Дигитален маркетинг

Целта на програмата е да създаде детайлна представа за същността на дигиталния маркетинг и неговото интегриране в маркетинговата стратегия на фирмата. Чрез работа върху индивидуални проекти и подкрепата на преподаватели от практиката студентите изграждат умения за разработване на цялостна управленска и маркетингова стратегия.

Форма на обучение: задочна
Продължителност на обучение: 1 година (2 семестъра)
Език на преподаване: български
ECTS кредити: 60 ECTS

Магистърската програма по „Дигитален маркетинг” споделя приоритетите и отразява стратегическите цели и задачи на МВБУ, свързани с образователната и научноизследователската дейности. Програмата е в съответствие с нормативната база и изискванията на НАОА за обучение в ОКС „магистър“, със Закона за висшето образование, Европейската система за натрупване и трансфер на кредити (ECTS) и правилниците на МВБУ. Програмата се реализира и администрира чрез разработена учебна документация и учебни програми, ориентирани към придобиването на знания и умения и изграждане на лични и професионални компетенции, съобразени с Националната квалификационна рамка на Република България, Европейската квалификационна рамка (ЕКР) и Рамката на квалификациите в европейското пространство за висше образование (ЕПВО).

Програмата по „Дигитален маркетинг“ включва прецизирани и актуални за практиката модули от дисциплини. Те са подбрани съобразно съвременните национални потребности и европейски изисквания в областта на маркетинга, надграждащи знанията на студентите, логически последователно изложени и подходящо разпределени в два семестъра.

Осъществяването на качествено обучение се обезпечава от висококвалифицирани преподаватели и специалисти, което гарантира успешна реализация на пазара на труда на завършилите магистърската програма в съответствие с целите и мисията на МВБУ да създава конкурентноспособни специалисти на международно ниво. В процеса на обучение широко се използват интерактивни методи, комбинирани с мултимедийни презентации, дискусии, курсови проекти, казуси и др. Предлагаме подкрепяща академична среда, толерираща равнопоставеността. Предоставяме възможности за включването на студентите в екипи за работа по проекти за научни и практически изследвания.

Задължителни

  • Маркетингови стратегии
  • Онлайн маркетингови проучвания
  • Създаване и развитие на бизнес уебсайт
  • Интернет право
  • Маркетинг в социалните медии
  • Магистърски семинар

Избираеми

  • Маркетинг в търсещите машини/Мобилен маркетинг
  • Уеб метрика и планиране на дигитална кампания/ Управление на фирмен блог и комуникации с блогъри

Факултативни

  • Всяка дисциплина, изучавана от другите магистърски програми

Дипломна работа/Държавен изпит

Теоретични знания за:
• маркетинговите проучвания;
• маркетинговите стратегии;
• интернет правото;
• инструментите за дигитален маркетинг и социални медии;
• SEO, e-mail и mobile маркетинг;
• контент маркетинга.

Практически умения и компетенции за:
• изследване на пазарите;
• анализ и разработване на маркетингови стратегии;
• планиране, осъществяване, проследяване и измерване на онлайн маркетингови кампании;
• планиране, създаване и развитие на бизнес уебсайт. 

• маркетинг мениджър;
• експерт в маркетингов отдел;
• експерт реклама и социални медии;
• мениджър продажби;
• бранд мениджър;
• връзки с обществеността;
• експертни позиции в неправителствени организации. 

Успешно завършилите програмата получават диплома за висше образование със степен „магистър“ и Европейско дипломно приложение.

Завършилите магистърската програма по „Дигитален маркетинг“ могат да продължат обучението си в ОНС „Доктор“.