Гл. ас. д-р Атанаска Чолакова

Преподавател
  • Професионални направления

   2.3. Философия

  • Научни интереси
   • Научна етика
   • Журналознание
   • Техноетика
   • Публикационна етика
   • Наукометрия
   • История на философията – XIX в.
   • Волунтаризъм
  • Сертификати

   2023: Certificate: „School for Manuscript Editors and Academic Authors“, by the European Association of Science Editors (EASE)

   2023: Сертифицирано участие в програма Еразъм+: Increasing the role of HEI in enhancing future skills for global markets. Gea College, Ljubljana, Slovenia, Erasmus+. 17.04.2023 – 21.04.2023.

   2022: Web of Science Academy Course – „An Introduction to Ethical Publishing Behavior“. Certified by Web of Science Academy

   2022: Web of Science Academy Course – „Reviewing in the Humanities“. Certified by Web of Science Academy

   2022: Web of Science Academy Course – „Good Citation Behavior“. Certified by Web of Science Academy

   2021: StanfordOnline – SOE.YDB-SSD0001. Databases: Semistructured Data. Certified by Standford University through edX. Credential ID: de0f19e90a4447a5918f002804ebeaec

   2021: DH101: Introduction to Digital Humanities. Certified by Harvard University through edX. Credential ID: a9d8577409bf475d869b3c87cb0def32

   2021: Certified Peer Reviewer Course by Researcher Academy (Elsevier)

   2020 – 2021: Doing Gender and Why it Matters. Certified by Hong Kong University through edX. Credential ID: 88e66da765744db59af6b0ff6fd515dd

   2016: Сертифицирано участие в културен обмен и специализация в гр. Сеул по покана на Фондация „Крал Седжонг” – Сеул, Южна Корея. 2016 세종학당 우수학습자 초청 연수. 문화재로 만나는 한국.

   2012: Diploma in English Language and Literature by ALISON.

  • Членство в научни и други организации

   2024: Член на международен научен съвет на XIX международна научна конференция „Икономически растеж, бизнес перспективи, пазарно прогнозиране в условия на криза“.

   2023 Редактор на сборник с разширени резюмета „Устойчиво развитие – Кръгова икономика, Критични инфраструктури, Зелен преход“. София, МВБУ, ISBN 978-619-7610-17-8.

   2023Член на редакционна колегия на сборник с разширени резюмета „Равнопоставеност на жените и мъжете в академични и научни организации – добри практики, предизвикателства и перспективи“, Ботевград: МВБУ.

   2023 – досега: Член на редакционна колегия на сп. Contribuciones desde coaterepec (https://revistacoatepec.uaemex.mx/about/editorialTeam)

   2023 – Член на Society for Scholarly Publishing

   2022 – досега: Редактор на сп. Научни трудове на МВБУ

   2021 – досега: Член на EASE (European Association of Science Editors)

   2015 – 2022: Член на Българско философско общество (БФО).

   2014 – 01.2023: Отговорен научен редактор на сп. Filosofiya-Philosophy (Аз-буки, МОН)

   2020 – 2022: Член на Oxford Philosophical Society

   2010 – 2021: Member of the International Association for Scottish Philosophy

  • ОКС Бакалавър
   • Научна етика
   • Епистемология
   • Философия
  • ОКС Магистър
   • Магистърски семинар
   • Професионална етика в СО
   • Етика и антидискриминационни политики в труда
  • ОНС Доктор
   • Мениджмънт на научните публикации
 • Понеделник:
  10:00 – 11:30
  Четвъртък:
  10:00 – 11:30
 • Дата и място Заглавие на конференцията Заглавие на доклада
  18-20.05.2023 София, МВБУ XVIII Международна научна конференция „Устойчиво развитие – Кръгова икономика, Критични инфраструктури, Зелен преход“ Ролята на академичните издатели и редактори при промотиране на цели за устойчиво развитие.
  01.03.2023 Copenhagen, Denmark The future of (gender) equality, inclusivity and democratic values in European academia: practices, prerequisites, pushback and prospectives
  15.12.2022 София, МВБУ Равнопоставеност на жените и мъжете в академични и научни организации – добри практики, предизвикателства и перспективи GEP като механизъм и инструмент за институционализиране на равнопоставеността на жените и мъжете в академични и научни организации – Представяне на Плана за равнопоставеност на мъжете и жените в МВБУ
  03.11.2022 Sofia, IBS and online IBS in SPEAR and our place as a modern university with an open-minded academic community supporting and promoting European values GE work at IBS – before and after GEP
  24-26.06.2022 Valencia, Spain and online 16th EASE General Assembly and Conference “The manuscript journey: the editors’ perspective”
  25-26.11.2021 Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ (онлайн) Втора международна научна конференция „Иновации и конкурентоспособност – светът през призмата на пандемията covid-19“
  04-05.01.2020, Kingston University, London, UK 방탄소년단 – A Global Interdisciplinary Project Social phenomenology – the case of BTS and ARMY
  10-11.05.2019, ЮЗУ „Н. Рилски“, Благоевград Тематични и ценностни модели в образованието по философия „Дигитална култура“ и възможностите за приложение на виртуални платформи в образованието“
  2015 ЮЗУ „Н. Рилски”, Благоевград Изборът – философски и психоаналитични проблеми Отвъд знание – незнание в теория за игнорантността (Agnoiology) на Джеймс Фериер. Социални и психоаналитични аспекти.
  2014 Cluj-Napoca, Romania Bodies in Between: Corporeality and Visuality from Historical Avant-garde to Social Media From Representation to Visualization: or Body as primary phenomenon in Schopenhauer’s philosophy to “symembodiment” in virtual worlds.
  2013 Gdansk University, Gdansk, Poland Dreams, Phantasms and Memory Conference The Role of Causality in Schopenhauer’s Interpretation of Dreams
  2012 Kingston University, Queen Mary University, King’s College, London, UK Film-Philosophy Conference Explication of Schopenhauer’s ideas in Maderna’s Schopenhauer and Campbell’s Green Lantern – between the ethics and metaphysics.
 • Монографии

  • Чолакова, А. 2016. Пътят на Шопенхауер от основаване на познанието към метафизиране на волята. Благоевград: „Неофит Рилски“. ISBN: 978-954-00-0081-7.

  Студии и статии

  • Кожухаров, А. & Чолакова, А. (2021). Двойното сляпо рецензиране в научната периодика в сферата на хуманитаристиката – аспекти на използването на Publons в България. Стратегии на образователната и научна политика, 29(5), 439 – 457. ISSN: 0861-6302. Достъпно на: https://doi.org/10.53656/str2021-5-1-dbpr (WOS: 000755769400001)
  • Cholakova, A. 2019. A Monograph in the Field of Philosophical Logic (book review), Filosofiya-Philosophy, 3/2019, ISSN: 0861-6302 (WOS: 000490942300010).
  • Чолакова, А. 2017. Назад към метафизиката! (рецензия), в: сп. Философски алтернативи, София, 2-3/2017, 301-302.
  • Чолакова, А. 2016. Епистемологията и агнотологията на Джеймс Фериър – Отвъд знание – незнание. в: сп. Философия, 4/2016, 357-367. ISSN: 0861-6302 (WOS: 000411218200002; IDS Number: FH5PA)
  • Чолакова, А. 2015. Шотландската философия и Шопенхауер. Интерпретации на каузалността, в: сп. Философия, 4/2015, 369-391. ISSN: 0861-6302 (WOS: 000439258500002).
  • Cholakova, A. 2014. From Representation to Visualization: Reflection on the Twofold Cognitive Interpretation of Corporeality, Filosofiya-Philosophy, 4/2014, 418-432. ISSN: 0861-6302 (WOS: 000439258100005).
  • Чолакова, А. 2014. Das Ding an sich в контекста на Шопенхауеровата философия, в. сп. Философски алтернативи, София, 5/2014, с. 77-83.

  Доклади от научни конференции

  • Topuzova, I & Cholakova, A. 2023. GEP as a mechanism and tool for institutionalizing gender equality in RPOS and HEI. Introducing IBS’GEP. In: Gender Equality in Academia and Research – good practices, challenges and perspectives. Extended Abstracts. IBS Press. ISBN 978-619-7610-16-1.