Проф. д-р Лалка Борисова

Преподавател
Телефон: + 359 899 150 178
  • Представяне

   Проф. д-р Лалка Борисова е преподавател в Международно висше бизнес училище. От 2017 г. е на длъжност „професор“. Научните й интереси са в областта на комуникациите, фирмената култура, фирмения протокол и бизнес етикет, емоционалната интелигентност, професионалната компетентност и управленските процеси, потребителското поведение. Председател е на НПО. Член на Редакционния съвет на сп. Предприемачество, издание на ЮЗУ “Н. Рилски“, Благоевград.

  • Професионални направления
   • 3.7. Администрация и управление (по отрасли)
  • Научни интереси

   Научните интереси на проф. Борисова са в областта на:

   • комуникациите;
   • фирмената култура;
   • фирмения протокол и бизнес етикет;
   • емоционалната интелигентност;
   • професионалната компетентност и управленските процеси;
   • потребителското поведение.
  • Сертификати

   2023: Certificate: Of publication in Science International Jornal Vol.II. 2;

   2020: Certificate: Of Publication in Knowledge International Journal, Vol. 32, in Budva, Monte Negro

   2019: Certificate: Of Publication in Knowledge International Journal, Vol. 26, in Kavala, Greece

   2018: Certificate: Staff training mobility certificate, under the Erasmus+, University of Porto, Portugal;

   2018: Certificate: Of Publication in Knowledge International Journal Vol. 22, in Vrnjacka Banja, Serbia

   2018: Certificate: Of Publication in Knowledge International Journal, Vol. 26, in Agia Triada, Greece

   2017: Сертификат: Удостоверение за участие в XIX Национална текстилна конференция 2017 „Традиции и иновации в текстила и облеклото“, Габрово

  • Членство в научни и други организации
   • Съюз на икономистите в България
   • Камара на преподавателите
 • понеделник:
  12:00 - 13:30
  четвъртък:
  16:00 - 17:30
 • Дата и място Заглавие на конференцията Заглавие на доклада
  18-20 май 2023 г., София XVIII МНК, Устойчиво развитие на кръговата икономика, критични инфраструктури, зелен преход, МВБУ, 18-20 май 2023 Борисова, Л. и Р. Антова. Индексът за човешко развитие и ролята на образованието за постигане на устойчивост, IBS Press, 2023, ISBN 978-619-7610-18-52023, с. 378-387
  26.11. 2021 г., Барнул, Русия Седьмой международный экономическим форум: Экономическое развитие региона: управление, инновации, подготовка кадров“, Алтайского государственного университета, г. Барнаул, 26 ноември, 2021 Борисова, Л. Создание имиджа и новой ценности для организации через корпоративную социальную ответственность, ISSN 2542–0690, 2021, с. 45-50
  01-02.10.2020 г., Санкт-Петербург III Международной научно-практической конференции: „Герценовские чтения: психологические исследования в образовании“, 1-2 октября 2020 г. Борисова, Л. и Цв. Николова. Рациональное поведение в процессе деловой коммуникации в цифровой среде, , стр.110-118, 2020, ISSN 2687-0177
  27.11. 2020 г. Седемнадесета международна научна конференция „Цифровата трансформация – бизнес, образование, наука“, МВБУ, 27 ноември, 2020 г., София Борисова, Л. и Цветелина Николова. Дигитализация на комуникационните дейности, стр. 63-73, 2020; ISBN 978-954-9432-98-5
  22.03.2019 г. София, МВБУ XVI МНК, Иновации и предприемачество в образованието и бизнес, МВБУ Борисова, Л. и др .Имидж и репутация на образователната институция, София, 2019, стр. 446-462, ISBN 978-954-9432-83-1 (CD)
  12.04.2019 г. Skopje, R. Nord Macedonia, First International Conference on Sustainable Development in Business and Economics” Borisova, L. Corporate social responsibility and communications”, Skopje, Republic of North Macedonia, 2019, p. 14, ISBN 978-608-66381-0-8
  13 - 15 ноември 2019 Москва VII МНПК „Управленческие науки в современном мире“, Москва Борисова, Л. доклад: Создание имиджа и новой ценности для организации чрез корпоративную социалную ответственость,
 • Монографии

  • Борисова, Л. Бизнес комуникации: Приоритет фирмена култура, МВБУ, 2017, ISBN 978-954-9432-71-8

  Студии и статии

  • Борисова, Л. Разбиране и възприемане при оказване на влияние в междуличностните комуникации, МВБУ, Научни трудове, том 13, с. 30-51, 2021
  • Борисова, Л. Рефреймингът или промяната в мисленето, Научни трудове, МВБУ, София, том 12, 2020, стр. 32-59
  • Борисова, Л. Гостоприемството или как кадрите решават всичко, Научни трудове, МВБУ, том 11, с. 113-144,
  • Borisova, L. & Iliyan Kostov. The messages in communication – why don’t we understand each other (08 – 11 June, 2023) Budva, Montenegro, , Science IJ, Vol. 2, Usse 2, ISSN 2955-2036; Skopje, June 2023, p. 21-27, ISSN 2955-2044
  • Borisova, L. Personality argumentation toolbox, Revista Revista nclusions, ISSN 0719-4706, Chili, Volumen 8/Numero Espesial/ Abril – Junio 2021, pp 475-488;
  • Борисова, Л. Баланс в отношенията преподавател-студент чрез мотивация,. 31-ва Международна научна конференция Theacher of the future (23 – 26.06.2021) Будва, Черна гора, KNOWLEDGE – International Journal, Vol. 46.2, Скопие, стр. 249-254;
  • Baltova, St. and L. Borisova. Improving higher education quality through accreditation – current situation and future prospects, 39 международна научна конференция KNOWLEDGE IN PRACTICE (16 – 18. 12. 2022), Vol. 55, № 6, Банско, с. 1175-1180, ISSN 2545-4439, 1857-923X
  • Borisova, L. “Design thinking in written communication”. Revista Inclusiones Vol: 7 (2020): 106-112, ISSN 0719-4706, Web of science
  • Борисова, Л. Аргументи, аргументация, етос, сп. Реторика и комуникации, Институт по реторика и комуникации, София, Issue 44, стр. 117-129, 2020, ISSN 1314-4464;
  • Борисова, Л. и Стела Балтова. Фирмена култура по време на криза, 26-та Международна научна конференция „THE TEACHER OF THE FUTURE“, 12-14.06.2020, изд. KNOWLEDGE – International Journal Scientific Papers, ISSN 1857-923X, ISSN 2545 – 4439, Будва, Черна гора, 2020, стр. 187-194
  • Борисова, Л. XXI МНК „The teacher of the future“, Личностни умения и компетенции в процеса на обучение, Будва, Черна гора, 07-09 юни, 2019, стр. 317-320, ISSN 2545 – 4439 (EBSCO);
  • Борисова, Л. и Ст. Балтова. XXII Международна научна конференция „The power of knowledge“: „Знанието – краен резултат или постоянен напредък”, Кавала, Гърция, изд. KNOWLEDGE – International Journal Scientific Papers Vol. 34.1, 2019, стр. 255-262, ISSN 1857-923X, ISSN 2545 – 4439 ((EBSCO)

  Доклади от научни конференции

  • Борисова, Л. и Р. Антова. Индексът за човешко развитие и ролята на образованието за постигане на устойчивост, XVIII МНК, Устойчиво развитие на кръговата икономика, критични инфраструктури, зелен преход, МВБУ, 18-20 май 2023, IBS Press, 2023, с. 378-387, ISBN 978-619-7610-18-52023
  • Борисов, Б. и Лалка Борисова. Анализ на плановата практика на общините и качеството на общинските планови документи (по примера на община Свищов), Сборник доклади: Местното самоуправление: Как от кръга на неразвитите, гр. Голубац, Р Сърбия, 2023, с. 107-112;
  • Борисова, Л. Создание имиджа и новой ценности для организации через корпоративную социальную ответственность, Седьмой международный экономическим форум: Экономическое развитие региона: управление, инновации, подготовка кадров“, Алтайского государственного университета, г. Барнаул, 26 ноември, 2021, ISSN 2542–0690, 2021, с. 45-50
  • Борисова, Л. и Цв. Николова. Рациональное поведение в процессе деловой коммуникации в цифровой среде, III Международной научно-практической конференции: „Герценовские чтения: психологические исследования в образовании“, 1-2 октября 2020 г., стр.110-118, 2020, ISSN 2687-0177
  • Борисова, Л. и Цветелина Николова. Дигитализация на комуникационните дейности, Седемнадесета международна научна конференция „Цифровата трансформация – бизнес, образование, наука“, МВБУ, стр. 63-73, 2020; ISBN 978-954-9432-98-5
  • Borisova, L. Corporate social responsibility and communications, First International Conference on Sustainable Development in Business and Economics, Skopje, Republic of North Macedonia, 2019, p. 14, ISBN 978-608-66381-0-8
  • Борисова, Л. и др .Имидж и репутация на образователната институция, XVI МНК, Иновации и предприемачество в образованието и бизнес, МВБУ, София, 2019, стр. 446-462, ISBN 978-954-9432-83-1 (CD)
  • Борисова, Л. доклад: Создание имиджа и новой ценности для организации чрез корпоративную социалную ответственость, VII МНПК „Управленческие науки в современном мире“, Москва

  Учебници и учебни пособия

  • Управление на продажбите, лекционен курс; Учебна платформа;
  • Потребителско поведение – лекционен курс, Учебна платформа.
  • Борисова, Л. и др. Гостоприемство в туристическата индустрия (за професионалните гимназии по туризъм), Матком, София, с. 19-155, ISBN 978-619-7423-20-4
  • Борисова, Л. Аргументирани бизнес комуникации, МВБУ, 2017, ISBN 978-954-9432-72-5