Ивент Мениджмънт

Целта на програмата е да се натрупат и систематизират знания за специалните събития като инструмент на ефективната фирмена комуникация, същността на събитийния мениджмънт и професионалната роля на ивент мениджъра с интердисциплинарните познания, които изисква тя.

Форма на обучение: дистанционна
Продължителност на обучение: 1,5 години (3 семестъра)
Език на преподаване: български
ECTS кредити: 90 ECTS

Магистърската програма по „Ивент мениджмънт” споделя приоритетите и отразява стратегическите цели и задачи на МВБУ, свързани с образователната и научноизследователската дейности. Програмата е в съответствие с нормативната база и изискванията на НАОА за обучение в ОКС „магистър“, със Закона за висшето образование, Европейската система за натрупване и трансфер на кредити (ECTS) и правилниците на МВБУ. Програмата се реализира и администрира чрез разработена учебна документация и учебни програми, ориентирани към придобиването на знания и умения и изграждане на лични и професионални компетенции, съобразени с Националната квалификационна рамка на Република България, Европейската квалификационна рамка (ЕКР) и Рамката на квалификациите в европейското пространство за висше образование (ЕПВО).

Програмата по „Ивент мениджмънт“ включва прецизирани и актуални за практиката модули от дисциплини. Те са подбрани съобразно съвременните национални потребности и европейски изисквания в областта на ивент мениджмънта, надграждащи знанията на студентите, логически последователно изложени и подходящо разпределени в три семестъра.

Осъществяването на качествено обучение се обезпечава от висококвалифицирани преподаватели и специалисти, което гарантира успешна реализация на пазара на труда на завършилите магистърската програма в съответствие с целите и мисията на МВБУ да създава конкурентноспособни специалисти на международно ниво. В процеса на обучение широко се използват интерактивни методи, комбинирани с мултимедийни презентации, дискусии, курсови проекти, казуси и др. Предлагаме подкрепяща академична среда, толерираща равнопоставеността. Предоставяме възможности за включването на студенти в екипи за работа по проекти за научни и практически изследвания.

Задължителни

 • Стратегически мениджмънт на туристическата дейност
 • Маркетинг в туризма в дигитална среда
 • Иновации и управление на качеството в туризма
 • Управление на проекти в туризма
 • Изследователски проект – I част
 • Теория и практика на ивент мениджмънта
 • Мениджмънт на дестинационни събития
 • Изследователски проект – II част
 • Публична политика и развитие на туризма
 • Магистърски семинар

Избираеми

 • Събития и междукултурни комуникации /Пост-събитиен мониторинг (проект)

Факултативни

 • Всяка дисциплина, изучавана от другите магистърски програми

Дипломна работа/Държавен изпит

Теоретични знания за:
• търсенето и предлагането на корпоративни, публични и дестинационни събития;
• видовете събития и тяхното планиране, организиране и провеждане;
• съвременните методи и техники за управление на специални събития;
• постигането на комуникационните цели на компанията чрез специални събития;
• управлението на проекти;
• публичното финансиране на големи проекти.

Практически умения и компетенции за:
• изграждане на креативна концепция за специално събитие;
• организация и управление на процесите и ресурсите при събития;
• управление на взаимоотношенията с партньори и клиенти;
• изграждане на екипи при подготовка и провеждане на събития;
• оценяване и отчитане на специални събития. 

• организатор на форуми и събития от различен мащаб;
• медиен координатор;
• мениджър на конгресен център;
• ивент мениджър;
• мениджър в ресторант/хотел;
• маркетинг специалист;
• специалист продажби;
• различни позиции в галерии, театри и концертни зали. 

Успешно завършилите програмата получават диплома за висше образование със степен „магистър“ и Европейско дипломно приложение.

Завършилите магистърската програма по „Ивент мениджмънт“ могат да продължат обучението си в ОНС „доктор“.