Конкурс за кандидатстване за научна степен Доктор

Обучение в образователна и научна степен Доктор

Конкурс за кандидатстване

За обучение в образователната и научна степен „доктор“ могат да кандидатстват лица с придобита образователно-квалификационна степен „магистър”.

Обучението се осъществява в редовна, задочна и самостоятелна форма.

Приемът в редовна и задочна форма на докторските програми се осъществява с конкурс, който публично се обявява в Държавен вестник и на официалния сайт на Международно висше бизнес училище. Конкурсите традиционно се обявяват през месец септември на всяка учебна година. Допускането на кандидатите до участие в конкурса се извършва от комисия. Конкурсът включва изпит по специалността и изпит по чужд език, избран от кандидата.

Приемът в самостоятелна форма на обучение на докторанти, разработили в основната част дисертационен труд за присъждане на образователната и научна степен „доктор“, се извършва без изпит през цялата академична година.

За кандидатстване в образователната и научна степен „доктор“ всеки кандидат депозира в Централна студентска администрация документите, които са задължителни за кандидатстване и заплаща административна такса. 

Международно висше бизнес училище – Ботевград, обявява конкурси за прием на докторанти, в съответствие с Решение № 10 от 19 юли 2023 г. на Академичния съвет за учебната 2023/2024 г.:

  • в професионално направление 3.7 Администрация и управление, докторска програма „Администрация и управление (бизнес администрация)“ – 2 редовна форма на обучение и 2 задочна форма на обучение;
  • в професионално направление 3.8 Икономика, докторска програма „Икономика и управление (индустрия)“ – 2 редовна форма на обучение и 2 задочна форма на обучение;
  • в професионално направление 3.9 Туризъм, докторска програма „Икономика и управление (туризъм)“ – 1 редовна форма на обучение и 1 задочна форма на обучение.

Конкурсите са обявени в Държавен вестник бр. 74 от 29 август 2023 година и са със срок за подаване на документите до 30 октомври 2023 година.

Кандидатите за обучение подават следните документи:

  1. Заявление за кандидатстване по образец (изтегля се оттук);
  2. Автобиография;
  3. Копие от диплома за висше образование, ОКС „магистър“;

Всички конкурси са със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“.

Справки и подаване на документи:

  • Ботевград,  ул. „Гурко“14, тел.: 0723 68812;
  • София – ул. „Винсент ван Гог“ 7, Център за дистанционно обучение, тел.: 02 400 16 30

Извадка от Неофициален раздел на ДВ, бр.74 от 16.09.2022 г. 

Конкурсът включва изпит по специалността и изпит по чужд език, избран от кандидата.

Приемът в самостоятелна форма на обучение на докторанти, разработили в основната част дисертационен труд за присъждане на образователно-научна степен „Доктор“, се извършва без изпит през цялата академична година.

На зачислените докторанти се определя научен ръководител – хабилитирано лице или доктор на науките (при докторанти на самостоятелна подготовка, ако е необходимо).