За изданието

ЦЕЛ И ОБХВАТ

Сборник с доклади е в резултат от проведената XVIII Международна интердисциплинарна научна конференция Устойчиво развитие – кръгова икономика, критични инфраструктури, зелен преход, форум за учени в областта на социалните науки, природните, инженерните и хуманитарните науки, за да представят своите най-нови резултати от изследвания, разработки и приложения, както и да обсъдят иновативни тенденции във всички области на устойчивото развитие в т.ч. околната среда, икономиката, енергетиката, инфраструктура, здравето, социалното развитие, проблеми на културата и др. 

  

ISBN 978-619-7610-18-5

 

АВТОРСКО ПРАВО И СВОБОДЕН ДОСТЪП

С изпращане на докладите си авторите се съгласяват лицензът Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY 4.0) да бъде приложен към ръкописа. Изданието позволява на авторите да запазят правата върху публикациите си, както и да ги използват повторно без ограничения след публикуването им стига да е отразена коректно информацията за първо публикуване. 

Съгласно този лиценз за отворен достъп авторът се съгласява, че всеки може да разпространява или използва съдържанието на публикувания ръкопис, стига авторът и оригиналният източник да са цитирани коректно. 

 

ИНДЕКСИРАНЕ И РАЗПРОСТРАНЕНИЕ

Преминалите успешно рецензентска процедура доклади ще бъдат публикувани в Сборник с доклади „Устойчиво развитие – кръгова икономика, критични инфраструктури, зелен преход“ на МВБУ и включени в следните бази:

  • Изданието е с отворен достъп по реда на лиценз Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY 4.0) и регистрирано в националния референтен списък на НАЦИД.
  • Ръкописите, публикувани в сборника ще бъдат включени в електронна библиотека – CEEOL.
  • Ръкописите, публикувани в сборника ще бъдат включени в Българския портал за отворена наука – BPOS.