Обучение в образователна и научна степен Доктор

Обучение в образователна и научна степен Доктор

Докторски програми

Моделът на обучение в докторските програми на Международно висше бизнес училище е в отговор на изискванията на съвременната бизнес среда и създава оригинални компетенции в научно-приложен аспект за академично и бизнес развитие на докторанта.
Чрез обучение в образователната и научна степен „доктор“ се постига естествено надграждане от магистърска степен при прилагане на същите високи стандарти за качество на учебния процес и задълбочена научноизследователската дейност.
Обучението за придобиване на образователно-научна степен „доктор“ в Международно висше бизнес училище се осъществява в редовна, задочна и самостоятелна форма.
Образователното портфолио на акредитираните докторски програми, предлагани от Международно висше бизнес училище включва:

  • Професионално направление 3.7. Администрация и управление:
    – Докторска програма Администрация и управление (бизнес администрация)
  • Професионално направление 3.8. Икономика:
    – Докторска програма Икономика и управление (индустрия)
  • Професионално направление 3.9. Туризъм:
    – Докторска програма Икономика и управление (туризъм)

Обучението в редовна и самостоятелна форма е с продължителност до 3 години, а в задочна форма – до 4 години. На зачислените докторанти се определя научен ръководител – хабилитирано лице.
Справка относно акредитираните докторски програми на Международно висше бизнес училище можете да направите на сайта на Националната агенция за оценяване и акредитация.