Насърчаване на половата равнопоставеност в академични и научни организации чрез въвеждане на планове за равни възможности (SPEAR)

Насърчаване на половата равнопоставеност в академични и научни организации чрез въвеждане на планове за равни възможности (SPEAR)

SPEAR („Насърчаване на половата равнопоставеност в академични и научни организации чрез въвеждане на планове за равни възможности“) е проект, финансиран от програмата за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020“ на Европейския съюз, дейност Координиране и подкрепа в приоритетна област „Наука със и за обществото“. Въпреки големия брой проекти изпълнявани на територията на целия Европейски съюз, насочени към подобряване половата равнопоставеност в академична и научна среда, съществуват редица предизвикателства. Същевременно ангажираните в тази сфера преживяват чувство на изтощение и липса на подкрепящи ги структури.

Проектът SPEAR поставя началото на институционални промени в девет европейски образователни и научни организации чрез въвеждане на планове за полова равнопоставеност. Проектът e с общ бюджет от 3 млн. евро и се координира от Ева-София Майърс и Лив Байснър от Университета на Южна Дания. Той включва единадесет партньори от девет европейски страни и e с продължителност от четири години – от януари 2019 г. до декември 2022 г.,в последствие, поради форсмажорни обстоятелства, свързани с пандемията от COVID -19 е удължен до март 2023 г. Проектът стартира на 23 януари 2019 г. с работна среща на консорциума в Одензе, Дания.

Цели, дейности и очаквани въздействия

SPEAR се фокусира върху подкрепата за въвеждане на планове за полова равнопоставеност (GEPs) в европейските университети в съответствие с инструментариума (GEAR) на Европейския Институт за равенство на половете (EIGE). 

В рамките на проекта са създадени Общност за учене, в която по-опитните партньори организират сесии, в които останалите могат да идентифицират общите и специфични необходими действия за всяка отделна партньорска организация и Общност за практика, с фокус върху споделянето на практически опит, трансформиране на усвоеното знание в действие и практика в етапа на въвеждане на планове за полова равнопоставеност.

По този начин SPEAR предлага подкрепящи структури чрез взаимосвързаните Общност за учене (CoL) и Общност за практика (CoP). Общността за учене предоставя ресурсна платформа, докато Общността за практика предлага форум за обмяна на опит. Двете са от решаващо значение за успешното и устойчиво прилагане на плановете за полова равнопоставеност – ключов инструмент за създаването на равни възможности (GEPs).

Основната цел на проекта е да подкрепи въвеждането на планове за полова равнопоставеност използвайки подробното ръководство за изпълнението на подобни планове разработено от Европейския институт за равенство на половете. SPEAR прилага това ръководство чрез уникален методологически подход, ориентиран към Креативни, Отворени, Оптимизиращи, Процесуални, Отговорни, Интелигентни и Устойчиви промени (SPEAR`s COMPASS). 

Интегрална част от цялостната конструкция на проекта е прилагането на специализирана независима система за оценка, чиято цел е да стимулира обратната връзка и обучението на участниците през целия период на изпълнение на проекта. Освен това SPEAR използва стратегически подход в разпространяването на резултатите, за да увеличи ефекта от основния си компонент – постигане на устойчивост по време на изпълнението му и след него.

SPEAR цели също и повишена ефективност на практиките за полова равнопоставеност в академичните и научните организации чрез редица мерки и инструменти, включително чрез
осъществяването на взаимодействия с други европейски проекти, ангажирани с проблемите за равенство на половете, изграждането на мрежа и общности в рамките на и след реализирането на проекта, а също и чрез формулирането на приложими политически препоръки.

Очаквани въздействия са:
– Увеличен брой научно-изследователски организации и висши училища, изпълняващи планове за полова равнопоставеност
– Повишено участие на жени в научноизследователската и развойната дейност, както и подобрени възможности за професионално развитие
– Подобрен полов баланс в състава на органите за вземане на решения на академичните и научните организации
– Обогатено съдържание на изследователската работа чрез включване на перспективата полова равнопоставеност

Консорциумът включва 11 партньора от 9 европейски държави: Университета на Южна Дания (Дания), Университета в Упсала (Швеция), Университета в Аахен (Германия), Компанията „Европа
Медия“ (Унгария), Изследователския институт „Joanneum Research“ (Австрия), Международно Висше Бизнес Училище (България), Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ (България),
Университета във Вилнюс (Литва), Университета „Витаутас Магнус“ (Литва), Новия университет в Лисабон (Португалия) и Университета в Риека (Хърватска). Към консорциума е създаден и
консултантски борд с представители на основни заинтересовани страни.

Лице за контакт:
Ева София Майърс, координатор на проекта, myers@sdu.dk, +45 6011 1898.

Това прессъобщение отразява само мнението на авторите; Изпълнителната агенция за научни изследвания (REA) и Европейската комисия не носят отговорност за начина, по който се използва съдържащата се в него информация.

SPEAR е финансиран от програмата за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020“ на Европейския съюз, договор № 824544

Документи и материали SPEAR