BG05M2OP001-2.009 -0032 „Пилотни обучения на докторантите по програми „Бизнесадминистрация”, “Икономика и управление-индустрия” и “Икономика и управление – туризъм” в сферата на управлението на научноизследователски проекти и създаване на условия за повишаване квалификацията и способстване кариерното развитие на преподавателите в Международно висше бизнес училище“

ПРОЕКТ И ГЛАВНА ЦЕЛ: BG05M2OP001-2.009 -0032 „Пилотни обучения на докторантите по програми “Бизнесадминистрация”, “Икономика и управление-индустрия” и “Икономика и управление – туризъм” в сферата на управлението на научноизследователски проекти и създаване на условия за повишаване квалификацията и способстване кариерното развитие на преподавателите в Международно висше бизнес училище“

Проектът е финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Процедура: BG05M2OP001-2.009  “Подкрепа за развитието на докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени – фаза 1“

Обща стойност: 166 329,10 лв. От които 141 379, 74 лв. европейско и 24 949, 36 лв. национално съфинансиране.

Начало: 21.04.2017 г.

Край: 20.03.2019 г.

Цели на проекта

С настоящото проектно предложение МВБУ си поставя две основни и взаимно свързани цели:

1. Да надгради вече постигнатите резултати в посока оптимизиране подготовката на специалисти в сферите на бизнес администрацията, управлението на индустрията и управлението на туризма – области, достиженията на МВБУ в които са подробно описани в рамките на Секция № 11 по-долу, в направление, пряко свързано със създаването на умения и капацитет за управление на научни проекти. Практическата реализация на тази цел ще даде своя принос, от една страна, за утвърждаване на МВБУ като университет, предлагащ на своите студенти и докторанти подготовка, съобразена както с актуалните изисквания на академичното образование, така и с най-съвременните императиви на теоретичната и практическа подготовка за научноизследователска дейност. От друга страна, успешното изпълнение на свързаните с тази цел дейности ще доведе до постигане от страна на кандидата на целите, които си поставя настоящата процедура BG05M2ОP001-2.009, в посока укрепване потенциала на младото поколение да извършва изследователски дейности чрез инвестиции в образователни програми, ориентирани към научните изследвания, и по-конкретно към уменията за подготовка и управление на научни проекти.

2. Да създаде още по-добри условия за повишаване квалификацията на преподавателския състав, ангажиран за целите на подготовката и развитието на обучаващите се въобще и в частност на докторантите, записали докторантски програми в МВБУ. И тук, както по-горе, кандидатът стъпва на базата на вече постигнати резултати във връзка с създаването на все по-добри условия за работа и усъвършенстване на научно-преподавателския състав на Висшето училище (вж. представянето на реализираните от МВБУ проекти в рамките на Секция 11 по-долу). С реализацията на настоящото проектно предложение на преподавателите ще бъде предоставена възможността да надградят познанията си в областта на управлението на научните проекти и – в перспектива – да предадат своята експертиза на включените в докторантски програми на кандидата обучаеми след края на проекта.

С успешното постигане на така заложените цели университетът ще даде своя скромен принос за реализацията на целите, залегнали в стратегията на настоящата процедура BG05M2ОP001-2.009, и по-конкретно за създаване условия за квалификация, продължаващо обучение и кариерно развитие на заетите в сферата на науката чрез осигуряване на обучения за придобиване на умения и компетенции в сферата на академичното писане, проектната дейност и други необходими на младите изследователи, включително преподаватели във висши училища (Дейност № 3 съгласно Условията за кандидатстване по процедура BG05M2ОP001-2.009).

Целева група

С оглед спецификата на предвидените за изпълнение дейности, съставляващи обхвата на това проектно предложение, от гледна точка на параметри и характеристики, в рамките на целевата група крайни бенефициенти на проекта попадат на първо място докторантите, записани в трите акредитирани докторски програми на висшето училище, а именно 3.7 „Бизнес администрация“, 3.8 „Икономика и управление /индустрия/“ и 3.9 „Икономика и управление /туризъм/“ (6 докторанти за периода на изпълнение на проекта), както и преподавателите, ангажирани с подготовката на обучаемите по докторантските програми, предлагани от кандидата МВБУ (12 преподаватели за периода на изпълнение на проекта, ангажирани с подготовката на докторантите в дисциплините „Иновации“, „Иновационен мениджмънт“, „Счетоводство и счетоводно отчитане на иновационни проекти“, „Бизнес анализ“, „Организационно поведение“, „Финанси“, „Управление на проекти“, „Междукултурни различия“, „Финансов анализ“). Така общият брой на лицата, включени в целевата група на настоящото проектно предложение, е 18 крайни бенефициенти. От гледна точка на възрастта в целевата група се предвижда да бъдат включени 7 млади учени до 34 години и 11 преподаватели над тази възраст. В съответствие с принципа на недопускане на дискриминация и равенството между половете, в групата на крайните бенефициенти се очаква да бъдат включени 7 жени и 11 мъже.

Както става очевидно от така направеното представяне, на етап планиране подборът на целевата група е съобразен не само с хоризонталните принципи на ОП НОИР, но и с реалните нужди на крайните бенефициенти – докторанти и университетски преподаватели – в контекста на тяхната академична и практическа подготовка за бъдещо участие в НИРД. Тук е мястото да се отбележи, че в своята цялост настоящото проектно предложение е подчинено на идеята в най-висока степен да отговори на обективните потребности на целевата група във връзка със задълбочаването на квалификацията на преките крайни бенефициенти в областта на организирането и провеждането на научноизследователски проекти, тяхното управление и излагането на постигнатите резултати със средствата на академичното писане. Тъкмо поради тази причина на практика всички дейности, касаещи подготовката и пилотното провеждане на двете специализирани в тази област обучения, а именно дейности 2, 3, 4 и 5, заложени в рамките на Секция 7 по-горе и явяващи се логическата сърцевина на проекта в светлината на неговите генерални цели, неизменно акцентират върху обратната връзка, осъществявана на база пряка комуникация с представителите на целевата група. Кулминацията в тази област намира изражение в представената по-горе дейност 6, чиято функция е именно да институционализира отговора на потребностите на крайните бенефициенти под формата на стратегия за разписването на нова учебна програма, посветена на управлението на научните проекти. Сама по себе си тази стратегия се явява средство за мултиплициране на ефекта от изпълнението на настоящото проектно предложение и от получената по линия на ЕСФ финансова помощ така, че неговите резултати да останат достъпни и в перспектива. В действителност бъдещото въвеждане на новата програма „Управление на научни проекти“ в конспекта за подготовка на докторанти от страна на МВБУ ще разшири кръга на непреките бенефициенти на този проект, включвайки по косвен път и бъдещите млади учени, обучаващи се при кандидата за получаване на научна степен „доктор“. По този начин Международното висше бизнес училище ще продължи да дава своя скромен принос за постигане целите на ОП НОИР и конкретно на настоящата процедура BG05M2ОP001-2.009 в посока развитие на човешките ресурси, ангажирани в сферата на науката, и след финализиране на настоящия проект.

Основни дейности

– Подготовка на пилотно обучение на тема „Управление на научноизследователски проекти“ за представители на целевата група;

– Организиране и провеждане на пилотно обучение на целевата група на тема „Управление на научноизследователски проекти“; обучаеми: 6 докторанти;

– Подготовка на пилотно обучение на тема „Съвременни аспекти на научноизследователските проекти“ за представители на целевата група;

– Организиране и провеждане на пилотно обучение на целевата група по курс „Съвременни аспекти на научноизследователските проекти“; обучаеми: 6 докторанти и 12 преподаватели;

– Анализ на постигнатите пилотни резултати и разработване на стратегия за изграждане, на база разработените обучения, на нова учебна програма „Управление на научни проекти“ в рамките на акредитираните докторантски програми на МВБУ, и за адаптиране на курсовете за прилагане в онлайн дистанционна форма на обучение след приключване на проекта;

– Организиране и провеждане на практически семинар с международно участие за нуждите на целевата група, посветен на академичното писане;

– Осигуряване на достъп до специализирани научни журнали и софтуер в областта на подпомагането на научноизследователската работа за нуждите на целевата група;

– Осигуряване на публичност, популяризиране на резултатите от проекта и приноса на ЕСФ.