Управление на човешките ресурси и трудова психология

Програмата „Управление на човешките ресурси и трудова психология“ е създадена да отговори на нарастващите изисквания на съвременния пазар на труда и на комплексните предизвикателства в управлението на човешкия капитал в съвременните организации. Тя предлага уникална комбинация от дълбоки теоретични познания и практически умения, като се фокусира върху психологическите аспекти на управлението на човешките ресурси и тяхното приложение в реални бизнес среди.

Целта на програмата е да ви изгради като специалисти с практически и познавателни умения за задълбочено и многопластово изследване на въпроси от областта на управлението и психологията, и с лични и професионални компетентности необходими за извършване на критични и оригинални анализи. Обучението в програмата ви предоставя задълбочени познания за това как можете ефективно да управлявате човешките ресурси в организации, да разбирате и прилагате психологически теории и практики за подобряване на работната ефективност, мотивацията и благополучието на служителите.

Програмата „Управление на човешките ресурси и трудова психология“ е подходяща за вас ако имате интерес към психологията и управлението на човешките ресурси и ако желаете да развиете своите умения за лидерство, консултиране и управление на хора и екипи.

Теоретични знания за:

 • анализиране, сравняване и синтезиране на различни теории в областта на управлението на човешките ресурси и трудовата психология;
 • актуални научни открития и нови подходи в практиката;
 • съдържанието на дейността, която извършват специалистите по управление на персонала и защо тяхната работа е важна за успеха на организацията;
 • специфики на анализирането и проектирането на длъжностите в организацията, на дейностите по планиране, набиране, подбор, обучение и развитие на човешките ресурси в организацията;
 • психологически теории и практики, които подобряват управлението на персонала и организационната ефективност;
 • регламенти, касаещи ЗБУТ в организацията;
 • основи на трудовото право и познаване на механизмите на колективното трудово договаряне;
 • специфични особености на международното управление на човешки ресурси, и др.

Практически умения и компетенции за:

 • реализиране на ефективни програми за мотивиране, обучение и развитие на кариерата и подпомагане на трудовото представяне на персонала;
 • разработване на цялостна стратегия и политика за управление на човешките ресурси;
 • работа със специализирани информационни системи и събиране, класифициране, оценяване и интерпретиране на информация с цел решаване на сложни проблеми в сферата на управлението на човешките ресурси;
 • генериране на процедури за въвеждане на иновации и управление на поведението в работна среда;
 • анализ на ефектите от прилаганите кадрови практики върху работния климат в предприятието и разработване на препоръки за подходящи подобрения с оглед повишаване на удовлетвореността от трудовата среда, мотивацията и производителността на труда;
 • въвеждане на ефективни управленски практики, съответстващи на трудовото и антидискриминационното законодателство и гарантиращи правата на трудещите се;
 • изграждане на административни и организационни структури и самостоятелно управление на екипи;
 • решаване на сложни проблеми в динамична среда, с множество взаимодействащи фактори;
 • разработване и оптимизиране на  социално-психологическите процеси протичащи в бизнес среда.

 

Завършилите магистърската програма по „Управление на човешките ресурси и трудова психология“ имат възможност за професионална реализация във всички бизнес организации и стопански структури на различни управленски и експертни равнища и длъжности като: 

 • мениджъри по управление на човешките ресурси;
 • ръководители на HR отдели, специалисти в такива звена;
 • консултанти по HR;
 • преподаватели, научноизследователски кадри, консултанти по организационно развитие и управление на хора и бизнес процеси;
 • аналитични специалисти в европейски институции и институциите на държавната власт у нас (централна и местна);
 • експерти по кариерно развитие и организационна промяна;
 • координатори, експерти и анализатори на бизнес програми и проекти в международни и национални организации, институции и консорциуми.

 

Форма на обучение: редовна и задочна

Продължителност на обучение: 1,5 години (3 семестъра)

Език на преподаване: български

ECTS кредити: 90

Съответствие с Нормативната база: Програмата стриктно следва изискванията на Националната агенция за оценяване и акредитация (НАОА), Закона за висшето образование в България, Европейската система за натрупване и трансфер на кредити (ECTS), и правилниците на МВБУ.

Съответствие с Европейските стандарти: Програмата е съобразена с Националната квалификационна рамка на Република България и Европейската квалификационна рамка (ЕКР). 

Интегрирани и актуални модули: Предлаганите дисциплини са актуални и съобразени със съвременните европейски изисквания, което гарантира подготовката на висококвалифицирани специалисти. Учебният план отразява най-актуалните тенденции и нужди, публикувани през 2022 г. в Наръчник за разработване на учебни планове по Управление на човешките ресурси, създаден от Обществото за управление на човешки ресурси (SHRM).

 

Задължителни

 • Основи на социалния мениджмънт
 • Основи на психологията
 • Трудово  право
 • Трудова и организационна психология
 • Организационно развитие и УЧР
 • Информационни системи за УЧР
 • Международни аспекти на УЧР
 • Работодателски бранд и привличане на таланти
 • Стандарти за здравословни и безопасни условия на труд и управление на риска
 • Основи  на общественото осигуряване
 • Психология на междуличностните отношения, комуникацията и влиянието
 • Магистърски семинар

Избираеми

 • Етика и антидискриминационни политики в труда/ Професионален коучинг
 • Разработване и управление на HR проекти/ Иновации и креативност в УЧР
 • Корпоративна социална отговорност/ Индивидуални различия на работното място

Факултативни

Всяка дисциплина, изучавана от другите магистърски програми

Дипломна работа/Държавен изпит

Започнете своя път към успеха в управлението на човешките ресурси с МВБУ! Ако обмисляте кариера в динамичната област на управлението на човешките ресурси, МВБУ е мястото за вас. Ние не само помагаме на мечтите ви да станат реалност, но и ви подкрепяме във всяка стъпка по пътя към вашето професионално усъвършенстване.

Независимо дали целите да напреднете в кариерата си, да увеличите доходите си или да промените професионалната си посока, при нас ще намерите всичко необходимо за успеха:

Програми, създадени за бизнеса: Нашите програми са специално разработени, за да отговорят на актуалните нужди на бизнеса, като ви подготвят за успех в многофункционалния днешен бизнес свят.

Индивидуален подход и персонално внимание: Всеки студент при нас получава индивидуално внимание и подход, което гарантира най-доброто обучение.

Сплотена общност и мрежа от контакти: Присъединете се към нашата общност от студенти, преподаватели, служители и бизнес партньори, които ще ви подкрепят и помогнат да развиете вашата креативност и лидерски потенциал.

Преподаватели с практически опит: Нашите преподаватели са професионалисти с богат практически опит, които ще ви водят през реални бизнес казуси и проекти.

Портфолио от практически проекти: Създайте свое портфолио от проекти, което ще докаже вашите умения и ще бъде ценно при кандидатстване за работа.

Гъвкаво обучение: Нашите програми са проектирани да се вписват идеално във вашия зает график.

Финансова подкрепа: Предлагаме различни възможности за финансиране, включително студентско кредитиране, разсрочено плащане на таксите и стипендии.

Международно признание: Получете диплома, която е призната в целия свят.

Център за кариерно развитие: Възползвайте се от нашите услуги за кариерно развитие, които ще ви помогнат да постигнете професионалните си цели.

Възможности за обучение в чужбина: Като част от програма „Еразъм+“, имате възможност за обучение в чужбина и разширяване на своята международна перспектива.

При нас, успехът е съвместна цел. Присъединете се към МВБУ и направете следващата стъпка в своята кариера!

Успешно завършилите програмата получават диплома за висше образование със степен „магистър“ и Европейско дипломно приложение.

Завършилите магистърската програма по „Управление на човешките ресурси и трудова психология“ могат да продължат обучението си в ОНС „доктор“.