Насърчаване на равенството между половете в европейските академични среди от 2019 г. насам

Екип МВБУ
май 11, 2023

Ресурси и политически дебати за приобщаваща и устойчива академична общност в рамките на финансирания от ЕС проект SPEAR

След 4,5 години интензивна работа проектът SPEAR по програма H2020 приключи през април 2023 г. SPEAR насърчи приобщаващото равенство между половете в научноизследователските институции чрез прилагане на иновативни и устойчиви планове за равенство между половете (ПРП) в девет научноизследователски организации (НИО) в цяла Европа. Въз основа на своя богат практически опит и колективни знания партньорите по проекта разработиха ценни ресурси и учебни материали в подкрепа на практикуващите в тази област, европейските и националните политици и други заинтересовани страни в ежедневните им действия за осъществяване на дълготрайна структурна промяна, засилване на приобщаването и равенството между половете в европейските академични среди и насърчаване на по-широка демократична програма. Политически дебати за създателите на политики в ЕС и участниците в проекта SPEAR обединяват мненията, опита и експертизата на експерти и практикуващи от различни национални и организационни контексти, за да подсилят и подкрепят текущото развитие на политиките за устойчиво и приобщаващо равенство между половете в академичните среди. SPEAR’s

Политическите дебати обхващат четири взаимосвързани теми:

1. Кариера в академичните среди: набиране на персонал, повишение, кариерно развитие
2. Работна и учебна среда и сексизъм в академичните среди
3. Интегриран подход към равнопоставеността на половете и планове за равнопоставеност на половете
4. Интегриране на измерението „пол+“ в научните изследвания, иновациите и преподаването

Тези четири теми подчертават необходимостта от тясна връзка между ежедневните практики, политическите дебати
и законодателните процеси, за да се наблегне на аргументите, основани на знания и изследвания, да се укрепят
демократичните ценности и да се противодейства на последиците от антидемократичните движения.

Изтеглете цикъла от политически дебати на SPEAR на адрес www.gender-spear.eu/resources

Ресурси за изпълнението на ПРП

SPEAR разработи отличителна методология за подпомагане на изпълнението на ГЕП, които се ангажират с
Творчески, открити, смекчаващи, процесуални, отговорни, интелигентни и устойчиви (COMPASS) промени. Разработена е колекция от ресурси, които да подпомогнат практикуващите РП в тяхната работа, така че техните мерки да бъдат ефективни и устойчиви. Ръководството COMPASS на SPEAR обхваща тези стъпки
от пътя на изпълнението:

 • Първо, запознайте се с горещите въпроси, свързани с пола, и с основните стъпки за изпълнение на ПРП
  с помощта на удобните за ползване виртуални учебни материали на SPEAR, достъпни на адрес www.gender- spear.eu/virtual-materials
 • След това се запознайте с ръководството COMPASS на SPEAR – цялостен и практически подход към
  за подпомагане на специалистите в областта на ГЕП на различните етапи от процеса на разработване на ГЕП. То съдържа
  интерактивната роза COMPASS на SPEAR с насочващи въпроси, примери за добри практики от
  консорциума SPEAR за вдъхновение и помощни материали и упражнения. Започнете своето пътуване на адрес www.gender-spear.eu/compass
 • И накрая, почерпете вдъхновение от първите планове за равенство между половете, изпълнени от изследователите на SPEAR
  Изпълнителни институции, достъпни на английски език на адрес www.gender-spear.eu/gender-equality-plans

Ръководството COMPASS на SPEAR е на разположение на всички заинтересовани страни, които разработват и/или
преработват институционални планове за равнопоставеност.

За SPEAR
SPEAR е проект, финансиран от програма „Хоризонт 2020“ на ЕС, който стартира през януари 2019 г. и чиято основна цел е да инициира институционална промяна и да подкрепи разработването и прилагането на планове за равенство между половете в девет европейски организации, извършващи научни изследвания. Партньори по проекта SPEAR са: University of Southern Denmark (Denmark), Uppsala University (Sweden), RWTH Aachen University (Germany), Europa Media Non-profit Ltd. (Hungary), Joanneum Research Forschungsgesellschaft mbH (Austria), University of Plovdiv (Bulgaria), International Business School (Bulgaria), Vilnius University (Lithuania), Vytautas Magnus University (Lithuania), NOVA University Lisbon (Portugal), and University of Rijeka (Croatia)

За да научите повече за проекта SPEAR, посетете www.gender-spear.eu и го следете в социалните мрежи:

 • Twitter: @SpearProject
 • LinkedIn: SPEAR project
 • Facebook: SPEAR project
 • Instagram: spearproject
 • YouTube: SPEAR Project

Контакти във връзка с това съобщение за пресата:

Глория Бевилакуа, мениджър комуникации, Europa Media

имейл: gloria.bevilacqua@europamedia.org

Ева София Майерс, SPEAR изпълнителен координатор, Университет на Южна Дания

имейл: myers@sdu.dk

Лив Баснър Питърсън, SPEAR административен координатор, Университет на Южна Дания

имейл: baisner@sdu.dk