Бизнес психология

Основната образователна цел на програмата е подготовката на експерти, разполагащи със систематизирани знания за ключовите постижения на съвременната наука в сферата на бизнес психологията и практически умения за задълбочено и многопластово изследване на въпроси от областта на бизнеса и психологията; да изгражда професионалисти с компетенции, необходими за извършване на критични и оригинални анализи и осъществяване на управленска дейност с цялостно разбиране и прилагане на принципите на бизнес психологията в различни по характер бизнес организации.

Форма на обучение: дистанционна
Продължителност на обучение: 1 година (2 семестъра)
Език на преподаване: български
ECTS кредити: 60 ECTS 

Магистърската програма по „Бизнес психология” споделя приоритетите и отразява стратегическите цели и задачи на МВБУ, свързани с образователната и научноизследователската дейности. Програмата е в съответствие с нормативната база и изискванията на НАОА за обучение в ОКС „магистър“, със Закона за висшето образование, Европейската система за натрупване и трансфер на кредити (ECTS) и правилниците на МВБУ. Програмата се реализира и администрира чрез разработена учебна документация и учебни програми, ориентирани към придобиването на знания и умения, и изграждане на лични и професионални компетенции, съобразени с Националната квалификационна рамка на Република България, Европейската квалификационна рамка (ЕКР) и Рамката на квалификациите в европейското пространство за висше образование (ЕПВО).

Програмата по „Бизнес психология“ включва прецизирани и актуални за практиката модули от дисциплини. Те са подбрани съобразно съвременните национални потребности и европейски изисквания в областта на бизнес психологията, надграждащи знанията на студентите, логически последователно изложени и подходящо разпределени в два семестъра.

Осъществяването на качествено обучение се обезпечава от висококвалифицирани преподаватели и специалисти, което гарантира успешна реализация на пазара на труда на завършилите магистърската програма в съответствие с целите и мисията на МВБУ да създава конкурентноспособни специалисти на международно ниво. В процеса на обучение широко се използват интерактивни методи, комбинирани с мултимедийни презентации, дискусии, курсови проекти, казуси и др. Предлагаме подкрепяща академична среда, толерираща равнопоставеността. Предоставяме възможности за включването на студенти в екипи за работа по проекти за научни и практически изследвания.

Задължителни

 • Основи на психологията
 • Лидерство, власт и влияние
 • Трудова и организационна психология
 • Организационно развитие и управление на промяната
 • Стратегическо управление и развитие на хора в организацията
 • Управление на конфликти и медиация
 • Магистърски семинар

Избираеми

 • Междукултурен мениджмънт/Управленско консултиране
 • Поведенческа икономика/Психология на предприемачеството

Факултативни 

 • Всяка дисциплина, изучавана от другите магистърски програми

Дипломна работа/Държавен изпит

Теоретични знания за:

 • мениджмънта и бизнес психологията, включително свързани с най‑новите постижения в тях;
 • основните социалнопсихологически процеси в бизнес организациите;
 • спецификите на психологическото бизнес консултиране; стратегиите за вземане на решения и разрешаване на проблеми;
 • междукултурния мениджмънт.

Практически умения за:

 • провеждане на анализи и диагностика на проблеми, възникващи в бизнес организациите и извеждане на решения, основаващи се на съвременни изследвания чрез интегриране на знания от интер- и мултидисциплинарни области;
 • генериране на процедури за въвеждане на иновации и управление на поведението в работна среда;
 • оценяване в условията на непредсказуемост;
 • аргументирано вземане на решения в сложна ситуация от проблеми с многообразен характер. 

• консултант по организационно развитие и управление на хора и бизнес процеси;
• специалист/експерт по бизнес управление и бизнес психология;
• аналитичен специалист в европейски институции и институциите на държавната власт у нас (централна и местна);
• експерт по кариерно развитие и организационна промяна;
• координатор, експерт и анализатор на бизнес програми и проекти в международни и национални организации, институции и консорциуми, и др. 

Успешно завършилите програмата получават диплома за висше образование със степен „магистър“ и Европейско дипломно приложение.

Завършилите магистърската програма по „Бизнес психология“ могат да продължат обучението си в ОНС „доктор“.