Бизнес финанси

Магистърската програма е професионален подход към подготовката на висококвалифицирани мениджъри, предприемачи и експерти, които са способни да осигурят най-добрите стратегически и оперативни решения за справяне с икономическите и финансовите проблеми на компаниите. 

Форма на обучение: дистанционна
Продължителност на обучение: 1,5 години (3 семестъра)
Език на преподаване: български
ECTS кредити: 90 ECTS 

Програмата по „Бизнес финанси“ включва прецизирани и актуални за практиката модули от дисциплини. Те са подбрани съобразно съвременните национални потребности и европейски изисквания в областта на финансите, надграждащи знанията на студентите, логически последователно изложени и подходящо разпределени в три семестъра. Осъществяването на качествено обучение се обезпечава от висококвалифицирани преподаватели и специалисти, което гарантира успешна реализация на пазара на труда на завършилите магистърската програма в съответствие с целите и мисията на МВБУ да създава конкурентноспособни специалисти на международно ниво. В процеса на обучение широко се използват интерактивни методи, комбинирани с мултимедийни презентации, дискусии, курсови проекти, казуси и др. Предлагаме подкрепяща академична среда, толерираща равнопоставеността. Предоставяме възможности за включването на студенти в екипи за работа по проекти за научни и практически изследвания.

Магистърската програма по „Бизнес финанси” споделя приоритетите и отразява стратегическите цели и задачи на МВБУ, свързани с образователната и научноизследователската дейности. Програмата е в съответствие с нормативната база и изискванията на НАОА за обучение в ОКС „магистър“, със Закона за висшето образование, Европейската система за натрупване и трансфер на кредити (ECTS) и правилниците на МВБУ. Програмата се реализира и администрира чрез разработена учебна документация и учебни програми, ориентирани към придобиването на знания и умения, и изграждане на лични и професионални компетенции, съобразени с Националната квалификационна рамка на Република България, Европейската квалификационна рамка (ЕКР) и Рамката на квалификациите в европейското пространство за висше образование (ЕПВО).

Задължителни

 • Финансово право
 • Финансов анализ
 • Техники за финансиране на активи и ценни книги
 • Моделиране на финансови процеси
 • Данъчно облагане на фирмите
 • Банки и системи на разплащане
 • Управление на риска
 • Инвестиционен мениджмънт
 • Магистърски семинар

Избираеми

 • Управление на инвестиционни портфейли/Финансов инженеринг и прогнозиране
 • Финансови посредници/Алтернативни инвестиции

Факултативни 

 • Всяка дисциплина, изучавана от другите магистърски програми

Дипломна работа/Държавен изпит 

Теоретични знания за:
• същността, методите и инструментариума на финансовия анализ;
• оценката и управлението на портфейла, корпоративните финанси и алтернативните инвестиции;
• правната рамка на фирмените финанси;
• търговията и поведението на капиталовите пазари;
• управлението на риска, кредитирането, емитирането на ценни книжа, управлението на финансови ресурси и активи;
• възможностите за финансово посредничество.

Практически умения за:
• рационално тълкуване и анализиране на текущите икономически и финансови процеси;
• управление на спестяванията и инвестициите на компаниите;
• изготвяне на финансово обосновани решения, необходими за постигане на целите на компанията;
• оценяване на риска при вземане на инвестиционни решения;
• ефективно управление на активи и дейности. 

• експерт в банкови или небанкови финансови институции;
• финансов анализатор и експерт в публичната администрация, органите на централната и местната администрация;
• експерт във финансово-брокерски къщи;
• финансов мениджър в мултинационални корпорации;
• експерт в международни финансови организации. 

Успешно завършилите програмата получават диплома за висше образование със степен „магистър“ и Европейско дипломно приложение.

Завършилите магистърската програма по „Бизнес финанси“ могат да продължат обучението си в ОНС „Доктор“.