъществяване на контакт, изпращане на информация към кандидата и извършване на преценка дали отговаря на изискванията, определени в Правилника.
Университетът използва Вашите данни в анонимизиран вид, който не позволява индивидуализацията Ви, за целите на статистиката и за обобщаването на информация за тенденциите при кандидатстудентските кампании.
Чл. 3. Университетът събира и използва единствено личните Ви данни като записани студенти, които са необходими за индивидуализирането Ви като студент на МВБУ и за провеждане на учебния процес, предоставянето на административно обслужване и други дейности, необходими в хода на обучението на студента.
Чл. 4. Университетът събира и обработва лични данни на кандидатите за докторантура за целите на администриране на процеса по провеждане на конкурс, класиране, обявяване на резултатите, зачисляване, както и през целия процес по обучение и придобиване на научна и образователна степен доктор.
Чл. 5. Университетът спазва следните принципи при обработката на Вашите лични данни:
законосъобразност, добросъвестност и прозрачност; ограничение на целите на обработване;
съотносимост с целите на обработката и свеждане до минимум на събираните данни;
точност и актуалност на данните;
ограничение на съхранението с оглед постигане на целите;
цялостност и поверителност на обработването и гарантиране на подходящо ниво на сигурност на личните данни.
Чл. 6. При обработването и съхранението на личните данни, Университетът може да обработва и съхранява личните данни, включително за изпълнение на задълженията си към държавни, съдебни и общински органи.
Какви видове лични данни събира, обработва и съхранява Университетът за кандидат-студентите, новоприетите и записани студенти
Чл. 7. (1) Университетът събира, обработва и съхранява следните лични данни за кандидат-студенти при регистрация в електронната системата „Кандидатстудентски прием“ чрез подаване на заявление за явяване на кандидатстудентски изпит на място в сградата на МВБУ или в електронната платформа онлайн:
три имена на физически лица;
единен граждански номер;
адрес по лична карта;
данни за лична карта – номер, дата на издаване, дата на валидност, издаващ орган, гражданство;
данни за здравословно състояние;
данни за семейно положение;
данни за завършено образование;
данни за пол;
факултетен номер;
личен номер на чужденец;
данни за успех;
телефонен номер за връзка;
електронен адрес (e-mail)
гражданство и статус на пребиваване;
МВБУ извършва следните операции с предоставените от Вас лични данни при регистрацията в електронната система като кандидат-студент:
Организиране и провеждане на кандидатстудентски кампании: МВБУ обработва Вашите лични данни за 1) приемане и обработване на заявлението и комплекта документи за кандидатстване, 2) създаване на потребителски профил в системата „Кандидатстудентски прием“ за съответното лице за целите на идентифициране на лицето като кандидат-студент в системата и по време на изпит, 3) администриране на процеса по разпределение на залите за провеждане на изпит за целите на разпределението на студентите в различните зали за провеждане на изпити, 4) идентифициране на кандидат-студента по време на явяване на изпит и за подготовка за класиране по резултати от проведените изпити за лицето за целите на преценка дали резултатите са достатъчни за приемане в желаните от кандидат-студентът професионални направления в МВБУ.
Заключение от оценката на въздействие на операцията с лични данни:
Операцията „Организиране и провеждане на кандидатстудентски кампании“ е допустима за извършване и предоставя достатъчни гаранции за защита на правата и законните интереси на субектите на данните в съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 (GDPR).
Чл. 7. (1) Университетът обработва личните данни по чл. 6, ал. 1 за кандидат-студенти при подаване на документи и заявление за записване в желаните област и професионално направление след съответното класиране. Всички лични данни при записването в професионалното направление се пренасят от вече подадените лични данни в системата за кандидатстудентски прием и МВБУ не събира от лицето нови лични данни.
МВБУ извършва следните операции с предоставените от Вас лични данни при записване в желаното професионално направление след успешно проведено класиране:
Записване на новоприети студенти: Обработката на лични данни се извършва чрез снемане на личните данни от вече въведените в системата „Кандидатстудентски прием“ и пренасянето им в системата „Студент“. Личните данни на лицето се използват за записване на новоприет студент в МВБУ и за създаване на електронно досие.
Заключение от оценката на въздействие на операцията:
Операцията „Записване на новоприети студенти“ е допустима за извършване и предоставя достатъчни гаранции за защита на правата и законните интереси на субектите на данните в съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 (GDPR).

Чл. 8. (1) МВБУ обработва личните данни, събрани по чл. 6, ал. 1 и чл. 7, ал. 2 и съдържащи се в системата „Студент“, в хода на целия обучителен процес в съответното професионално направление от студента, като в определени случаи може да събира и допълнителни данни (напр. данни за оценки, семейно положение и др.).МВБУ извършва следните операции с предоставените от Вас лични данни като студент, записан в редовна, задочна или дистанционна форма:
Администриране на учебния процес, оценки от изпити и класиране за стипендии: Целта на обработката на личните данни в тази операция е обслужването на обучителния процес в МВБУ, включително провеждане на изпити, съставяне на протоколи от изпити, класиране за стипендии, актуализиране на студентското досие в главните книги и системата „Студент“, издаване на уверения, академични справки, служебни бележки и други документи по искане на студента.
Заключение  от  оценката  на  въздействие  на  операцията:
Операцията „Администриране на учебния процес, оценки от изпити и класиране за стипендии“ е допустима за извършване и предоставя достатъчни гаранции за защита на правата и законните интереси на субектите на данните в съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 (GDPR).
Дипломиране на студенти: МВБУ обработва данните на своите студенти, които са предоставени при записването, за целите на издаването на диплома за завършено висше образование за съответната образователно-квалификационна степен.
Заключение  от  оценката  на  въздействие  на  операцията:
Операцията „Дипломиране на студенти“ е допустима за извършване и предоставя достатъчни гаранции за защита на правата и законните интереси на субектите на данните в съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 (GDPR).
Обмен на български и чуждестранни студенти и признаване на дипломи, издадени в чужбина: МВБУ обработва лични данни на студентите, които желаят да кандидатстват по програма за обмен, включително програма „Еразъм“, за целите на участие в класирането и осъществяването на програмата за обмен, както и студентите, завършили чуждестранен университет, които кандидатстват за признаване на диплома. При тази операция могат да се събират допълнителни данни (напр. банкова сметка, данни за владеене на чужд език и др.).
Заключение от оценката на въздействие на операцията: Операцията „Обмен на български и чуждестранни студенти и признаване на дипломи, издадени в чужбина“ е допустима за извършване и предоставя достатъчни гаранции за защита на правата и законните интереси на субектите на данните в съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 (GDPR).
Чл. 9. (1) Личните данни са събрани от Университета от лицата, за които се отнасят.
МВБУ не извършва автоматизирано взимане на решения с данни.
МВБУ не събира и обработва данни за лица под 16 години
Какви видове лични данни събира, обработва и съхранява Университетът за кандидати за докторантура и зачислени докторанти
Чл. 10. (1) МВБУ събира и обработва данни за кандидатите за докторантура при подаване на заявление за участие, както и при успешно класиране и зачисляване на докторанта (напр. имена, адрес, ЕГН, телефонен номер, имейл, данни за завършено висше образование и придобита образователно-квалификационна степен и др.).
МВБУ извършва следните операции с предоставените от Вас лични данни като кандидат за придобиване на докторска степен:
Провеждане на конкурси за докторанти: Целта на операцията е администриране на процеса по провеждане на конкурс за докторанти, класиране на участниците в конкурса, зачисляване на докторанта в редовна, дистанционна или самостоятелна форма на обучение, провеждане на процеса по обучение, полагане на изпити и др.
Заключение от оценката на въздействие на операцията: Операцията „Провеждане на конкурси за докторанти“ е допустима за извършване и предоставя достатъчни гаранции за защита на правата и законните интереси на субектите на данните в съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 (GDPR).
Чл. 11. (1) Личните данни са събрани от МВБУ от лицата, за които се отнасят.
МВБУ не извършва автоматизирано взимане на решения с данни.
МВБУ не събира и обработва данни за лица под 16 години.

Срок на съхранение на личните Ви данни
Чл. 12. (1) МВБУ съхранява Вашите лични данни като кандидат-студент за целия срок на провеждане на кандидатстудентската кампания, за която сте се записали, и за срок до 5 години след приключването й, след което МВБУ полага необходимите грижи да изтрие и унищожи всички Ваши лични данни, без ненужно забавяне или да ги анонимизира (т.е. да ги приведе във вид, който не разкрива вашата личност) и заличава Вашия профил в електронната система.
МВБУ съхранява Вашите лични данни, които сте предоставили при записването като новоприет студент, за целия срок на следването. След дипломирането на студента данните се архивират и се съхраняват безсрочно за целите на опазване на легитимните интереси на МВБУ.
МВБУ съхранява Вашите лични данни, които сте предоставили при записването като кандидат за докторант и зачислен докторант за целия срок на обучението и до придобиване на научна и образователна степен доктор. След изтичането, на този срок, данните се архивират и се съхраняват безсрочно за целите на опазване на легитимните интереси на студента.
МВБУ Ви уведомява, когато срокът за съхранение на данните е необходимо да бъде удължен с оглед изпълнение на нормативно задължение, с оглед на легитимни интереси на Университета или друго.
Предаване на Вашите лични данни за обработване
Чл. 13. (1) Университетът може по собствена преценка да предава част или всички Ваши лични данни на обработващи лични данни за изпълнението на целите за обработване, с които сте се съгласили, при спазване на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 (GDPR).
Университетът Ви уведомява в случай на намерение да предаде част или всички Ваши лични данни на трети държави или международни организации.

Права при събирането, обработването и съхранението на личните Ви данни

Оттегляне на съгласието за обработване на личните Ви данни
Чл. 14. (1) Ако не желаете всички или част от Вашите лични данни да продължат да бъдат обработвани от Университета за конкретна или за всички цели на обработване, Вие можете по всяко време да оттеглите съгласието си за обработка чрез искане в свободен текст или попълване на формата в Приложение № 1, изпратени по имейл или на хартия.
МВБУ може да поиска да удостоверите своята самоличност и идентичност с лицето, за което се отнасят данните, като поиска от Вас да представите на място документ за самоличност.
Оттеглянето на съгласието не се отразява на основателността на обработването на предоставените от Вас лични данни до момента на оттегляне на съгласието.
МВБУ може да продължи да обработва част или всички Ваши данни, ако съществува законово задължение за това, или за целите на опазване на своите легитимни интереси.

Право на достъп
Чл. 15. (1) Вие имате право да изискате и получите от МВБУ потвърждение дали се обработват Вашите лични данни.
Вие имате право да получите достъп до данните, свързани с вас, както и до информацията, отнасяща се до събирането, обработването и съхранението на личните Ви данни.
МВБУ Ви предоставя при поискване копие от обработваните лични данни, свързани с Вас, в електронна или друга подходяща форма.
Предоставянето на достъп до данните е безплатно, но Университетът си запазва правото да наложи административна такса в случай на повторяемост или прекомерност на исканията.

Право на коригиране, допълване и/или попълване
Чл. 16. Вие имате право да поискате от МВБУ да:
коригира неточните лични данни, свързани с Вас;
да допълни и/или попълни непълните лични данни, свързани с Вас.

Право на изтриване („да бъдеш забравен“)
Чл. 17. (1) Вие имате правото да поискате от МВБУ изтриване на част или всички свързани с Вас лични данни, а МВБУ има задължението да ги изтрие без ненужно забавяне, когато е налице някое от посочените по-долу основания:
личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин;
Вие оттеглите своето съгласие, върху което се основава обработването на данните, и няма друго правно основание за обработването;
Вие възразите срещу обработването на свързаните с Вас лични данни и няма законни основания за обработването, които да имат преимущество;
личните данни са били обработвани незаконосъобразно;
личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на ЕС или правото на държава-членка, което се прилага спрямо Университета;
личните данни са били събрани във връзка с предлагането на услуги на информационното общество.
Университетът не е длъжен да изтрие личните данни, ако ги съхранява и обработва:
за упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация;
за спазване на правно задължение, което изисква обработване, предвидено в правото на ЕС или правото на държавата-членка, което се прилага спрямо Университета, или за изпълнението на задача от обществен интерес, или при упражняването на официални правомощия, които са му предоставени;
по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве;
за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за статистически цели;
за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.
В случай на упражняване на правото Ви да бъдете забравени, МВБУ ще изтрие всички Ваши данни, с изключение на Вашия единен граждански номер за целите на отчетността.
За да упражните правото си за бъдете забравен, е необходимо да изпратите искане в свободен текст или попълнена форма съгласно Приложение № 2 по имейл или на хартия, и да се легитимирате на място с документ за самоличност.

Право на ограничаване
Чл. 18. Вие имате право да изискате от МВБУ да ограничи обработването на свързаните с Вас данни, когато:
оспорите точността на личните данни за срок, който позволява на МВБУ да провери точността на личните данни;
обработването е неправомерно, но не желаете личните Ви данни да бъдат изтрити, а само използването им да бъде ограничено;
МВБУ не се нуждае повече от личните Ви данни за целите на обработването, но Вие ги изисквате за установяването, упражняването или защитата на свои правни претенции;
Възразили сте срещу обработването в очакване на проверка дали законните основания на МВБУ имат преимущество пред Вашите интереси.

Право на преносимост
Чл. 19. (1) Ако сте дали съгласие за обработване на Вашите лични данни или обработването е необходимо за изпълнението на договора с МВБУ, или ако данните Ви се обработват по автоматизиран начин, Вие можете след като се легитимирате пред МВБУ:
да поискате от МВБУ да Ви предостави Вашите лични данни в подходящ формат и да ги прехвърлите към друг Администратор;
да поискате от Университета пряко да прехвърли Вашите лични данни към посочен от Вас администратор, когато това е технически осъществимо.
Вие можете да упражните правото си на преносимост чрез изпращане на искане в свободен текст или попълнена форма съгласно Приложение № 3 по имейл или на хартия.
Право на получаване на информация

Чл. 20. Вие можете да поискате от МВБУ да Ви информира относно всички получатели, на които личните данни, за които е поискано коригиране, изтриване или ограничаване на обработването, са били разкрити. МВБУ може да откаже да предостави тази информация, ако това е невъзможно или изисква несъразмерно големи усилия.
Право на възражение
Чл. 21. Вие можете да възразите по всяко време срещу обработването на Вашите лични данни от МВБУ, включително ако се обработват за целите на профилиране или директен маркетинг.

Вашите права при нарушение на сигурността на личните Ви данни
Чл. 22. (1) Ако МВБУ установи нарушение на сигурността на личните Ви данни, което може да породи висок риск за Вашите права и свободи, той Ви уведомява без ненужно забавяне за нарушението, както и за мерките, които са предприети или предстои да бъдат предприети.
МВБУ не е длъжен да Ви уведомява, ако:
е предприел подходящи технически и организационни мерки за защита по отношение на данните, засегнати от нарушението на сигурността;
е взел впоследствие мерки, които гарантират, че нарушението няма да доведе до висок риск за правата Ви;
уведомяването би изисквало непропорционални усилия.

Лица, на които се предоставят личните Ви данни
Чл. 23. За целите на обработване на личните Ви данни и изпълнение на сключения договор, МВБУ може да предоставя данните Ви на трети лица, обработващи лични данни, които спазват всички изисквания за законност и сигурност при обработването и съхраняването на личните Ви данни.
Чл. 24. МВБУ не извършва трансфер на Вашите данни към трети държави или международни организации.
Чл. 25. В случай на нарушаване на правата Ви, съгласно горепосоченото или приложимото законодателство за защита на личните данни, имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни, както следва:
Чл. 26. Можете да упражните всичките си права относно защита на Вашите лични данни чрез формите, приложени към настоящата информация. Тези форми не са задължителни, можете да отправите исканията си във всякаква форма, която съдържа изявление за това и Ви идентифицира като притежател на данните.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ – ПРОПУСКВАТЕЛЕН РЕЖИМ
СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ – ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ
СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ – СЛУЖИТЕЛИ И ПРЕПОДАВАТЕЛИ