Актуални обяви за провеждане на конкурси за академични длъжности

Няма обявени позиции

Международното висше бизнес училище – Ботевград, обявява конкурс за академична длъжност Доцент в област на висше образование 

3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.6. Право – един, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“, бр. 41 от 9 май 2023 г.

Справки и подаване на документи за участие:

  • Ботевград,  ул. Гурко № 14, тел.: 0723/68815 и
  • София, ул. “Винсент ван Гог” 7, Център за дистанционно обучение, тел.: 02/400 16 31

***

Международното висше бизнес училище – Ботевград, обявява: конкурс за Доценти в професионални направления:

3.7Администрация и управление (Статистическа обработка на информация) – един;
3.8 Икономика (Счетоводство) – един;
3.8 Икономика (Световно стопанство и МИО) – един;
3.8 Икономика (Финанси) – един;
4.5 Математика – един.
Всички конкурси са със срок 2 месеца от датата на обявяване в Държавен вестник, брой 42 от 28 май 2019 г.

Справки и подаване на документи – гр. Ботевград, ул. “Гурко”14, тел.: 0723 68812 и Център за дистанционна обучение, гр. София, ул. “Винсент ван Гог”7, тел.: 02 400 16 30.

***

Международното висше бизнес училище – Ботевград, обявява конкурси за академични длъжности за доцент в професионално направление:

3.8. Икономика (Маркетинг) – 1
3.8. Икономика (Счетоводство) – 1
4.5. Математика – 1
Всички конкурси са със срок 3 месеца от обнародването в Държавен вестник, бр. 64 от 3 август 2018 г.

Документи се подават в Учебен отдел към Центъра за дистанционно обучение, гр. София, ул. „Винсент ван Гог” 7, тел. 02 400 16 31 

Международното висше бизнес училище – Ботевград, обявява: конкурс за Професори в професионални направления:

3.7Администрация и управление (Статистическа обработка на информация) – един;
3.8 Икономика (Счетоводство) – един;
3.8 Икономика (Световно стопанство и МИО) – един;
3.8 Икономика (Финанси) – един;
4.5 Математика – един.
Всички конкурси са със срок 2 месеца от датата на обявяване в Държавен вестник, брой 42 от 28 май 2019 г.

Справки и подаване на документи – гр. Ботевград, ул. “Гурко”14, тел.: 0723 68812 и Център за дистанционна обучение, гр. София, ул. “Винсент ван Гог”7, тел.: 02 400 16 30.

***

Международно висше бизнес училище, Ботевград обявява конкурси за професор в професионално направление:

3.6 Право (Информационно право)

3.8. Икономика (Приложна икономика и макроикономическо регулиране)

Документи се подават в Учебен отдел към Центъра за дистанционно обучение, гр. София, ул. „Винсент ван Гог” 7, тел. 02 400 16 31 

Проведени конкурси за заемане на академични длъжности