Финансови условия

Финансови условия

Семестриални такси за учебната 2024/2025 

Образователно-квалификационна степен БАКАЛАВЪР

 1. Семестриална такса за Първи и Втори курс на обучение в специалностите на български език – 1620 лв., платима:
 • Еднократно при записване на семестъра – 1620 лв.
 • Разсрочено плащане на две равни вноски:

      – Първа вноска – 860 лв. – при записването на семестъра и

      – Втора вноска –  860 лв. –  за зимен семестър до 30 ноември

                                                        – за летен семестър до 31 март

 1. Семестриална такса за Трети и Четвърти курс на обучение в специалностите на български език – 1320 лв., платима:
 • Еднократно при записване на семестъра – 1320 лв.
 • Разсрочено плащане на две равни вноски:

      – Първа вноска – 710 лв. – при записването на семестъра и

      – Втора вноска –  710 лв. –   за зимен семестър до 30 ноември

                                                     –   за летен семестър до 31 март

 1. Семестриална такса за първи курс на обучение в специалности на английски език:
 • Български граждани –1300 Евро.
 • Граждани на ЕС – 1300 Евро.
 • Граждани на страни извън ЕС – 2100 Евро.

   4.  За записване на допълнителна дисциплина при индивидуален план на обучение – 405 лв.

Образователно-квалификационна степен МАГИСТЪР

 1. Семестриална такса за специалностите на български език 1620 лв.
 2. Семестриална такса за обучение в специалности на английски език:
 • Български граждани – 1300 Евро.
 • Граждани на ЕС – 1300 Евро.
 • Граждани на страни извън ЕС – 2300 Евро.

Образователна и научна степен ДОКТОР

Годишна такса за обучение:

 • български граждани редовна и самостоятелна форма – 3500 лева
 • български граждани задочна форма – 3300 лева
 • чужди граждани – 3500 евро

Защита на докторска дисертация:

 • български граждани – 1800 лева;
 • чужди граждани – 1800 € евро.

В случай, че студентът не заплати семестриалните такси в посочените от МВБУ срокове, той дължи неустойка върху невнесените суми в размер на 0,5 % дневно, до окончателното им изплащане.

В случай, че студентът не внесе учебна такса или не погаси задължението си за неустойка, това е основание МВБУ да откаже да му завери съответния семестър и да не го регистрира за учебния процес.

Внесена такса за обучение не се възстановява от МВБУ:

 • При преустановяване на обучението по вина на студента;
 • При записан първи семестър на първи курс;
 • При преустановяване на курса на обучение след първи курс, по искане на студента, МВБУ му възстановява:

      – 50 % от внесената такса за обучение за съответния семестър, когато искането е постъпило преди започване на обучението през този семестър;

     – 25 % от внесената такса за обучение за съответния семестър, когато искането е постъпило до 30 дни след започване на обучението през този семестър

Годишната такса за обучение в докторски програми не подлежи на връщане. 

Административни такси

 • Конкурсен кандидат-студентски изпит  за специалности на български и английски –  50 лв.
 • Издаване на индивидуален протокол за явяване на семестриален изпит след редовна и поправителна сесия – 25 лв. 
 • Издаване на индивидуален протокол за явяване изпит, с цел промяна на оценката – 25 лв. 
 • Достъп до учебна дисциплина за студентите с удължен срок на обучение – 60 лв. 
 • Академично признаване, чрез НАЦИД на степен на висше образование, придобито в чужбина, с цел продължаване на обучението в МВБУ – 200 лв. 
 • Издаване на Академична справка на лица с прекратени или без студентски права (вкл. дипомирани, отписани, напуснали или освободени) – 50 лв. 
 • Трето явяване на Държавен изпит – 100 лв. 
 • Издаване на дубликат на диплома за завършена ОКС на висше образование – 100 лв. 
 • Дипломиране – 50 лв.

Административните такси не подлежат на връщане при отказ на студента или кандидат-студента от услуга.

Отстъпки от семестриалните такси:

 1. 50% намаление на семестриалната такса за хора с увреждания(с ТЕЛК) от и над 75% за обучение в бакалавърска програма;
 2. За висок успех за придобиване на ОКС „Бакалавър“ в програмите на английски език.
 • 400 евро за първата година, валидна за всички апликанти от ЕС и извън ЕС (включително и за лица с българско гражданство), които имат успех не по-малко от много добър 5.00  от дипломата за Средно образование. 
 • 400 Евро за всяка следваща година от обучението при успех минимум много добър 5.00. 

   3. За висок успех за придобиване на ОКС „Магистър“ в програмите на английски език.

 • 400 Евро за първата година, валидна за всички апликанти от ЕС и извън ЕС (включително и за лица с българско гражданство), които имат успех не по-малко от много добър 5.00  от дипломата за Бакалавър. 

   4. За членове на едно семейство, обучаващи се във всички програми на МВБУ, за всички апликанти от ЕС и извън ЕС (включително и за лица с българско гражданство).

 • 10 % на втория и всеки следващ член на едно семейство (съпрузи, братя, сестри, родители и деца), които са завършили своето образование в МВБУ не по-късно от пет години назад. 
 • 25 % на всеки втори член на семейството, които се обучават по едно и също време.

   5. При еднократно заплатена такса за цялата учебна година.

 • 10 % за всички студенти от ЕС и извън ЕС (включително и за лица с българско гражданство), за придобиване на образователно-квалификационна степен „Бакалавър“ и „Магистър“ в програмите на български и английски език.

   6. При продължаване на обучението в ОКС „Магистър“ след придобита ОКС „Бакалавър“ в МВБУ.

 • 10 % за всички студенти от ЕС и извън ЕС (включително и за лица с българско гражданство) във всички програми на български и английски език.

   7. При ранно записване за ОКС „Бакалавър“ до 1 април и за ОКС „Магистър“ до 1 юли.

 • 10 % за всички студенти от ЕС и извън ЕС (включително и за лица с българско гражданство) във всички програми на български и английски език.

Всеки записал се студент или докторант в МВБУ има право да ползва само една отстъпка в учебната година.

Начини на плащане:

 • с банкова карта на ПОС-терминал в административните офиси на МВБУ;
 • по банков път, чрез електронно банкиране или Easy Pay – таксата се внася по банковата сметка на МВБУ

ОББ – Офис Ботевград

IBAN: BG76UBBS81551089856718

SWIFT BIC: UBBSBGSF

Основание: …………………. трите имена…………………….. ЕГН……………..