Управление на туризма

Основната цел на обучението е разширяване и специализиране на знанията за организацията и управлението на туристическите дейности и подготовка на специалисти, способни да разработят и развият самостоятелно цялостна концепция за туристически продукт. Акцентът на програмата е поставен върху съвременните форми, методи и средства за управление в сферата на туризма в условията на глобализация и бързо променяща се технологична среда.

Форма на обучение: дистанционна
Продължителност на обучение: 1,5 години (3 семестъра)
Език на преподаване: български
ECTS кредити: 90 ECTS 

Магистърската програма по „Управление на туризма” споделя приоритетите и отразява стратегическите цели и задачи на МВБУ, свързани с образователната и научноизследователската дейности. Програмата е в съответствие с нормативната база и изискванията на НАОА за обучение в ОКС „магистър“, със Закона за висшето образование, Европейската система за натрупване и трансфер на кредити (ECTS) и правилниците на МВБУ.

Програмата се реализира и администрира чрез разработена учебна документация и учебни програми, ориентирани към придобиването на знания и умения, и изграждане на лични и професионални компетенции, съобразени с Националната квалификационна рамка на Република България, Европейската квалификационна рамка (ЕКР) и Рамката на квалификациите в европейското пространство за висше образование (ЕПВО).

Програмата по „Управление на туризма“ включва прецизирани и актуални за практиката модули от дисциплини. Те са подбрани съобразно съвременните национални потребности и европейски изисквания в областта на туристическия мениджмънт, надграждащи знанията на студентите, логически последователно изложени и подходящо разпределени в три семестъра.

Осъществяването на качествено обучение се обезпечава от висококвалифицирани преподаватели и специалисти, което гарантира успешна реализация на пазара на труда на завършилите магистърската програма в съответствие с целите и мисията на МВБУ да създава конкурентноспособни специалисти на международно ниво. В процеса на обучение широко се използват интерактивни методи за обучение, комбинирани с мултимедийни презентации, дискусии, курсови проекти, казуси и др., а на студентите се предлага подкрепяща академична среда, толерираща равнопоставеността. Предоставяме възможности за включването им в екипи за работа по проекти за научни и практически изследвания

Задължителни

 • Стратегически мениджмънт на туристическата дейност
 • Маркетинг в туризма в дигитална среда
 • Иновации и управление на качеството в туризма
 • Управление на проекти в туризма
 • Изследователски проект – I част
 • Управление на /локална/ туристическа дестинация
 • Политика за опазване на околната среда в туризма
 • Изследователски проект – II част
 • Публична политика и развитие на туризма
 • Магистърски семинар

Избираеми

 • Устойчиво управление в туризма /Публично-частно партньорство в туризма

Факултативни

Всяка дисциплина, изучавана от другите магистърски програми

Дипломна работа/Държавен изпит

Теоретични знания за:

• принципите, особеностите и закономерностите за развитие на туристическата индустрия;
• управлението на цялостния процес по изграждане, развиване и предлагане на туристически продукт;
• маркетинга на туристическа дестинация;
• публичното финансиране на проекти в областта на туризма;
• управлението на качеството на туристическия продукт.

Практически умения и компетенции:

• стратегическо бизнес планиране и управление на туристическа дестинация;
• разработване на проекти и бизнес планове за създаване и устойчиво развитие на туристически продукт;
• организиране и управление на дейността на туристически обекти и техния продукт;
• участие във формулиране и прилагане на туристически политики;
• изготвяне на стратегически и програмни документи в областта на туризма. 

• мениджър в хотели и хотелиерски вериги;
• мениджър в туроператорски и турагентски фирми;
• експерт в организации в сферата на екскурзоводството и туристическата анимация;
• аналитик и консултант в организации, ангажирани с опазване и развитие на туристически забележителности – музеи, природни паркове, защитени местности, развлекателни паркове;
• експерт в общинска и държавна администрация;
• ръководител или експерт при разработване на проекти, свързани с туризма на национално и регионално ниво;
• експерт в неправителствени организации, свързани с туризма;
• собственик на туристически бизнес. 

Успешно завършилите програмата получават диплома за висше образование със степен „магистър“ и Европейско дипломно приложение.

Завършилите магистърската програма по „Управление на туризма“ могат да продължат обучението си в ОНС „доктор“.