Счeтоводство и одитинг

Магистърската програма надгражда, разширява и усъвършенства получените знания по счетоводство след успешното завършване на бакалавърската програма „Счетоводство и контрол“, като се предлага и във вариант за завършили друга специалност. Изграждат се умения и компетенции изцяло с практическа насоченост. По време на обучението си студентите получават знания и умения в областта на финансовото и управленско счетоводство, данъчното право, международните стандарти за финансово отчитане, международните одиторски стандарти, професионалната етика в счетоводството и одита, анализа на финансови отчети, банкови концепции и стандарти.

Форма на обучение: Задочна

 

Продължителност

 • 1 / 1,5 година (2 / 3 семестъра)

Придобивани компетенции

 • Общи управленски и икономически компетенции
 • Специфични, диференцирани в областта на счетоводството и одита
 • Социални, комуникативни компетенции
 • Дигитални умения
 • Изследователска методология и аналитично мислене

Кариерно развитие

 • Финанси, застраховане, консултантски услуги
 • Индустрия
 • Публичен сектор
 • Аграрен бизнес

 

Възможности за продължаване във всички докторски програми на Международно висше бизнес училище

http://ibsedu.bg/bg/page/17-doktorski-programi

ECTS кредити: 75 / 105

Свържете с нас, ако имате въпроси! Контакти МВБУ

Изучавани дисциплини/ ECTS кредити след придобито висше образование на образователно-квалификационна степен “бакалавър” или “магистър” по друга икономическа специалност

Семестър 1

 • Финансово счетоводство/ ECTS 6
 • Управленско счетоводство/ ECTS 6
 • Банково счетоводство/ ECTS 6
 • Международни стандарти за финансово отчитане/ ECTS 6
 • Финансово право/ ECTS 6

Семестър 2

 • Анализ на финансовите отчети/ ECTS 7
 • Счетоводна политика/ ECTS 6
 • Осигурителни схеми/ ECTS 7
 • Банкови концепции и стандарти/ ECTS 6

Избираеми      

 • Отчитане на сделки с финансови инструменти/Отчитане на дейността на нестопанските организации/ ECTS 7

Семестър 3

 • Международни одиторски стандарти/ ECTS 8
 • Данъчно право/ ECTS 6
 • Професионална етика в счетоводството и одита/ ECTS 6
 • Магистърска теза/ ECTS 15

Избираеми

 • Управление на риска/Количествени методи в управлението/ ECTS 7

 

 

Общо ECTS кредити: 105

 

 

Изучавани дисциплини/ ECTS кредити след придобита специалност "Счетоводство и контрол" на образователно-квалификационна степен “бакалавър”)

Семестър 1

 • Анализ на финансовите отчети/ ECTS 7
 • Счетоводна политика/ ECTS 6
 • Осигурителни схеми/ ECTS 7
 • Банкови концепции и стандарти/ ECTS 6

Избираеми      

 • Отчитане на сделки с финансови инструменти/Отчитане на дейността на нестопанските организации/ ECTS 7

Семестър 2

 • Международни одиторски стандарти/ ECTS 8
 • Данъчно право/ ECTS 6
 • Професионална етика в счетоводството и одита/ ECTS 6
 • Магистърска теза/ ECTS 15

Избираеми

 • Управление на риска/Количествени методи в управлението/ ECTS 7

 Общо ECTS кредити: 75

 

Условия за кандидатстване.

Кандидатите трябва да притежават диплома за завършена степен на висше образование "Бакалавър", съгласно чл. 42, ал. 1, т. 1, буква "б" от Закона за висшето образование или "Магистър", с успех не по-малко от "добър".

Срокове:

 • Подаване на документи - 17 април 2019 - 23 юли 2019
 • Класиране - 24 юли 2019
 • Записване - 24 юли 2019 - 31 юли 2019

Документи за кандидатстване

 • Формуляр по образец на МВБУ - Формуляр.
 • Диплома за завършено висше образование - бакалавър (по чл. 42, ал. 1, т. 1, буква "б", от ЗВО) или магистър/оригинал и копие/или академична справка.
 • Есе на тема "Защо желая да се обучавам в избраната магистърска програма"
 • Документ за платена такса за кандидатстване - 30 лв.

Документи за записване

 • пакет докуметни по образец на МВБУ - 10 лв.
 • Диплома за завършено висше образование - бакалавър или магистър (оригинал и копие) или академична справка
 • четири снимки, паспортен формат
 • платена семестриална такса. 

Таксата се внася по банковата сметка на МВБУ

Място на подаване на документите 

 • София - Център за дистанционно обучение(ЦДО), ул. Винсент ван Гог 7
 • Ботевград - Учебната сграда на МВБУ, ул. Гурко 14

 

Такси
Такса за кандидатстване 30 лв.
 
Семестриални такси за учебната 2018/2019 г.:
Магистърски програми на български език 900 лв.
Магистърски програми на английски език:
- за български граждани 1250 лв.
- за граждани на ЕС 1250 €
- за граждани на страни извън ЕС 2500 €
 
Таксата се внася по банковата сметка на МВБУ.

 

Вход
кандидат
студенти
Вход
студенти
Web
Mail
Платформа
за обучение