Бизнесадминистрация и иновации в здравеопазването

Програмата осигурява солидна интердисциплинарна подготовка, необходима на мениджърите в здравеопазването и социалната политика. Фокусът се поставя върху актуалните изследвания за модернизиране и налагане на най-високите стандарти в здравеопазването, в проучването, валидирането и адаптирането на иновативни модели в здравната грижа.

Форма на обучение: дистанционна
Продължителност на обучение: 1,5 години (3 семестъра)
Език на преподаване: български
ECTS кредити: 90 ECTS

Магистърската програма по „Бизнесадминистрация и иновации в здравеопазването” споделя приоритетите и отразява стратегическите цели и задачи на МВБУ, свързани с образователната и научноизследователската дейности. Програмата е в съответствие с нормативната база и изискванията на НАОА за обучение в ОКС „магистър“, със Закона за висшето образование, Европейската система за натрупване и трансфер на кредити (ECTS) и правилниците на МВБУ. Програмата се реализира и администрира чрез разработена учебна документация и учебни програми, ориентирани към придобиването на знания и умения, и изграждане на лични и професионални компетенции, съобразени с Националната квалификационна рамка на Република България, Европейската квалификационна рамка (ЕКР) и Рамката на квалификациите в европейското пространство за висше образование (ЕПВО). Програмата по „Бизнесадминистрация и иновации в здравеопазването“ включва прецизирани и актуални за практиката модули от дисциплини. Те са подбрани съобразно съвременните национални потребности и европейски изисквания в областта на бизнесадминистрацията, надграждащи знанията на студентите, логически последователно изложени и подходящо разпределени в три семестъра. Осъществяването на качествено обучение се обезпечава от висококвалифицирани преподаватели и специалисти, което гарантира успешна реализация на пазара на труда на завършилите магистърската програма в съответствие с целите и мисията на МВБУ да създава конкурентноспособни специалисти на международно ниво. В процеса на обучение широко се използват интерактивни методи, комбинирани с мултимедийни презентации, дискусии, курсови проекти, казуси и др. Предлагаме подкрепяща академична среда, толерираща равнопоставеността. Предоставяме възможности за включването на студенти в екипи за работа по проекти за научни и практически изследвания.

Задължителни

 • Количествени методи в управлението
 • Предприемачество
 • Дигитална трансформация на бизнеса
 • Трудова и организационна психология
 • Управление на човешките ресурси в здравеопазването
 • Публична администрация
 • Управление на качеството в здравеопазването
 • Здравен маркетинг
 • Магистърски семинар

Избираеми

 • Управление на кризи в здравеопазването/Дигитални услуги в здравеопазването
 • Иновации в здравеопазването/Информационни технологии в здравеопазването

Факултативни

 • Всяка дисциплина, изучавана от другите магистърски програми

Дипломна работа/Държавен изпит

Теоретични знания за:
• оперативния и стратегически мениджмънт на здравни заведения;
• управлението на проекти в здравеопазването;
• оптимизирането на процесите и повишаването на ефективността от дейността;
• иновациите и дигитализацията в управлението на здравните заведения;
• дигиталните услуги в здравеопазването;
• достъпността на здравната грижа.

Практически умения за:
• прилагане на иновативни инструменти за управление и усъвършенстващи дейността на организациите в здравния сектор;
• разработване на интегрирана визия за управление на субектите в здравната система от здравния сектор;
• интегриране на модели за устойчиво управление на здравните организации. 

• административен мениджър в системата на здравеопазването;
• административен мениджър в системата на социални грижи;
• консултант развитие на организацията в сферата на здравеопазването;
• консултант здравни и социални политики в публични и неправителствени организации. 

Успешно завършилите програмата получават диплома за висше образование със степен „магистър“ и Европейско дипломно приложение.

Завършилите магистърската програма по „Бизнесадминистрация и иновации в здравеопазването“ могат да продължат обучението си в ОНС „Доктор“.