Финансови условия

Финансови условия

Плащане на семестриални такси:

Семестриални такси за учебната 2023/2024

Образователно-квалификационна степен БАКАЛАВЪР

 1. Семестриална такса за Първи курс на обучение в специалностите на български език – 1620 лв., платима:
 • Еднократно при записване на семестъра – 1620 лв.
 • Разсрочено плащане на две равни вноски:

      – Първа вноска – 860 лв. – при записването на семестъра и

      – Втора вноска –  860 лв. –  за зимен семестър до 30 ноември

                                                       – за летен семестър до 31 март

 1. Семестриална такса за Втори, Трети и Четвърти курс на обучение в специалностите на български език – 1320 лв., платима:
 • Еднократно при записване на семестъра – 1320 лв.
 • Разсрочено плащане на две равни вноски:

      – Първа вноска – 710 лв. – при записването на семестъра и

      – Втора вноска –  710 лв. –   за зимен семестър до 30 ноември

                                                     –   за летен семестър до 31 март

   3. За записване на допълнителна дисциплина – 330 лв.

Образователно-квалификационна степен МАГИСТЪР

 1. Семестриална такса – 1620 лв.
 • до 30 септември за зимен семестър
 • до 31 януари за летен семестър

Образователна и научна степен ДОКТОР

Годишна такса за обучение:

 • български граждани редовна и самостоятелна форма – 3500 лева
 • български граждани задочна форма – 3300 лева
 • чужди граждани – 3500 € евро.

Защита на докторска дисертация:

– български граждани – 1800 лева

– чужди граждани – 1800 € евро.

В случай, че студентът не заплати семестриалните такси в посочените от МВБУ срокове, той дължи неустойка върху невнесените суми в размер на 0,5 % дневно, до окончателното им изплащане.

В случай, че студентът не внесе учебна такса или не погаси задължението си за неустойка, това е основание МВБУ да откаже да му завери съответния семестър и да не го регистрира за учебния процес.

Внесена такса за обучение не се възстановява от МВБУ:

– При преустановяване на обучението по вина на студента;

– При записан първи семестър на първи курс;

При преустановяване на курса на обучение след първи курс, по искане на студента, МВБУ му възстановява:

– 50 % от внесената такса за обучение за съответния семестър, когато искането е постъпило преди започване на обучението през този семестър;

– 25 % от внесената такса за обучение за съответния семестър, когато искането е постъпило до 30 дни след започване на обучението през този семестър

Годишната такса за обучение в докторски програми не подлежи на връщане. 

Административни такси

 • Конкурсен кандидат-студентски изпит  –  50 лв.
 • Издаване на индивидуален протокол за явяване на семестриален изпит след редовна и поправителна сесия – 25 лв. 
 • Издаване на индивидуален протокол за явяване изпит, с цел промяна на оценката – 25 лв. 
 • Индивидуален план на обучение – записване на  допълнителна дисциплина  – 330 лв.
 • Достъп до учебна дисциплина за студентите с удължен срок на обучение – 60 лв. 
 • Академично признаване, чрез НАЦИД на степен на висше образование, придобито в чужбина, с цел продължаване на обучението в МВБУ – 200 лв. 
 • Издаване на Академична справка на лица с прекратени или без студентски права (вкл. дипомирани, отписани, напуснали или освободени) – 50 лв. 
 • Трето явяване на Държавен изпит – 100 лв. 
 • Издаване на дубликат на диплома за завършена ОКС на висше образование – 100 лв. 
 • Дипломиране – 50 лв.

Административните такси не подлежат на връщане при отказ на студента от услуга.

Отстъпки от семестриалните такси:

 • 50% намаление на семестриалната такса за хора с увреждания(с ТЕЛК) от и над 75% за обучение в бакалавърска програма;
 • 50% намаление на семестриалната такса за кръгли сираци до 22 години за редовна форма на обучение в бакалавърска програма.
 • 25% намаление на семестриалната такса за членове на едно семейство – за втори и всеки следващ член (съпрузи, братя, сестри, родители и деца) в бакалавърска програма.

Начини на плащане:

 • с банкова карта на ПОС-терминал в административните офиси на МВБУ;
 • по банков път, чрез електронно банкиране или Easy Pay – таксата се внася по банковата сметка на МВБУ

Банкова сметка на Международно висше бизнес училище:

ОББ – Офис Ботевград

IBAN: BG78RZBB91551089856718

SWIFT BIC: RZBBBGSF

Основание за плащане: ………..; трите имена……….. ЕГН…………..;