Счетоводство и одитинг

Организирането на обучението в магистърската програма съответства на развитието на теорията, практиката и бизнес потребностите, като осигурява и създава  знания, компетенции и умения за обучаваните студенти в областта на счетоводството и одита.

Акцентът в учебното съдържание се поставя върху съвременните постижения на счетоводната наука, изискванията на практиката и разпоредбите на националното законодателство, Директивите на ЕС, Международните счетоводни стандарти и Международните одиторски стандарти. 

Форма на обучение: задочна

Продължителност: 2 семестъра (1 година ) за студенти, завършили бакалавърска степен със специалност „Счетоводство и контрол“
                                           3 семестъра (18 месеца) за студенти, завършили друга бакалавърска степен

Език на преподаване: български

ECTS кредити: 60 ECTS за двусеместриалната и 90 ECTS за трисеместриалната програма

Програмата по „Счетоводство и одитинг“ включва прецизирани и актуални за практиката модули от дисциплини. Те са подбрани съобразно съвременните национални потребности и европейски изисквания в областта на счетоводството и одитинга, надграждащи знанията на студентите, логически последователно изложени и подходящо разпределени в два или три семестъра.

Осъществяването на качествено обучение се обезпечава от висококвалифицирани преподаватели и специалисти, което гарантира успешна реализация на пазара на труда на завършилите магистърската програма в съответствие с целите и мисията на МВБУ да създава конкурентноспособни специалисти на международно ниво.

В процеса на обучение широко се използват интерактивни методи, комбинирани с мултимедийни презентации, дискусии, курсови проекти, казуси и др. Предлагаме подкрепяща академична среда, толерираща равнопоставеността. Предоставяме възможности за включването на студенти в екипи за работа по проекти за научни и практически изследвания.

Магистърската програма по „Счетоводство и одитинг” споделя приоритетите и отразява стратегическите цели и задачи на МВБУ, свързани с образователната и научноизследователската дейности. Програмата е в съответствие с нормативната база и изискванията на НАОА за обучение в ОКС „магистър“, със Закона за висшето образование, Европейската система за натрупване и трансфер на кредити (ECTS) и правилниците на МВБУ. Програмата се реализира и администрира чрез разработена учебна документация и учебни програми, ориентирани към придобиването на знания и умения, и изграждане на лични и професионални компетенции, съобразени с Националната квалификационна рамка на Република България, Европейската квалификационна рамка (ЕКР) и Рамката на квалификациите в европейското пространство за висше образование (ЕПВО). 

Задължителни

 • Финансово счетоводство
 • Управленско счетоводство
 • Стандарти за финансово отчитане
 • Финансово право
 • Анализ на финансовите отчети
 • Международни одиторски стандарти
 • Счетоводна политика
 • Данъчно право
 • Осигурителни схеми
 • Магистърски семинар

Дисциплините обозначени със * са задължителни само за трисеместриалната магистърска програма. 

Избираеми

 • Управление на риска/ Отчитане на сделки с финансови инструменти
 • Професионална етика в счетоводството и одита/Консолидирани финансови отчети

Факултативни

Всяка дисциплина, изучавана от другите магистърски програми

Дипломна работа/Държавен изпит

Теоретични знания за:

 • методологията, организацията и технологията на счетоводството и одита на предприятията;
 • съдържанието и структурата на финансовите отчети на предприятията;
 • същността на независим одит на финансовите отчети, съгласно изискванията на действащото законодателство;
 • приложимите счетоводни и одиторски стандарти.

 

Практически умения и компетенции:

 • прилагане на техниките за текущо счетоводно отчитане на стопанската дейност;
 • съставяне на финансови отчети, осъществяване на финансов контрол, извършване на финансов анализ на дейността;
 • събиране, класифициране, оценяване и интерпретиране на данни от областта на счетоводството и одита с цел решаване на управленски задачи;
 • изграждане и усъвършенстване счетоводни системи в съответствие с изискванията на актуалната нормативна уредба и приложимите счетоводни стандарти;
 • разработване на адекватни счетоводни политики;
 • осъществяване на финансов и одиторски контрол на предприятия и проекти. 
 • оперативен и главен счетоводител;
 • финансов мениджър;
 • финансов анализатор;
 • експерт в търговски предприятия, банки и финансови институции;
 • експерт в инвестиционни фондове и застрахователни дружества;
 • мениджър в счетоводни фирми;
 • външен и вътрешен одитор;
 • консултант в публичната администрация. 

Успешно завършилите програмата получават диплома за висше образование със степен „магистър“ и Европейско дипломно приложение.

Завършилите магистърската програма по „Счетоводство и одитинг“ могат да продължат обучението си в ОНС „Доктор“.