Приказката на килима: Създаванe и първоначално маркeтиранe на нов трансграничeн туристичeски продукт, свързващ районитe на Пирот и Чипровци чрeз тeхнитe сподeлeни килимарски традиции.

CB007.2.12.121 ПРИКАЗКАТА НА КИЛИМА: Създаванe и първоначално маркeтиранe на нов трансграничeн туристичeски продукт, свързващ районитe на Пирот и Чипровци чрeз тeхнитe сподeлeни килимарски традиции.

Заглавие на проекта: ПРИКАЗКАТА НА КИЛИМА: Създаване и първоначално маркетиране на нов трансграничен туристически продукт, свързващ районите на Пирот и Чипровци чрез техните споделени килимарски традиции

Водещ партньор: Международно висше бизнес училище / България

Проектни партньори: Исторически музей – Чипровци / България; Музей на Поншавието Пирот / Сърбия

Приоритетна ос: „Устойчив туризъм“, специфична цел: 1.2 „Трансграничен туристически продукт“

Специфична цел: Трансграничен туристически продукт: извличане на икономически ползи от развитието на природното и културно наследство в граничния район чрез създаване на обща трансгранична туристическа дестинация

Цели на проекта: Създаване и първоначално развитие на изцяло нов туристически продукт, наречен „Приказката на килима“

Дейности по проекта: Предвиденият комплекс от дейности е организиран така, че паралелното им изпълнение да доведе до стартиране реалното предлагане на новия трансграничен туристически продукт още преди края на проекта. Теоретичната страна на разработката предполага изготвяне на подробна програма за разработването на алтернативен туристически продукт на име „Приказката на килима“, включваща маркетингов план (Дейност 1) и формиране на екип от обучени професионалисти в двата партньорски музея, готов да приложи тази програма на практика (Дейност 2). Практическата компонента ще стартира с изграждането в партньорските музеи на две традиционни работилници, в които истински местни занаятчии ще демонстрират килимарското изкуство (Дейност 3); ще последва и обмен на посещения на такива занаятчии между сръбския и български партньори (Дейност 4). Междувременно ще бъде разработен набор от печатни и дигитални рекламни инструменти (Дейност 5), а в края на проекта ще се проведе и кампания, насочена към представителите на туристическия отрасъл (Дейност 6).

Резултати по проекта: В резултат от изпълнението на проекта ще бъде създаден жизнеспособен туристически продукт, способен да се впише във вече съществуващия туристически пазар в целевите региони. Постигането на този резултат ще допринесе за популяризирането на уникалното етно-културно наследство на трансграничните области, от една страна, и за подобряването на социално-икономическия климат в районите на интервенция, от друга.

Целеви групи:Целевите групи включват компаниите в сферата на бизнеса и услугите, действащи в целевите райони: главно МСП и преди всичко микропредприятия (семейни хотели, къщи за гости, ресторанти, занаятчийски работилници, местни магазини за сувенири). Тук попадат също и туристическите агенции, както български, така и сръбски, които ще получат възможността да маркетират новия трансграничен туристически продукт като част от своето съществуващо портфолио.

Преки бенефициенти са на първо място двата музея, който ще се възползват от нарасналия брой посетители благодарение на съвместния маркетинг на килимарските традиции на обмена на занаятчии и на модерния подход към образоването на посетителите, основан на концепцията за креативен туризъм. В качеството си на водещ партньор МВБУ ще може да се възползва от популяризирането на самия университет и на предлаганото от него висше образование в областта на туризма сред жителите и посетителите на целевите райони.

Като крайни бенефициенти се разглеждат активните и напредничави посетители на музеите, изкушени от креативната туристическа алтернатива и желаещи да се потопят в историята и традиционното изкуство. Особено внимание ще бъде обърнато на възможността да бъдат привлечени семейства с деца както от България и Сърбия, така и от други държави-членки на ЕС.

Продължителност: 15 месеца

Общ бюджет: 128 224.80 € 

Материали и документи