Счетоводство и контрол

Счетоводството е един от опорните стълбове на всяка компания или организация. Нито един бизнес не може да взима правилни решения за действие и да се развива успешно без да се вслуша в гласа на числата за кредити, дебити, приходи, разходи и печалба. Ролята на счетоводителя е от ключово значение за организацията. Той е „разумът“, който оценява финансовото състояние на бизнеса, изготвя отчети и анализи и дава съвети, за да могат, в зависимост от получените резултати, мениджърите, инвеститорите, партньорите и дори банковите кредитори да вземат информирани, правилни и ползотворни за фирмата решения за бъдещо развитие.

Знанията, които ще придобиете в специалността „Счетоводство и контрол“ намират приложение не само в работата ви, но и в ефективното управление на личния ви бюджет и ще осигурят стабилност и финансова сигурност на вашето домакинство.

Ако обичате числата и си говорите на „ти“ с основните математически операции като събиране и изваждане, ако искате да развиете уменията си да взимате правилни стратегически решения, основани на данни и задълбочени анализи, ако искате да управлявате отговорно и устойчиво бюджета, с който разполагате и да не изпадате във финансови кризи, то тогава ви очакваме в бакалавърската ни програма „Счетоводство и контрол“.

С обучението си в програмата  „Счетоводство и контрол“ вие ще придобиете специализирани знания, които ще ви позволят да изпълнявате компетентно професионалните си ангажименти. Уменията, които ще ви дадат увереност в света на счетоводството и финансите и ще ви осигурят възможност за кариерно развитие са:

Твърди умения:

 • отчитане и анализиране на финансовото състояние на организациите; 
 • управление на инвестиционни проекти;
 • управление на валутни операции на фирмите и сделки с финансови инструменти
 • текущо и периодично счетоводно отчитане на дейността на предприятията;
 • работа със софтуерни счетоводни програми;
 • организиране и контролиране на системите за документиране на икономическите дейности;
 • прилагане на иновативни методи и подходи при разработване, отчитане и финансовото управление на дейността на икономическите субекти;
 • планиране, прогнозиране и изготвяне на бюджети;
 • изготвяне на отчети и анализи в областта на финансовото и управленското, банковото и бюджетното счетоводство, данъчното облагане.

Меки умения:

 • аналитично мислене;
 • креативност и иновативност;
 • прецизност;
 • управление на риска;
 • комуникативност;
 • управление на конфликти;
 • емпатия и работа в екип;
 • адаптивност.

Специалността „Счетоводство и контрол“ се радва на висока популярност не само, защото развива умения, които са приложими в редица сектори на бизнеса, но и защото търсенето на експерти в областта на счетоводството ще продължава да расте. С уменията, които ще придобиете пред вас ще се разкрият много варианти за работа във финансовия сектор. Част от организациите, в които можете да работите са счетоводни фирми, банки, застрахователни компании, държавни, частни и образователни институции, здравни заведения, производствени предприятия, търговски дружества. Работните позиции, които можете да заемате са:

 • оперативен счетоводител;
 • главен счетоводител;
 • експерт във финансово-счетоводни отдели на структури от публичния сектор;
 • финансов консултант;
 • експерт по банково дело;
 • финансов мениджър.

През първите две години ще положите основите на икономическите знания и ще получите базова представа за същността на процесите в икономиката и бизнеса.

1-ви курс

 • Микроикономика
 • Научна етика
 • Бизнес комуникации
 • Основи на управлението
 • Математика
 • Макроикономика
 • Основи на правото
 • Информатика

 

2-ри курс

 • Маркетинг
 • Търговско право
 • Управление на човешките ресурси
 • Статистика
 • Теория на счетоводството
 • Финансово счетоводство
 • Основи на финансовото управление на предприятието
 • Философия / Трудово и осигурително право

 

В трети и четвърти курс ще задълбочите уменията си и ще развиете потенциала си в областта на финансите и счетоводството. Ще се запознаете с важни инструменти за изготвяне на счетоводни отчети и финансови  анализи и ще приложите на практика всичко, което сте научили до сега.

3-ти курс

 • Цифрова икономика
 • Международни финанси
 • Управленско счетоводство
 • Финансово право
 • Публични финанси и данъчен мениджмънт
 • Банково счетоводство
 • Бюджетно счетоводство
 • Бизнес анализ

 

4-ти курс

 • Счетоводни стандарти
 • Информационни системи и технологии в счетоводството
 • Финансов контрол
 • Независим финансов одит
 • Отчитане на външнотърговските сделки / Счетоводство на застрахователните предприятия
 • Счетоводство на юридическите лица с нестопанска цел / Счетоводство на осигурителните предприятия
 • Управление на иновациите / Финансови технологии и дигитално банкиране

Ако искате да се обучавате в областта на финансите и счетоводството, ето няколко причини да го направите с нас. Успяваме заедно! Помагаме ви да превърнете мечтите си в реалност и споделяме с вас пътя към вашето усъвършенстване, независимо дали искате да се качите на следващото ниво и да започнете да печелите повече в настоящата си компания или пък мечтаете да се подготвите за старта на вашия собствен бизнес. МВБУ е мястото, което идеално пасва на вашите стремежи и изисквания, защото ви предлагаме:

 • Програми, напълно разработени и фокусирани върху бизнес потребностите, които ви подготвят да бъдете по-успешни в днешния многофункционален бизнес свят
 • Персонално отношение и индивидуален подход
 • Сплотена общност от студенти, преподаватели, служители и бизнес партньори, която ви подкрепя, която развива креативността и лидерския ви потенциал
 • Преподаватели с богат практически опит, с които заедно решавате казуси и работите по проекти, свързани с вашите текущи служебни отговорности
 • Възможност да изготвите портфолио от проекти, доказателство за практическото приложение на вашите умения, което може да представите пред работодателите при кандидатстване за работна позиция
 • Обучение, проектирано да се вмести идеално във вашия график
 • Финансова подкрепа под формата на студентско кредитиране, разсрочено плащане на таксите за обучение и стипендии
 • Международно признати дипломи и образование без граници
 • По време на обучението си вие може да се възползвате от възможностите на програма „Еразъм+“ за обучение или практика в чужбина

Форма на обучение: редовна и задочна

Продължителност на обучение: 4 години (8 семестъра)

Език на преподаване: български

ECTS кредити: 240

Програмата по „Финанси и счетоводство“ отговаря на международните стандарти за обучение и квалификация в областта на бизнес администрацията и управлението. В процеса на обучение използваме иновативни и интерактивни методи на преподаване, комбинирани с мултимедийни презентации, дискусии, курсови проекти, възложени от бизнеса, казуси и др. Обучението приключва с полагането на държавен изпит. Предоставяме ви възможности за практическо приложение на придобитите умения чрез участие в проекти за научни изследвания. С подкрепата на нашия Център за развитие на кариерата ви осигуряваме стажове във водещи бизнес компании и възможности за силно кариерно начало и професионално развитие.

Успешно завършилите програмата получават диплома за висше образование със степен „бакалавър“ и Европейско дипломно приложение.

Завършилите успешно студенти могат да продължат обучението си в магистърски програми в областта на социалните, стопанските и правните науки. Едно естествено продължение и надграждане на знанията и уменията ви като дигитален мениджър ще ви предложи нашата магистърска програма „Финанси и инвестиции“. 

Повече за тях и останалите възможности за продължаване на обучението ви като магистър вижте ТУК.